Nyt fra Bestyrelsen

Hou Fællesforum

Lokalråd for Hou og Omegn

Nyt fra bestyrelsen

 

Hou Fællesforum

Lokalråd for Hou og Omegn

Meld dig ind her - det er gratis

 

Seneste referater

Bestyrelsesmøde

10.12.2018

 

Mødested: Hos Dorte

Til Stede: Bestyrelsen med fravær af Vagn Mørch og Jann Worm

Referent: Fl. Roger Kristensen

 

Dagsorden:

1. Opfølgning på sidste møde

 

2. Siden sidst

A: Præsentation af udviklingsplan for Odder Byråd og opfølgning herpå

B: Hvordan får vi realiseret vigtige dele af udviklingsplanen

C: Møde mellem repræsentanter for kommunens lokalråd

D: Introduktion af vort lokalområde til kommunens hjemmeside

E: Eventuel udviklingsdag for kommunens lokalråd

F: Skal vi have lavet en tilflytter og bosætningsfilm om Hou og omegn

G Skal vi forsøge at få ændret bynavnet fra Hov til Hou

H: Mødenotat fra møde med skoleleder på oplandsskolerne

I: Håndtering af persondatabeskyttelsesforordningen

 

3.Orientering fra fokusgrupper

Kyst/sti

Havn

Trafik

www.oplevhou.dk

Velkomst til nye borgere

Grønne områder

 

4.Kommende opgaver

 

5.Økonomi

 

6.Diverse

 

7.Næste møde

 

Referat:

 

AD 1:

Intet herunder

 

AD 2:

A:

Udviklingsplanen præsenteret overfor borgmester og kommunaldirektør. Disse var imponerede, hvilket resulterede i en invitation til byrådet. Dette møde afholdtes i Hou Hallen med deltagelse af 10 byrødder, der fik en Hou-påvirkning, som bør kunne gavne vor sag fremover. Man drog herfra mætte af indtryk m.m.!

 

B:

Udvalget for udviklingsplanen har udarbejdet et seriøst forslag til realisering af de mest påtrængende opgaver i planen.

Se vedlagte separat bilag!

Lokalrådet ønsker et møde i Hou med chefen for teknisk afdeling Casper Grønborg. Det er intentionen, at han skal besigtige de lokale steder, hvor vi mener der er akut behov for en indsats af kommunen. Desuden forventer vi at afholde et møde med Teknisk Udvalg i starten af det nye år.

 

C:

Se separat bilag med forslag og beskrivelse.

 

D:

Billedmateriale og beskrivelse er indsendt og kan ses på kommunens hjemmeside.

 

E:

Det fremsendte notat og forslagene heri bør forenkles og struktureres bedre i forhold til oplæg for projektet.

 

F:

Der er kommet tilbud på at lave en film om vort lokalområde. Denne skal animere til at bosætte sig i Hou og omegn.

Selskabet bag projektet skaber selv økonomisk grundlag gennem annoncetegning. Vi vil gerne støtte op om projektet uden at involvere os økonomisk.

Jan Schartau kontakter selskabet med et: Go ahead!

 

G:

Der har været forslag fra flere sider om at ændre bynavnet Hov til Hou

Vi vedtog at gennemføre en beboerafstemning ved valgstederne, når der skal være folketingsvalg.

Der kan nok ikke forventes adgang til selve valglokalerne, men udenfor ved indgangen må vi kunne fange folk.

En ansøgning til Stednavneudvalget kunne herefter være mere valid, hvis der tegner sig et klart flertal for en ændring.

 

H:

Notat om mødet vedrørende skoleledelsen med Vivian Andritsch er blevet forelagt og justeret af V.A.

Notatet bilægges referatet

 

I:

Vi enedes om intet at foretage os i denne sag.

De data vi besidder om medlemmerne er navn, adresse, telefon og evt. mail adr. Kort sagt data som kan findes i enhver telefonbog eller søges på www.Krak.dk og lignende.

 

AD 3:

Kyst/sti

Høfdeholderne og stigruppen havde et besigtigelsesmøde/oplægsmøde med repræsentation fra Odder kommune. Her var såvel forvaltning som politisk tilstedeværelse. Dato herfor 21.06.18

Anledning: Myndighedsoverdragelse pr. 01.09.2018 fra Kystdirektoratet til lokale kommuner i sager af bynær karakter.

Vi havde et møde, hvor de offentlige repræsentanter tilkendegav stor forståelse og velvilje for vores projekt. (Især da man erfarede, at vi selv kunne finde de fleste penge). Der blev indgivet en fornyet ansøgning til OK, idet den ansøgning vi allerede havde hos Kystdirektoratet ikke kunne forventes tilsendt Odder Kommune!!

I november rykkede vi OK for et svar og fik at vide, at man havde lagt sagen i hænderne på en medarbejder i Aarhus kommune! (Hun har været ansat i Kystdirektoratet)

 

21.11.2018 blev Høfdeholderne inviteret til møde på rådhuset med forvaltningen og den pågældende Aarhus medarbejder.

Konklusionen på mødet var noget rystende for os, idet vi fik at vide af ”konsulenten fra Aarhus”, at vi skulle indsende supplerende ansøgning med angivelse af sandfodrings tiltag omfattende mængde, placering og kornstørrelser.

