Nyt fra Bestyrelsen

Hou Fællesforum

Lokalråd for Hou og Omegn

Nyt fra bestyrelsen

Seneste referater

Bestyrelsesmøde

01.04.2019

 

 

 

Tilstede: Jon, Dorte, Jan, Vagn (ref.), Birger, Eva og Jan W (redaktør) Afbud: Henrik

 

Referat:

Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer.

 

1. Opfølgning på sidste møde.

• IAB!

 

2. Siden sidst

• Den netop afholdte generalforsamling.

Godt møde med ledere fra Hou skole og Egmont.

 

• Byrådsmøde i Boulstrup.

Borgmester og Kommunaldirektør har borgerkontakt mandag 8.4 og tirsdag 9.4 i Boulstrup.

 

• Kommende møde i Miljø og Teknik udvalget (dato for møde kommer senere).

Opmærksomhed sendt rundt til bestyrelsen. Jan minder om: Kyststi og Trafik-problemer.

 

• Borgermøde om affaldsplan.

Renosyd og Odder Kommune inviterer til borgermøde på Skovbakkeskolen tirsdag den 2. april 2019 kl. 19-21.

 

• Byggeri på Søndergade.

Bestyrelsen var til møde med HFE, hvor udkast til bebyggelse blev præsenteret. Lejeboliger

til udlejning. HFE var åbne for at holde borgerorientering om projektet.

 

• Fælles lokalrådsmøde 8. maj på Randlev Skole. Jon og Dorte deltager.

 

• Dialogmøde med kommunen 28. maj kl. 19. Jon, Dorte, Birger og Vagn kommer.

 

• Reduktion af afstemningssteder i forbindelse med valg. Skrivelse fra Hou

Fællesforum/Lokalråd med protest fremsendt.

 

3. Nyt fra fokusgrupperne

• Kyst/sti:

Dorte: Naturstyrelsen (NS) har lang sagsbehandlingstid på ansøgning om hårde anlæg. Sagen siden overgivet til OK. Naturstyrelsen er lodsejere, hvorfor sagen stadigt ikke er afgjort. Afventer OK og NS plan for sikring af sti. Derudover arbejder OK med plan om klimasikring af Hou.

 

• Havn:

Vagn: Rallejet sat i udbud igen.

 

• Trafik:

 

• Oplevhou.dk:

 

• Velkomst til nye borgere:

Jan: 118 borgere er besøgt til dato. Nye handler på vej.

 

• Grønne områder:

Jon: Hou Søpark;

 

4. Økonomi

• Jan: 279.000 kr. før betaling af bro og andet. Rest 39.316 kr. er kassebeholdning.

 

5. Evt.

• Jon: Talt med filmmager om Hou film. 36 sponsorer har støttet filmprojektet med i alt ca. 72.000 kr. AD-medier. Se: https://www.ad-media.dk/film/

 

• Dorte: Mangler stadepladser på havnen: Røgeri, Isbod, Lokale grøntsager, Lopper, Tøj o.l.

 

• Dorte: Medlemmerne har afgivet deres mailadresser, så dette kan bruges til kontakt med beboerne i Hou. Evt. mail om referat fra møder og materiale på oplevhou.dk.

 

6. Næste møde

Næste møde 20. maj 2019 kl. 16-18 hos Jan, Grønnevej 11, 8300 Odder

 

 

Bestyrelsesmøde

11.03.2019

 

 

Mødested: Hos Flemming

Til stede: Den valgte bestyrelse med fravær af Vagn Mørch

Referent: Fl. Roger Kristensen

 

Dagsorden:

 

1.Opfølgning på sidste møde

 

2.Siden sidst

A: Fællesmøde mellem repræsentanter for kommunens lokalråd

B: Invitation til møde om landdistrikts forskning

C: Reduktion af afstemningssteder i forbindelse med valg

D: Rapport fra vejdirektoratet

E: Borgerforslag på Oddernettet

F: Sundhedscafe i lokalområdet

G: Generalforsamling og medlemsmøde – nye emner til bestyrelsen

 

3.Orientering fra fokusgrupper

Kyst/sti

Havn

Trafik

www oplevhou.dk

Velkomst til nye borgere

Grønne områder

 

4.Økonomi

 

5.Diverse

 

6.Næste møde

 

Referat:

 

AD 1

Intet herunder

 

AD 2

A: Se separat referat fra fællesmødet.

