Generalforsamling

Hou Fællesforum

Lokalråd for Hou og Omegn

Generalforsamling i Hou Fællesforum

 

 

Generalforsamlingen er fastsat til: 19. marts 2018 kl. 19.00 i Hou Hallens mødelokale

 

 

Hou Fællesforum

Lokalråd for Hou og omegn

Ordinær generalforsamling

13.03.2017

 

 

 

Mødested: Hou Hallens mødelokale

Referent : Fl. Roger Kristensen

Til stede : Den valgte bestyrelse med fravær af Susanne Gammelgaard (suppleant) 6 personer

Til stede : 15 medlemmer

Dirigent : Gunhild Hoe

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning om Fællesforums virke i den forløbne periode

v/ Jon Jensen

3. Fremlæggelse af regnskab v/ Jan Schartau

4. Godkendelse af budget

5. Valg af bestyrelse. På valg: Jon Jensen, Ryan Moric, Fl. Roger Kristensen,

samt suppleanter. På valg Vagn Mørch, Susanne Gammelgaard

6. Valg af revisorer. På valg Jørgen Hasselbalch og Keld Olsen,

samt Revisorsuppleanter.

På valg Knud Andersen og Nicolaj Jensen

7. Indkomne forslag

8. Rapport fra fokusgrupperne om årets arbejde og opgaver

9. Eventuelt.

 

Formand Jon Jensen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen

 

AD 1

Gunhild Hoe blev valgt som dirigent og Fl. Roger Kristensen som referent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og beslutningsdygtig

 

AD 2

Jon Jensen aflagde beretning om årets aktiviteter

Se denne beretning på et separat bilag på WWW oplevhou.dk under Fællesforum.

Formandens beretning afstedkom ingen spørgsmål og blev godkendt

 

AD 3

Det reviderede årsregnskab gennemgået af kasserer Jan Schartau. Årets resultat var positivt: kr. 3818,04 og med en aktivmasse på kr. 29.699,69

Der er således ikke lagt op til fyringsrunder eller reduktion af aktiviteterne.

Regnskab godkendt

 

AD 4

Budget for kommende år fremlagt v/ Jan Schartau

Heri forudsættes et driftstilskud til lokalrådsarbejde fra Odder Kommune på kr. 10.000 (som sidste år), samt annonceaftaler på www.oplevhou.dk på kr. 16.700.-

Budgettet godkendt uden behov for justeringer

 

AD 5

Bestyrelsesmedlemmer

På valg: Jon Jensen – Genvalgt!

På valg: Ryan Moric – Genvalgt!

På valg: Fl. Roger Kristensen - Genvalgt!

 

Bestyrelsessuppleanter

På valg : Vagn Mørch - Genvalgt!

På valg : Susanne Gammelgaard (modtog ikke genvalg)

Indvalgt som bestyrelsessuppleant: Palle Kjær

Alle valgt med generalforsamlingens hørbare akklamation

 

AD 6

Revisorer

På valg : Jørgen Hasselbalch – Genvalgt!

På valg : Keld Olsen - Genvalgt!

 

Revisorsuppleanter

På valg : Knud Andersen – Genvalgt!

På valg : Nicolaj Jensen - Genvalgt!

Alle med undtagelse af Knud Andersen valgt in absentium

 

AD 7

Ingen forslag modtaget

 

AD 8

Vagn Mørch startede fokusgruppernes beretning med en ret detaljeret beskrivelse af vore udtalelser og forslag til ” Helhedsplan for Hou Havn og Trafikprojekt”

Vi har lagt vægt på, at der er tale om en ægte helhedsplan, hvor trafik problematikken starter ved varmeværket og forløber ned gennem byen til havnen.

Vi ønsker byskiltet flyttet ud til varmeværket og dermed max 50 km/h. Vi ønsker gadelys ud til samme sted. Påpeger sikkerhedsproblemer med busstop og ubelyst vej.

Vi har bedt Odder Kommune om afklaring af, hvorvidt man kan tillade søsætning/optag af lystbåde i færgehavnsområdet – intet svar herpå. Det påvirker jo trafikbilledet i havneområdet.

Også ønsket om en rundkørsel ved varmeværket er stadig aktuel, ligesom færdselschikaner og fodgængerfelter er det.

Arealet ved Klitrosevej er handlet af Odder Kommune med en developer, som vil bygge boliger. Der skal udarbejdes en ny lokalplan, som kan forventes fremlagt til offentlig høring i sommer 2017

 

Ryan oplyser, at han har fået information om, at Odder Kommune vil sætte et konsulentfirma på opgaven med løsning af det samlede trafikbillede i Hou.!!!

Flere i forsamlingen påpegede, at der også er højhastighedstrafikanter og farlige situationer på Vestergade. Også her ønskes trafikchikaner anlagt.

 

Kyst/sti

Dorte redegjorde kort (pga. tidnød) om redningsprojektet for kyststiens nedbrudte sektor.

Hun kunne tilføje, at Odder Kommune vil bidrage med topbelægningen og således indfri noget af sin vedligeholdelsesforpligtelse.

Restaureringsprojektet har haft et fint samarbejde med Høfdeholderne og især Erik Hviid, som bistod med stensætningen.

Høfdeholderne søger om tilladelse til 5 korte høfder 10 – 6 m

Stigruppens fundraising team har søgt L.A.G puljen om tilskud for kr. 300.000 til

”Outdoor fitness ”-fint ord for en gå-tur!

 

Velkomstgruppens arbejde blev beskrevet af Jan Schartau.

Der er hilst velkommen til 47 nye familier. Man er meget glædelig overrasket over initiativet, når Jan, dog uden julemandskostume! banker på med velkomstgaver fra Brugs og slagter og praktisk info om Hous herligheder.

 

Fra salen blev der udtalt stor anerkendelse over det arbejde, Hou Fællesforum og fokusgrupperne udfører.

 

AD 9

Af hensyn til arrangementets næste programpunkt måtte debatten afsluttes og dirigenten takkede for god ro og orden.

Også Jon Jensen takkede dirigenten og de fremmødte.

 

 

Efter generalforsamlingen var der information om energibesparelser præsenteret af energispar.dk under energistyrelsen

 

 

Hou Fællesforum © 2007/2018 Mail: Webmaster