Det ligner kystsikringen langs Jyllands vestkyst.

Erik Hviid har efterfølgende indsendt VVM-skema m.m.

Det, der er mest rystende er, at Odder kommune har spildt en lang tid, uden at vi er kommet længere.

Man har ikke kunnet påtage sig den bemyndigelse, der er blevet pådraget.

Vi må håbe, at vejrguderne ikke nedbryder stien, for Odder kommune står nok ikke klar med lappegrej hvis det sker.

 

Havn:

Klitrosevej er under opbygning. Det bliver Storslået

Der forventes udarbejdet lokalplan for Alexandraplads projekt meget snart. Jordbundsundersøgelse er foretaget.

 

Trafik:

Påtrængende opgaver præsenteres for kommende møder med Teknisk udvalg og Casper Grønborg.

Her påpeges sikkerheds mangler

 

www.oplevhou.dk

Kører fint, men der mangler 3 nye redaktører til aflastning af de allerede engagerede.

 

Velkomst:

Jan har nu besøgt 108 nye borgere siden oprettelsen af funktionen.

 

Grønne områder:

Intet herunder

 

AD 4:

Møder med teknisk udvalg og Casper Grønborg

Iværksættelse af udviklingsplanens væsentligste punkter

 

AD 5:

Økonomien er ok

 

AD 6:

Intet herunder

 

AD 7:

Næste møde er: 04.02.2019 kl. 16.00 hos: Rita og Palle

 

Møde med skoleleder Vivian Anditsch

 

Hou Fællesforums bestyrelse havde mandag 01. oktober opfordret Vivian til at invitere repræsentanter fra bestyrelsen til et ”eftermiddags-kaffemøde” på Hou Skole.

I mødet deltog Dorthe Wissendorff, Jan Schartau, Jon Jensen, Vivian Anditsch samt undertegnede.

 

Mødet var berammet til kl. 16 på Hou Skoles kontor; men

bestyrelsesrepræsentanterne mødtes kl. 15 i Hou Hallen for at aftale mål og strategi for mødeforløbet. Aftalen blev:

 

1.Lytte til Vivians orientering om Hou Skole og Børnehus`status og nærmeste udviklingszone.

 

2.Følge op med ”åbne og opklarende” spørgsmål.

 

Notat fra mødet:

 

Vivian bød som vært velkommen og orienterede os om, at hun ikke havde forberedt et egentligt oplæg; men ønskede at mødet skulle foregå i en dialog form. Ryan takkede for indbydelsen og bragte artiklen Hou Fællesforum vil have svar – som Vivian ikke havde læst – fra Horsens Folkeblad frem. Derfor valgte Ryan at læse artiklen op, så bestyrelsens bevæggrund til mødet var klart beskrevet.

 

Efterfølgende blev dialogens udgangspunkt folkebladets artikel Hou Fællesforum vil have svar, idet Vivian stort set ikke kunne genkende beskrivelsen fra Hou Fællesforums møde med – den nu afgåede – skolebestyrelse fra Hou Skole og Børnehus.

 

Vivian er godt bevidst om, at der har været udfordringer i Hou. Men hun ser ikke organisatoriske og strukturelle problemer, økonomiske og elevtalsproblemer, samt frustration hos lærerkollegiet og i forældrekredsen.

Vivian oplever en skole i god balance med en midlertidig ansat dygtig pædagogisk leder, en medarbejderstab som leverede et godt og professionelt udført arbejde samt tilfredse elever og forældre. Vivian orienterede om, at der fra skoleårets 2018/19 start er prioriteret 2,25 fuldtids lederstilling til at drive udviklingen på Hou Skole og Børnehus.

Den efterfølgende dialog var præget af den noget forskellige opfattelse af Hou Skole og Børnehus` status/tilstand. De åbne spørgsmål med redelige svar var svær at fastholde.

 

Sammenfattende bliver konklusionen:

 

• At Hou Skole og Børnehus ledes af et venligt menneske som ønsker alt det bedste for alle oplandets 4 skoler.

 

• At Vivian ikke i dagligdagen er ”synlig leder” men overordnet strategisk leder med fokus på møde- og planlægnings-aktiviteter sammen med Odder Kommunes Børn-, Unge- og Kulturdirektør og de to byskolers overordnede ”strategiske” ledere.

 

• At Vivian ikke prioriterer synlighed i forhold til elever og forældre…….den ansatte pædagogiske leder på hver af de 4 oplandsskoler skal i dagligdagen opfattes og opleves som skolens leder.

 

• At Vivian lige nu fokuserer på at bringe den nu og nyligt sammensatte fælles Skolebestyrelse i spil, bl.a. ved indstilling til ansættelse af pædagogisk leder ved Hou Skole og Børnehus.

 

• At Vivian arbejder for at Hou Skole og Børnehus skal bringes ”under samme tag”….. læs: børnehaven ønskes flyttet til skolens matrikel.

 

Ovenstående må blive oplæg til en drøftelse på Hou Fællesforums bestyrelsesmøde, mandag 08. oktober, idet notatet er min subjektive oplevelse af og efter mødet.

 

Notat v/Ryan Moric.

