Generalforsamling

Hou Fællesforum

Lokalråd for Hou og Omegn

Generalforsamling i Hou Fællesforum

 

 

Generalforsamlingen 25. marts 2019 kl. 19.00 i Hou Hallens mødelokale

 

Se dagsorden her

Hou Fællesforum

Lokalråd for Hou og omegn

Ordinær generalforsamling

25.03.2019

 

Dagsorden for Generalforsamling

 

1. Valg af dirigent og referent

 

2. Bestyrelsens beretning om Fællesforums virke i den forløbne periode

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

4. Godkendelse af budget

 

5. Valg af bestyrelse - på valg er:

 

Formand Jon Jensen – modtager genvalg.

Næst formand Ryan Moric – stiller mandatet til rådighed.

Sekretær Flemming Roger Kristensen – modtager ikke genvalg.

Valg af suppleanter - på valg er:

Palle Kjær – modtager ikke genvalg.

Vagn Mørch Sørensen

 

6. Valg af revisorer - på valg er: Jørgen Hasselbalch og Keld Olsen.

Valg af revisorsuppleanter - på valg er: Nicolai Jensen og Knud Andersen.

 

7. Indkomne forslag

 

8. Eventuelt

 

 

1.Valg af dirigent og referent.

Her valgtes hhv. Jann Worm og Ryan Moric

 

2.Bestyrelsens beretning.

Her valgte formanden – Jon – at sige ”- det der står i beretningen, er faktisk det jeg fortalte indledningsvis på aftenen – ønsker I det læst op?

 

Efter kort pause blev det klappet, og dirigenten konstaterede at bestyrelsens beretning hermed var godkendt af forsamlingen.

 

3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Hou Fællesforums kasserer, Jan Schartau, fremlagde, på sin egen humoristiske måde, årets regnskab, og enkelte spørgsmål blev besvaret. Herefter igen, efter kort pause, igen applaus, og dirigenten konstaterede at regnskabet hermed var godkendt.

 

4.Godkendelse af budget.

Her er fremlagte Jan så bestyrelsens bedste bud på næste års budget. Med applaus blev også budgettet godkendt.

 

5.Valg af bestyrelse.

Her valgtes:

Jon Jensen (genvalg),

Vagn Mørk Sørensen (nyvalg/tidligere suppleant) og Henrik Thiesen (nyvalg)

 

Valg af Suppleanter.

Her valgtes: Eva Carlslund (nyvalg) og

Birger Laursen (nyvalg)

 

6.Valg af revisorer.

Her genvalgtes: Jørgen Hasselbalch og

Keld Olsen

 

Valg af revisorsuppleanter.

Her valgtes:

Nicolai Jensen og Anna Marie Christensen

 

7.Indkomne forslag.

Ingen.

 

8.Eventuelt. Intet

Kl.ca. 21.30 takkede dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen og gav ordet tilbage til Jon Jensen, som takkede af til aftenens fremmødte.

Efter mødet konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig således:

Formand – fortsat Jon Jensen Næstformand – Dorthe Wittendorff (ny)

Sekretær – Vagn Mørch Sørensen (ny)

Kasserer – fortsat Jan Schartau

Menigt medlem – Henrik Thiesen

 

Referent: Ryan Moric

 

Hou Fællesforum

Lokalråd for Hou og omegn

Ordinær generalforsamling

20.03.2018

 

 

 

Mødested: Hou Hallens Cafeteria

Referent: Fl. Roger Kristensen

Til stede: Den valgte bestyrelse

Til stede: 11 medlemmer

Dirigent: Gunhild Hoe

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning om den forløbne periode V/ formand Jon Jensen

3. Fremlæggelse af regnskab for 2017 v/Jan Schartau

4. Budget for 2018 v/ Jan Schartau

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg Dorte Wissendorff og Jan Schartau

6. Valg af suppleanter. På valg Vagn Mørch og Palle Kjær

7. Valg af revisorer. På valg Jørgen Hasselbalch og Keld Olsen

8. Valg af Revisorsuppleanter. På valg Knud Andersen og Nicolaj Jensen

9. Indkomne forslag

10. Eventuelt

 

AD 1

Formand Jon Jensen bød velkommen og foreslog Gunhild Hoe som dirigent. Denne blev valgt og fik straks herefter ordet og takkede for tilliden.

Dirigenten kunne konstatere generalforsamlingen lovligt indvarslet efter vedtægterne.

Ordet blev herefter givet til formand Jon Jensen for beretningen:

 

AD 2

Formandens beretning: Se separat bilag

Beretningen blev godkendt

 

AD 3

Jan Schartau fremlagde regnskabet: Se separat bilag

Regnskabet blev godkendt

 

AD 4

Jan Schartau gennemgik budgettet for 2018: Se separat bilag

Budgettet blev godkendt

 

AD 5

Valg til bestyrelsens

Dorte Wissendorff og Jan Schartau blev genvalgt

 

AD 6

Valg af suppleanter

Vagn Mørch og Palle Kjær blev genvalgt

 

AD 7

Valg af revisorer

Jørgen Hasselbalch og Keld Olsen blev genvalgt

'

AD 8

Valg af Revisorsuppleanter

Knud Andersen og Nicolaj Jensen genvalgt in absentia

 

AD 9

Ingen forslag indkommet

 

AD 10

Intet under eventuelt

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten for sin indsats.

Generalforsamlingen afsluttet.

Hou Fællesforum © 2007/2018 Mail: Webmaster