Fællespuljemidler er bevilliget til Gylling kr. 40.000 og Ørting kr. 6.000

Der kan indgives ønsker til den resterende pulje, som udloddes til efteråret

 

B: Invitation til møde om landdistrikts forskning i Middelfart 10.04.2019 (deltagerpris kr. 600)

 

C: Odder kommune inviterer til møde 21.03.2019 for drøftelse af kommunens ønsker om reduktion af antal valgsteder i kommunen til 3! Jon og Ryan deltager. Vi finder forslaget uacceptabel og negativ influerende på stemme procenten.

 

D: Der foreligger en rapport fra Vejdirektoratet udarbejdet af ING. Firma NIRAS omhandlende broforbindelse over Kattegat. Denne kan downloades, hvis man ønsker det.

 

E: På Odder- nettet kan der indgives borgerforslag og ønsker og afstemning.

Hou Fællesforum opfordrer til at flest mulige benytter lejligheden til at ytre sig her.

F.eks. kunne trafikforhold ved bygrænsen m.m. være emne for borger tilkendegivelse og dermed lægge pres på beslutningstagerne.

 

F: Odder kommune har tilbudt begrebet ”sundhedscafe” hvor der medvirker en sundhedsperson fra OK. Denne vil komme ud på lokalområdet og undervise i ca. en time om, hvordan man kan forbedre sin personlige sundhed og livsvilkår.

 

G: Der er udarbejdet invitation til generalforsamling og medlemsmøde.

Flyers omdeles af bestyrelsen. Mere info på www.oplevhou.dk

Jon og Ryan finder emner til bestyrelsesposter.

Palle Kjær og Fl. Roger Kristensen genopstiller ikke

 

AD 3

Kyst/Sti

Retablering af stien efter nedbrud påhviler Odder kommune i.h.t. Driftskontrakt.

Udførelse heraf mangler stadig. Dorte presser OK for handling Vedr. etablering af høfder: Odder kommune har endnu ikke givet tilladelse på trods af tilsendelse af

diverse ansøgninger, skemaer, formularer og flere møder!

 

Havn:

Området ved ”Rallejet” udbydes atter.

 

Trafik:

Ryan retter henvendelse til OK for opfølgning på vore krav om forbedring af trafikforholdene ved byens indkørsel.

 

www.oplevhou.dk

Kører godt med meget stof. Der produceres ca. 8 artikler pr. uge

Der er meget stof at berette om, idet der har været tilfælde, hvor aktuelt stof ikke nåede med. 2 annoncører har frameldt

 

Velkomst til nye borgere:

Der er budt velkommen til i alt 116 nye borgere og 3 er på bedding.

 

Grønne områder:

Søen er oprenset. Der sås græs på bredderne. I uge 14 vil der blive rammet 12 pæle ned til broanlæg. Projektgruppen har søgt Nordea fonden om kr. 100.000 til fitness udstyr.

 

AD 4

Økonomien er sund og livskraftig

 

AD 5

Den gamle ”redacteur” takker sine trofaste og tålmodige læsere gennem årene, og tiltræder sit otium med ønsket om, at efterfølgeren må nyde samme tillid, som er blevet mig tildelt.

 

AD 6 Næste møde aftales efter generalforsamlingen

 

 

Bestyrelsesmøde

04.02.2019

 

 

Mødested: Hos Palle

Til stede: Den valgte bestyrelse med fravær af Vagn Mørch

Observatør fra www.oplevhou.dk: Jann Worm

Referent: Fl. Roger Kristensen

 

Dagsorden:

 

1.Opfølgning på sidste møde

2.Siden sidst

A: Møde med teknisk chef Casper Grønborg om realisering af emner fra udviklingsplan

B: Realisering af andre dele af udviklingsplanen.

C: Lokalråd- ”hvorfor er vi her, og hvordan gør vi det”? Oplæg til plan for fremtidigt samarbejde med kommunen og mellem lokalrådene

D: Fællesmøde mellem repræsentanter for kommunens lokalråd

E: Status på aftale om at få lavet en tilflytter og bosætningsfilm om

Hou og omegn

F: Rapport om ”Maritime naturoplevelser”

G: Årets generalforsamling og medlemsmøde- Fastsættelse af dato og indhold

Dato evt. alternative datoer

Medlemsmødets indhold

Information om mødet

På valg

 

3.Orientering fra fokusgrupper:

 

Kyst/sti: Møde med kommunen

 

Havn:

 

Trafik: færre busafgange, Blafferpunkter og evt. blafferflag

 

www.oplevhou.dk

 

Velkomst til nye borgere

 

Grønne områder: Status for Hou Søpark

 

4.Kommende opgaver

 

5.Økonomi

 

6.Diverse

 

7.Næste møde

 

Referat:

 

AD 1

I forbindelse med lokal meningsmåling om stavemåde for HOU eller HOV, vil vi gerne koble målingen på folketingsvalget som en ekstern stand udenfor valgstedet

Ryan kontakter Odder Kommune for at få accept på undersøgelsen.