 

Hou Fællesforum besluttede på mødet 08. oktober:

-At fremsende Ryans notat til Vivian til orientering og evt. kommentar.

-At følge skolens udvikling via skolens hjemmeside og – ikke mindst – elevtalsudvikling.

-At ønske Hou Skole og Børnehus den allerbedste fremtid.

-At konstatere: Hou Fællesforum har fået svar og dermed ikke foretager sig yderligere.

 

 

 

Bestyrelsesmøde

08.10.2018

 

 

Mødested: Hos Ryan

Til stede: Den valgte bestyrelse med fravær af: Vagn Mørch og Palle Kjær

Observatør fra www.oplevhou.dk : Jann Worm

Referent: Fl. Roger Kristensen

 

Dagsorden:

 

1.Opfølgning på sidste møde

 

2.Siden sidst

A: Vort møde med skoleleder Vivian Andritsch på Hou Skole

B: Udviklingsplan færdiggjort og omdelt

C: Præsentation af udviklingsplan for Odder Kommune

D: Gennemførelse af dele af udviklingsplanen

E: Møde mellem repræsentanter for kommunens lokalråd

F: Introduktion af vort lokalområde til kommunens hjemmeside

G: Evt. deltagelse i Landdistrikternes fællesråds landsbytopmøde 5. nov. 2018

 

3.Orientering fra fokusgrupperne

Kyst/sti

Havn

Trafik

WWW.oplevhou.dk

Velkomst til nye borgere

Grønne områder

 

4.Kommende opgaver

 

5.Økonomi

 

6.Diverse

 

7.Næste møde

 

Referat:

 

AD 1

Intet herunder

 

AD 2

A

I mødet deltog herfra: Ryan, Jon, Dorte og Jan.

Baggrunden for vort ønske om et møde med skoleledelsen i Odder Kommune er en henvendelse til os fra bl.a. den gamle skolebestyrelse på Hou Skole. Man er bekymret for udviklingen på Hou Skole.

Der blev lyttet til orientering fra Vivian Andritsch og stillet bekymrede spørgsmål om den fremadrettede struktur, ressourcetildeling og ledelsesform.

Vivian A nævnte at Hou Børnehave ønskes flyttet til Hou Skole.

Der er tildelt 2,4 fuldtidsstillinger til ledelse på Hou Skole.

Vivian A betragtede vor bekymring som ubegrundet og ser fortrøstningsfuld på fremtiden for Hou Skole!!

 

B:

Udviklingsplanen er færdiggjort og husstandsomdelt i området. Der lægges et passende oplæg i DagligBrugsen, Hou Hallen og hos Ejendomsmæglerne i Odder

 

C:

Arbejdsgruppen for udviklingsplanen søger et møde med borgmester Uffe Jensen og kommunaldirektør Henning Haahr for at præsentere planen in natura.

 

D:

Jon vil fremkomme med forslag til en prioriteret gennemførelse af planens forslag.

Der holdes et gruppemøde i november 2018

 

E:

Tema for et møde fra vores side er en bedre adgang og dialog med Odder kommune. Her er plads til forbedringer

Forslag kunne være: Lokalrådene får mulighed for foretræde for de stående udvalg i kommunen.

 

F:

Der er fremsat ønske om relevant tekst materiale fra Hou Fællesforum til introduktion af Hou og omegn på kommunens hjemmeside med link til www.oplevhou.dk

 

G:

Invitation udsendt til medlemmer af kommunens lokalråd

 

AD 3

Kyst/sti

Der er afsendt ansøgning om etablering af 5 høfder til Odder kommune, som nu er myndighed. Endnu intet svar – Der rykkes!

 

Havn:

Intet herunder

 

Trafik:

Ryan vil genstarte trafikspørgsmålene med baggrund i udviklingsplanen

 

www.oplevhou.dk:

Jann anfører, at der mangler redaktører til at fordele opgaverne på. Ellers fungerer sitet godt. Der opfordres til at melde sig som skribent

 

Velkomst til nye borgere:

Borger nr. 100 er besøgt og hyldet, og der er flere nye i pipelinen siger Jan.

 

Grønne områder:

Kirsten og Ryan har haft møde med repræsentanter fra kommunen og Nordic Seed (biolog) idet vi ikke finder oprømningen af bassinet udført korrekt og forsvarligt.

Der er iblandet gammel oprevet bundmembran i det opgravede materiale.

Konklusion: Der skal foretages en ny og korrekt opgravning i perioden nov. 2018-- jan 2019 og det opgravede materiale skal fjernes.

 

AD 4

Se ovenstående

 

AD 5

Jan kan finde kr. 26.541 i kassen. Udviklingsplanens trykning kostede kr. 10.658

Hou Hallens Venner har doneret kr. 5.000 til udviklingsplanen.

 

AD 6

Der er nu registreret 420 medlemmer i vort kartotek

 

AD 7

Næste møde er: mandag den 10. december kl. 16.00 hos Dorte.

 

 

Bestyrelsesmøde

27.08.2018

Mødested: Hos Jan S.

