Generalforsamling

Hou Fællesforum

Lokalråd for Hou og Omegn

Generalforsamling i Hou Fællesforum

 

 

Generalforsamlingen 20. marts 2018 kl. 19.00 i Hou Hallens mødelokale

Hou Fællesforum

Lokalråd for Hou og omegn

Ordinær generalforsamling

20.03.2018

 

 

 

Mødested: Hou Hallens Cafeteria

Referent: Fl. Roger Kristensen

Til stede: Den valgte bestyrelse

Til stede: 11 medlemmer

Dirigent: Gunhild Hoe

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning om den forløbne periode V/ formand Jon Jensen

3. Fremlæggelse af regnskab for 2017 v/Jan Schartau

4. Budget for 2018 v/ Jan Schartau

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg Dorte Wissendorff og Jan Schartau

6. Valg af suppleanter. På valg Vagn Mørch og Palle Kjær

7. Valg af revisorer. På valg Jørgen Hasselbalch og Keld Olsen

8. Valg af Revisorsuppleanter. På valg Knud Andersen og Nicolaj Jensen

9. Indkomne forslag

10. Eventuelt

 

AD 1

Formand Jon Jensen bød velkommen og foreslog Gunhild Hoe som dirigent. Denne blev valgt og fik straks herefter ordet og takkede for tilliden.

Dirigenten kunne konstatere generalforsamlingen lovligt indvarslet efter vedtægterne.

Ordet blev herefter givet til formand Jon Jensen for beretningen:

 

AD 2

Formandens beretning: Se separat bilag

Beretningen blev godkendt

 

AD 3

Jan Schartau fremlagde regnskabet: Se separat bilag

Regnskabet blev godkendt

 

AD 4

Jan Schartau gennemgik budgettet for 2018: Se separat bilag

Budgettet blev godkendt

 

AD 5

Valg til bestyrelsens

Dorte Wissendorff og Jan Schartau blev genvalgt

 

AD 6

Valg af suppleanter

Vagn Mørch og Palle Kjær blev genvalgt

 

AD 7

Valg af revisorer

Jørgen Hasselbalch og Keld Olsen blev genvalgt

'

AD 8

Valg af Revisorsuppleanter

Knud Andersen og Nicolaj Jensen genvalgt in absentia

 

AD 9

Ingen forslag indkommet

 

AD 10

Intet under eventuelt

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten for sin indsats.

Generalforsamlingen afsluttet.

Hou Fællesforum © 2007/2018 Mail: Webmaster