 

AD 2

A

Der er afholdt møde med teknisk chef Casper Grønborg og Jette Harland fra Kommunen.

Ref.: Separat rapport herom fra Jon Jensen af 04.02.2019

 

B:

Der tilstræbes mere PR for Hou og omegn via lokal-tv -og presse i øvrigt

Evt. oprettes en fokusgruppe med yngre folk, end vi er i bestyrelsen

 

C:

Ref.: Se separat oplæg fra lokalrådene i kommunen

 

D:

Jon og Ryan deltager i fællesmødet den 13.02.2019 som repræsentanter for os i Hou. Der må sendes 2 delegater fra hvert lokalråd

 

E:

Der er underskrevet en aftale om udarbejdelse af en tilflytter/bosætningsfilm for Hou og omegn.

Kapitalgrundlaget søges tilvejebragt af produktionsselskabet vha. sponsoraftaler med interessenter i projektet

Et estimat på økonomien fra selskabet: minimum kr. 25.000, men nærmere

kr. 50-75000.

 

F:

Vi har modtaget en meget positiv tilbagemelding fra projektmagerne i ”Maritime Naturoplevelser” på havnen i sommer

Se separat rapport herom

 

G:

Der arbejdes med etablering af et par ”Blafferpunkter” i Hou langs trafikvejen til Odder.

Ryan præsenterede udkastet til et ”Blafferflag” som blafferne kan blaffe med.

Det skal signalere hæderlighed og fremme tilliden til den pågældende.?!

Der fremstilles 100 styk som forsøg

 

Generalforsamling:

Datoer bragt i forslag: 25.03 eller 26.03

Som tema til medlemsmødet søges Skolernes 2 nye chefer engageret som oplægsholdere.

Carina Hougaard, Hou Skole og Søren Meldgaard Kristensen Egmont skolen

På valg til generalforsamlingen er:

Jon Jensen

Ryan Moric

Fl. Roger Kristensen --- modtager ikke genvalg

 

Suppleanter:

Vagn Mørch

Palle Kjær ---- modtager ikke genvalg

 

AD 3

Kyst/sti

Afholdt møde med Odder Kommune 31.01.2019 om skaderne på stien og manglende tilladelse til etablering af høfder m.m.

Se separat rapport herfra af 31.01.2019 fra Dorte W.

 

Havn:

Intet herfra

 

Trafik:

Se rapport fra Jon Jensen af 4.02.2019 om møde med kommunens tekniske chef

Ref. Pkt. 2 A

 

www.oplevhou.dk

Der er nu 59 annoncører på sitet. Redaktør Jann Worm tilkendegiver tilfredshed med de mange følgere, man kan notere sig.

Redaktionsfolkene gør det godt. Producerer 5 – 8 nye artikler hver uge.

Man kunne godt bruge et par folk mere

 

Velkomst til nye borgere:

Jan har nu sagt velkommen til 115 husstande

 

Grønne områder:

Bassinet ved Hou Søpark er p.t. under oprensning. Kommunen har haft sine ”kasket problemer” med opgaven. Der er tale om et § 3 vandhul. Et sådan er fredet og må ikke ændres. Heroverfor står kravet til et regnvands bassin (klimatilpasning) og fordring på et ikke forurenet bassin.

Der er opnået dispensationer og arbejdet er i fuld gang.

Projektet med Hou Søpark kører således planmæssigt

 

AD 4

Er behandlet under tidligere punkter.