Til stede: Den valgte bestyrelse + Jann Worm (observatør)

Referent: Fl. Roger Kristensen

 

Dagsorden:

 

1.Opfølgning på sidste møde

 

2.Siden sidst:

 

A: Vort bidrag til at vende udviklingen for Hou skole

B: Møde med OK ang. offentlig transport

C: Færdiggørelse af udviklingsplan for Hou og omegn

D: Møde med byrådsmedlem Martin Mikkelsen

E: Møde mellem repræsentanter for kommunens lokalråd

F: Kommunalt budgetmøde

G: Borgermøde på cafeen på initiativ af privatperson

 

3.Orientering fra fokusgrupper

 

A: Kyst/sti

B: Havn

C. Trafik

D: Oplev Hou. dk

E: Velkomst til nye borgere

F: Grønne områder

 

4.Kommende opgaver

5.Økonomi

6.Diverse

7.Næste møde

 

AD: 1

Intet herunder

 

AD: 2

A:

Ryan har analyseret problemet og nået frem til, at der er flere årsager til situationen.

Den nye organisering af oplandsskolerne, hvor 4 skoler får fællesledelse.

Faldende elevtal

Samarbejdsklima etc.

Der er ansat en midlertidig leder på Hou Skole: Kurt Christensen fra Aarhus

Kontakten til Carsten Poulsen på rådhuset giver ikke noget svar, idet denne mener det kører OK.

Der er ansat en ny pædagogisk leder Nina Gernow og der er stillingsopslag leder til Hou

Der oprettes fælles skolebestyrelse for 4 skoler på 17 personer med sammensat repræsentation af forældre, lærere og elever.

Fællesforum vil kontakte Wivian Andritsch for et møde, hvor vi vil spørge om, hvilke tiltag og midler hun vil foreslå, for at vi kan bevare vor skole i Hou, og at den også fungerer.

 

B:

Jan har deltaget i mødet, hvor der mange abstrakte forslag på banen, men intet konkret omkring hvilke busruter i vort område der vil blive berørt.

En masse tal om, hvad det koster at holdet det kørende.

Fællesforum vil informere på www.oplevhou.dk omkring mulighederne: Flexbus og Flextur

 

C:

Vagn fremviste gruppens produktstatus i form af et næsten færdig redigeret og layout produkt.

Det tegner til at blive meget præsentabelt.

Vi enedes om et oplagstal på 2000 eks.

Et estimat for færdigt arbejde: Ultimo Sept.2018

Prøvetryk tilsendes bestyrelsen for endelig godkendelse før trykning.

 

D:

Møde med Martin Mikkelsen, Odder Byråd på Hou Skole aftalt

 

E:

Møde med repræsentanter for lokalrådene er 06.09.2018 kl. 19.00 i Boulstrup Forsamlingshus

Ryan og Jon deltager fra Hou

 

F:

Odder kommunes budgetmøde havde ca. 100 deltagere, hvor OK budgettet blev debatteret

Hou Fællesforum var repræsenteret

 

G:

Møde på Cafeen i Hou arrangeret af Jørgen Stougaard

Temaet var lidt diffust og mødet ikke særlig struktureret. Det giver ikke anledning til nogen handling fra Hou Fællesforums side.

 

AD: 3

A:

Møde med Odder kommune i anledning af myndighedsoverdragelsen fra Naturstyrelsen og Kystdirektoratet pr. 1. sept.2018

Besigtigelse af de lokale forhold og fremlæggelse og drøftelse vore ønsker for at sikre stien mod nedbrud.

Velvilje fra OK, men man ville have en fornyet ansøgning pr. sept. 2018, da man ikke havde noget materiale fra de tidligere myndighedshaver

Denne ansøgning sendes, når Høfdeholderne har haft bestyrelsesmøde 03.09.2018.

Outdoor fitness projektet er fremover underlagt Idræt i Hou

 

B:

Intet at referere

 

C:

Intet at referere

 

D:

Jann Worm opfordrer Fællesforum til at opslå flere cases på www.oplevhou.dk

Der mangler redaktører. Gruppen er nu på 8 redaktører men skal ideelt set være på 12

 

E:

Palle og Jan har været på goddag besøg hos 4 nye beboere. Vi er nu på 99 i alt og nr. 100 vil blive ekstra forgyldt med opmærksomhed.

 

F:

Søen blev oprømmet i foråret af OK. I bunden af søen ligger en plastmembran, som nu er revet med op og er tilstede i kanterne. Ikke optimalt.

Sommerens tørke har trukket sine spor.

Ansøgningen til Friluftsrådet om tilskud er endnu ikke besvaret herfra.

 

AD:4

Færdiggørelse af udviklingsplan.

Møde med Vivian Andritsch

 

AD:5

Jan kan finde kr. 33.403 kr. i kassen

Restancer på bidrag fra erhvervsdrivende på www.oplevhou.dk. Opslagene er fjernet fra de pågældende.

Odders ejendomsmæglere er alle med på www.oplevhou.dk med undtagelse af Danbolig

 

AD:6

Intet at referere

 

AD:7

Næste møde er: mandag den 08.10.2018 kl. 15.00 hos Ryan Moric

 

 

Bestyrelsesmøde

12.06.2018

 

 

Mødested: Hos Dorte

Til stede: Den valgte bestyrelse med fravær af Palle Kjær, samt Jann Worm

observatør.

Referent: Fl. Roger Kristensen

 

Dagsorden:

 

1 Opfølgning på seneste møde.

 

2 Siden sidst:

A

Orientering om vort møde med skolebestyrelsen, og drøftelse af hvordan vi kan bidrage til at vende den dårlige udvikling for Hou skole.

 

B

Besvarelse af spørgeskema om transport – indsendes til Odder kommune senest den 20.06.2018.

 

C

Orientering om vor deltagelse ved Dagli Brugsens generalforsamling.

 

D

Orientering om møde med Miljø, Teknik og Klimaudvalget, herunder præcisering af arbejdsgangene vedr. trafiksikkerhed.

 

E

Orientering fra mødet om den kommunale affaldsplan.

 

F

Tilbud om en udstilling fra Odder Kunstforening.

 

G

Orientering om mødet med byråd/lokalråd og direktion.

 

H

Færdiggørelse af arbejdet med udviklingsplan for Hou og omegn.

 

I

Lokalplanændring, der muliggør opførelse af rækkehusbyggeri i Hou Strandpark.

 

J

Ny legeplads ved Hou Skole

 

3 Orientering fra fokusgrupperne:

A

Kyst/sti

 

B

Havn

 

C

Trafik

 

D

www.oplevhou.dk

 

E

Velkomst til nye borgere

 

F

Grønne områder

 

 

4 Kommende opgaver

 

5 Økonomi

 

6 Diverse

 

7 Næste møde

 

AD 1:

Jon bød velkommen med særlig velkomst til Jann Worm, som deltager i egenskab af redaktør for www.oplevhou.dk med observatørstatus.

---ellers intet herunder

 

AD 2:

A:

Mødet med skolebestyrelsen klarlagde ret komplekse problemer med Hou Skole. Organisatoriske og strukturelle problemer, økonomiske og elevtals problemer, personale- og samarbejdsproblemer.

Frustration hos lærerkollegiet og forældrekredsen, kort sagt: Noget skal der gøres!

Vi enedes om, at da en velfungerende og vel estimeret skole er en landsbys væsentlige dynamo for at kunne fremstå attraktiv for tilflytning og det daglige kulturliv, må også lokalrådet gå i aktion.

Ryan Moric retter henvendelse til de relevante udvalg og forvaltninger i Odder kommune og påpeger det uheldige i en dysfunktionel skole i en landsby som Hou.

 

B:

Vi konstaterede at kommunens spørgeskema ikke kan besvares repræsentativt for byens 1600 indbyggere.

Dorte besvarer skemaet bedst muligt og vil understrege behov for brugbare forbindelser til Aarhus, Horsens og Skanderborg. Der er p.t. mangel på koordinerede forbindelser til især Horsens

I relation til temaet vedtog vi, at der på www.oplevhou.dk opslås forståelig information om de lidt ukendte muligheder: Flexbus og Teletaxa

 

C:

Dorte, Vagn og Jon havde deltaget i Daglig Brugsens generalforsamling og her fremlagt Fællesforums mange aktiviteter m.m. Man havde høstet anerkendelse herfor.

 

D:

Dorte berettede om mødets indhold. Referat herfra: Odder kommune

 

E:

Dorte og Vagn har deltaget i mødet med Reno syd og Odder kommune om ideer til en forbedret affaldsplan. Her var mange gode input at hente til fremtidens affaldshåndtering. Separat referat herom: Odder kommune

 

F:

Henvendelse fra Odder kunstforening om en temporær udstilling af kunst i Hou. Kan vi foreslå et velegnet sted? Forslag om Sognegården!

Jon retter henvendelse til formanden for menighedsrådet om muligheden.

 

G:

Kommunens lokalråd har været inviteret til det årlige møde om samarbejde med politiske og administrative ledere i kommunen.

Separat referat herfra: Odder Kommune

 

H:

Arbejdsgruppen mødes ofte for at færdiggøre udviklingsplanen og drøfte den videre strategi for implementering af planens emner-

 

I:

Lokalplan 5025b Hou Strandpark er bragt i spil, idet Odder kommune vil ændre planens oprindelige udformning. (som også er sket andre steder i kommunen)

Dette er principiel en uskik og svækker troværdigheden omkring kommunens ”lovgivning” Sagen en belyst i dagspressen.

Vi enedes om, at lokalrådet ikke intervenerer i sagen

 

J:

Der er gode kræfter i gang med at forbedre Hou skoles legeplads. Hou Hallens venner har doneret kr. 25.000 til projektet.

Der er kig på muligheden for at overtage Hou Campings legeredskaber, når campingpladsen er lukket.

 

AD 3

A: Kyst/sti

Møde 21.06.2018 med Bent Hodde og Elvin Hansen Odder kommune om tilladelse til etablering af 5 høfder. Disse skal medvirke til beskyttelse af skråningsbeskyttelsen på Hou Stien.

Der er sket en myndighedsoverdragelse fra Naturstyrelsen og Kystdirektoratet til kommunerne i de bynære områder.

 

B: Havn

Intet nyt herunder

 

C:Trafik

Intet nyt herunder

 

D: www.oplevhou.dk

Fungerer udmærket

 

E: Velkomst til nye borgere

Jan har nu besøgt 93 nye borgere. Han har nr. 99 på emnelisten og afventer det store velkomstbrag når nr. 100 skal besøges

 

F: Grønne områder

Vedr. Hou Søpark:

Ryan har fået garantitilsagn fra Odder kommune på kr. 200.000 og fra

lokalrådspuljen kr. 40.000

Der er søgt kr. 250.000 hos Frilufttrådes.

Hvis sidstnævnte bevilliges, kan projektet realiseres.

 

AD 4

Her henvises til den allerede uddelte opgaver

 

AD 5

Jan har kr. 35.736 i kassen og han fremtræder endnu rolig og afklaret, men han er tilbageholdende med at rutte med midlerne, som enhver god kasserer bør.

 

 

AD 6

Henvendelse fra Brian Bang om at autorisere stavemåden for HOU med U.

Vi støtter ideen og henviser til lokalarkivet for dokumentation af de historiske fakta overfor myndigheden.

 

Vi har fået en anonym henvendelse om Alexandra pladsens skæbne, men vi reagerer ikke på anonyme henvendelser.!

 

Vagn Mørch udtrykker sin bekymring over nedramning af piloterings pæle på Klitrosevej.

Pælene bør bores ned af hensyn til omkringliggende huse med ældre svag grundfundering. Disse tåler ikke vibrationerne

 

AD 7

Næste møde er: mandag den 27.08.2018 kl. 15.00 hos Jan Schartau

 

Bestyrelsesmøde

17.04.2018

 

 

Mødested: Hos Flemming

Til stede: Bestyrelsen med fravær af Palle Kjær

Referent: Fl. Roger Kristensen

 

Dagsorden:

 

1. Opfølgning på seneste møde

2. Siden sidst:

Forespørgsel om møde med skolebestyrelsen for drøftelse af muligheder

i ændring af negativ udvikling for Hou skole

 

Information om Hou Fællesforum og udviklingsplan på Daglig brugsens

generalforsamling

 

Orientering om mødet mellem de 12 lokalråd i kommunen

 

Miljø, Teknik og Klimaudvalget ønsker et dialogmøde med lokalrådene

03.05.2018

---emner til dagsorden

 

Møde med politikere og direktører den 23.05.2018 i Pakhuset

 

Opstart af hjertehjælper korps i Hou som fokusgruppe

 

Færdiggørelse af udviklingsplan for Hou og omegn.

 

3. Orientering fra fokusgrupper

Kyst/Sti

 

Havn

Trafik

www.oplevhou.dk

Velkomst til borgerne

 

Grønne områder

 

4. Kommende opgaver

5. Økonomi

6. Diverse

7. Næste møde

 

AD 1

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med samme funktioner som før generalforsamlingen

 

AD 2

Skolebestyrelsen v/ Mic. Kjær ønsker et møde med os for at generere forslag til, hvordan den negative udvikling for Hou skole kan vendes.

Vi foreslår Man. Tir. Ons som dage, hvor mødet kan holdes.

Ryan, Dorte, Vagn og Jon vil være idegeneratorerne fra os.

 

Daglig Brugsen har anmodet om et indslag på generalforsamlingen fra os omkring Udviklingsplanen den 15.05.2018

Vor fokusgruppe vil lade sig repræsentere ved Dorte, Vagn og Jon

 

Jon gav en kort orientering om mødet med kommunens 12 lokalråd

Der er udsendt et mødereferat herfra.

 

Miljø, Teknik og Klimaudvalget har ønsket et dialogmøde med lokalrådene den 03.05.2018

Deltagere fra Hou er Jon, Dorte og Jan

 

Emner til drøftelse:

Myndighedsoverdragelse vedr. kystbeskyttelse. Vi er i et Limbo lige nu!!

Cowi – Niras m.fl. dyre projekter, som ikke bliver til noget, da projekteringsomkostningerne sluger alle midlerne!!!

Bygennemfart i Odder kommune, især i Hou

Klimatilpasning, regnvands afledning, tang m.m.

 

Møde med politikere og direktører i OK den 23.05.2018 i Pakhuset

Fra Hou deltager: Jon, Ryan, Vagn og Flemming

 

Opstart af hjertehjælper korps som fokusgruppe

Ryan repræsenterer Fællesforum og kontakter Jens Henrik

 

Udviklingsplan for Hou og omegn.

Gruppen samles for at færdiggøre projektet.

 

AD 3

Kyst/sti

Dorte har deltaget i et møde med en repræsentant fra Nordea fonden. Har forelagt projektet for kulturskabende aktiviteter (out door fitness). Håbet er ydelse af støtte til den gode sag.

 

Havn:

Intet herunder

 

Trafik:

Intet herunder

 

www.oplevhou.dk

Kører planmæssigt

Vi vil prøve at forpligte alle de erhvervsdrivende, der udnytter links til www.oplevhou.dk til at yde et bidrag til økonomien. De profiterer jo af muligheden for kundekontakt

Det gælder eksempelvis ejendomsmæglere, bådmægler, Fru Møller, Kort sagt også erhvervsdrivende i periferien af Hou og omegn.

Jan S. følger op på initiativet

 

 

Velkomst til nye borgere

Jan er oppe på 84 besøg og har 3 nye på bedding.

 

Grønne områder:

Ryan kunne berette, at der nu er ved at være skabt økonomisk grundlag for projektet.

Hou Søpark kan være en realitet i løbet af 2018.

Der skal dog sikres midler fra Friluftrådet.

Kommunen har oprømmet regnvandsbassinet, men vi er ikke helt tilfredse med kvaliteten, idet vandspejlsarealet synes indskrænket.

 

AD 4

se under AD 2

 

AD 5

Jan kan finde kr. 34.101.- i kassen pr. d.d.

56 links til erhverv i Hou og omegn

Restancer udgør kr. 2500.-, men inkassatoren er ubønhørlig i sin forfølgelse af fordringerne

 

AD 6

Vagn Mørch er udtrådt af LAG lokalfondens bestyrelse

 

AD 7

Næste bestyrelsesmøde afholdes: 18.06.2018 kl. 15.00 hos Dorte

 

 

Bestyrelsesmøde

14.03.2018

 

Mødested: Hos Jon

Til stede: Bestyrelsen med fravær af Vagn Mørch og Palle Kjær

Referent: Fl. Roger Kristensen

 

 

Dagsorden:

1. Opfølgning på sidste møde.

2. Siden sidst

Redningsaktion for at beholde kommunens redningsbåd.

Minikonference for lokalråd angående fremskaffelse af fondsmidler.

Kultur ringens fokusering på cykelturismen.

Opstart af et hjertehjælperkorps i Hou.

Uddeling af midler fra lokalrådspuljen.

Udviklingsplan for Hou og omegn.

3. Orientering fra fokusgrupper

Kyst/sti:

Havn:

Trafik:

Oplevhou.dk:

Velkomst til nye borgere:

Grønne områder:

4. Kommende opgaver

Planlægning af medlemsmøde og generalforsamling.

5. Økonomi

 

6. Diverse

 

7. Næste møde

 

AD 1

Intet herunder

 

AD 2

Redningsbåd:

Sammen med Saksild Lokalråd har Ryan haft møder med bl.a. Odder Kommune (Henning Haar) og andre interessenter i projektet omkring bevarelse af kystredningsbåden. Odder kommune vil ikke involvere sig, da man kun har redningsansvar for land og søområder i kommunen. Til havs er det staten.

Konklusionen blev, at vi ikke vil involvere os yderligere, men måske kunne Egmont eller HMI købe sig en god og billig båd her.

 

Minikonference:

Jon til møde i Ørting om fremskaffelse af EU-midler.

Der afholdes et seminar til efteråret om emnet. Der skal generelt foreligge tilladelser til gennemførelse af projekter, før man kan søge midlerne.

 

Cykelturisme:

Kultur ringens fokus på cykelturisme og møde herom er så umiddelbart forestående, at vi ikke kan nå det. Vi valgte derfor at skyde dette til ”hjørne”

 

Opstart af lokalt hjertehjælpekorps:

Konceptet er genialt og fungerer fint, hvor der er etableret et sådan korps af lokale hjælpere. Vi besluttede at tage emnet op på medlemsmødet 20.03.2018 som et selvstændigt punkt.

 

Uddeling af penge fra lokalrådspuljen:

Lokalrådene i kommunen tildeles hver forlods kr. 5.000 til driftsdækning

Herefter er der kr. 159.000 til at dække en ansøgnings pulje på kr. 206.000-

Hou har fået kr. 40.000 til vort ”Hou Søpark” projekt

 

Udviklingsplan:

Arbejdsgruppen har arbejdet særdeles intens for at finpudse og færdiggøre udviklingsplanen til fremlæggelse på medlemsmødet 20.03

Det har været nødvendigt at forstærke gruppen med Jann Worm, som beredvillig har ydet nødhjælp.

Der ser ud til at blive muligt at fremlægge planen på www.oplevhou.dk inden medlemsmødet. Man kan her i god ro og orden gennemgå planen og på medlemsmødet stille uddybende spørgsmål til emnerne.

På medlemsmødet vil der være fysiske emnepunkter, hvor en repræsentant for de enkelte fokusgrupper vil være informativ guide og besvare spørgsmål.

Det er ikke sigtet, at mødet skal være en ny brainstorming på emner, som vi har nok af allerede, medmindre der dukker noget virkeligt genialt op.

Denne præsentation søges afviklet på 45 min. idet der er ordinær generalforsamling bagefter

 

AD 3

Kyst /sti

Dorte forestår ansøgning hos Nordea fonden om midler til outdoor fitness projektet.

 

Havn

Intet herunder

 

Trafik

Intet herunder

 

www.oplevhou.dk

De fire årstider med hensyn til farveopsætning virker fint.

Velkommen til Hou Jan arbejder ihærdigt på opgaven, og er nu oppe på¨82 nye velkomster siden start for godt 2 år siden. Han har også flere emner på bedding. Disse flytter ind i kommende måneder.

 

Grønne områder

Hou Søpark projektet lever og har det godt, beretter Ryan. Der er en god dialog med Odder kommune om det praktiske og prissætning på udførelsen.

Der søges midler fra Friluftsrådet og anden side, og der som tidligere nævnt er kr. 40.000 fra lokalrådspuljen.

Der sigtes mod ibrugtagning i løbet af 2018, men realistisk er 2019 nok det rigtige.

 

AD 4

Kommende opgaver

Medlemsmøde og generalforsamling den 20.03.2018

På valg er: Dorte Wissendorff og Jan Schartau

 

AD 5

Kassereren Jan har talt kassen op, og kunne finde kr. 31.066 heri.

Der resterer ca. kr. 6.000 i skyldige indbetalinger, men Jan har en rolig hånd i det spørgsmål.!

 

AD 6

Intet herunder

 

AD 7

Næste møde er tirsdag den 20. marts 2018 kl. 18:00 for bestyrelsen

og kl. 19:00 for medlemmer

Bestyrelsesmøde

31.01.2018

 

Mødested: Hos Ryan

Til stede: Den valgte bestyrelse uden fravær

Referent: Fl. Roger Kristensen

 

 

Dagsorden:

 

1. Opfølgning på sidste møde.

2. Siden sidst

Minikonference for lokalråd.

Udviklingsplan for Hou og Omegn – det videre forløb.

Samarbejde mellem kommunen og lokalrådene.

3. Orientering fra fokusgrupper

Kyst/sti:

Havn:

Trafik:

Oplevhou.dk:

Velkomst til nye borgere:

Grønne områder:

4. Kommende opgaver

Planlægning af generalforsamling og medlemsmøde

Der arbejdes videre med at lave en udviklingsplan for Hou og Omegn.

5. Økonomi

6. Diverse

7. Næste møde

 

 

AD 1

Intet herunder

 

 

AD 2

Henvendelse om konference om søgning af penge fra tilgængelige fonde og tilskudsmuligheder.

Der er ikke sat nogen dato eller nærmere struktur på konferencen

Vi besluttede at tilkendegive interesse for ideen, og samtidig søge uddybning af indholdet, Jon besvarer henvendelsen.

I samarbejde med Jan fra Ørting lokalråd har Jon Jensen rettet henvendelse til Odder Kommune for at få formaliseret samarbejdsformen mellem kommunen og lokalrådene. Der er kommet et foreløbigt svar fra kommunen, der anfører, at der skal holdes møde herom i marts 2018.

Vi vil så få svar på resultatet.

 

Arbejdet med udviklingsplanen skrider planmæssigt frem og udviklingsplanen begynder at tage form. Arbejdsgruppen har allerede gjort et fremragende stykke arbejde.

U-planen er foreløbig en struktureret opsummering af alle de ideer, der blev genereret på Cafe-mødet. Næste trin vil være opgaven med at prioritere, hvad der er muligt at gennemføre m.m..

Borgerne vil blive præsenteret for det foreløbige udkast indenmedlemsmødet / generalforsamling således man kan være forberedt med konstruktive kommentarer. Dette vil ske omkring primo marts. (Generalforsamling den 19.03.2018)

Der er indhentet pris på trykning af 1000 ex af U-planen: kr. 8000,-

 

AD 3

Kyst/Sti:

Kommunen er nu myndighed for lokal kystadministration. Dette kan muliggøre en noget smidigere sagsbehandling, når det organisatoriske i omlægningen er på plads.

Dorte følger sine ansøgninger meget tæt gennem Byg og Miljø.

 

Havn:

Intet nyt herunder

 

Trafik:

Odder Kommune har trafikinvestering på dagsordenen primo feb.2018. Ryan følger op.

Der er ikke nogen større optimisme for, at vi får ret meget gennemført i Hou ud fra Cowi rapportens oplæg og kommunens trafikbudget.

 

Www.oplevhou.dk

Sitet er stadig meget godt besøgt. Der er en god strøm af nye artikler, som den dedikerede redaktion genererer.

 

Velkommen til Hou:

Jan er oppe på 82 velkomstbesøg siden start for 2 år siden. Der er 3 nye i marts2018

 

 

Grønne områder:

Hou Søpark ansøgning til Frilufttrådes har givet et svar, som er positivt. Der kan være muligheder i 2018 men er betinget af krone til krone.

Vi skal derfor også have andre penge med og her kommer Odder Kommune ind i billedet.

Arbejdsgruppen har via Ryan en god dialog med Henning Haar om projektet. Der tilkendegives en positiv indstilling fra HH. Man har møde med kommunaldirektøren 18.01.2018

Der skal tilvejebringes konsistente prisberegninger og entreprise fordeling m.v.

Gruppen er optimistisk og håber på realisering af projektet ultimo 2018.

 

AD 4

Kommende opgaver:

Generalforsamlingen er fastsat til: 19. marts 2018 kl. 19.00 i Hou Hallens mødelokale

Der indvarsles på www.oplevhou.dk senest 01.03.2018 Jon reserverer lokale

U-plangruppen arbejder videre på klargøring af planen til borgerpræsentation

 

AD 5

Økonomi:

Jan har udarbejdet årsregnskab for 2017 og budget fore 2018. Dette er behørigt revideret.

Regnskabet præsenteres naturligvis på generalforsamlingen

 

AD 6

Intet herunder

 

AD 7

Næste bestyrelsesmøde: 14. marts 2018 kl. 14.00 hos Jon

 

Hou Fællesforum © 2007/2018 Mail: Webmaster