Dette faste punkt udgår fremadrettet

 

AD 5

Kassebeholdningen er p.t. kr. 18997

Banken kræver nu kr. 500 p.a. for at føre konto med os

Årsregnskabet er revideret uden påtegninger – fremlægges på generalforsamlingen

 

AD 6

Intet herunder

 

AD 7

Næste møde afholdes: mandag den 11.03.2019 kl. 16.00 hos Fl. Roger Kristensen

Bestyrelsesmøde

10.12.2018

 

Mødested: Hos Dorte

Til Stede: Bestyrelsen med fravær af Vagn Mørch og Jann Worm

Referent: Fl. Roger Kristensen

 

Dagsorden:

1. Opfølgning på sidste møde

 

2. Siden sidst

A: Præsentation af udviklingsplan for Odder Byråd og opfølgning herpå

B: Hvordan får vi realiseret vigtige dele af udviklingsplanen

C: Møde mellem repræsentanter for kommunens lokalråd

D: Introduktion af vort lokalområde til kommunens hjemmeside

E: Eventuel udviklingsdag for kommunens lokalråd

F: Skal vi have lavet en tilflytter og bosætningsfilm om Hou og omegn

G Skal vi forsøge at få ændret bynavnet fra Hov til Hou

H: Mødenotat fra møde med skoleleder på oplandsskolerne

I: Håndtering af persondatabeskyttelsesforordningen

 

3.Orientering fra fokusgrupper

Kyst/sti

Havn

Trafik

www.oplevhou.dk

Velkomst til nye borgere

Grønne områder

 

4.Kommende opgaver

 

5.Økonomi

 

6.Diverse

 

7.Næste møde

 

Referat:

 

AD 1:

Intet herunder

 

AD 2:

A:

Udviklingsplanen præsenteret overfor borgmester og kommunaldirektør. Disse var imponerede, hvilket resulterede i en invitation til byrådet. Dette møde afholdtes i Hou Hallen med deltagelse af 10 byrødder, der fik en Hou-påvirkning, som bør kunne gavne vor sag fremover. Man drog herfra mætte af indtryk m.m.!

 

B:

Udvalget for udviklingsplanen har udarbejdet et seriøst forslag til realisering af de mest påtrængende opgaver i planen.

Se vedlagte separat bilag!

Lokalrådet ønsker et møde i Hou med chefen for teknisk afdeling Casper Grønborg. Det er intentionen, at han skal besigtige de lokale steder, hvor vi mener der er akut behov for en indsats af kommunen. Desuden forventer vi at afholde et møde med Teknisk Udvalg i starten af det nye år.

 

C:

Se separat bilag med forslag og beskrivelse.

 

D:

Billedmateriale og beskrivelse er indsendt og kan ses på kommunens hjemmeside.

 

E:

Det fremsendte notat og forslagene heri bør forenkles og struktureres bedre i forhold til oplæg for projektet.

 

F:

Der er kommet tilbud på at lave en film om vort lokalområde. Denne skal animere til at bosætte sig i Hou og omegn.

Selskabet bag projektet skaber selv økonomisk grundlag gennem annoncetegning. Vi vil gerne støtte op om projektet uden at involvere os økonomisk.

Jan Schartau kontakter selskabet med et: Go ahead!

 

G:

Der har været forslag fra flere sider om at ændre bynavnet Hov til Hou

Vi vedtog at gennemføre en beboerafstemning ved valgstederne, når der skal være folketingsvalg.

Der kan nok ikke forventes adgang til selve valglokalerne, men udenfor ved indgangen må vi kunne fange folk.

En ansøgning til Stednavneudvalget kunne herefter være mere valid, hvis der tegner sig et klart flertal for en ændring.

 

H:

Notat om mødet vedrørende skoleledelsen med Vivian Andritsch er blevet forelagt og justeret af V.A.

Notatet bilægges referatet

 

I:

Vi enedes om intet at foretage os i denne sag.

De data vi besidder om medlemmerne er navn, adresse, telefon og evt. mail adr. Kort sagt data som kan findes i enhver telefonbog eller søges på www.Krak.dk og lignende.

 

AD 3:

Kyst/sti

Høfdeholderne og stigruppen havde et besigtigelsesmøde/oplægsmøde med repræsentation fra Odder kommune. Her var såvel forvaltning som politisk tilstedeværelse. Dato herfor 21.06.18

Anledning: Myndighedsoverdragelse pr. 01.09.2018 fra Kystdirektoratet til lokale kommuner i sager af bynær karakter.

Vi havde et møde, hvor de offentlige repræsentanter tilkendegav stor forståelse og velvilje for vores projekt. (Især da man erfarede, at vi selv kunne finde de fleste penge). Der blev indgivet en fornyet ansøgning til OK, idet den ansøgning vi allerede havde hos Kystdirektoratet ikke kunne forventes tilsendt Odder Kommune!!

I november rykkede vi OK for et svar og fik at vide, at man havde lagt sagen i hænderne på en medarbejder i Aarhus kommune! (Hun har været ansat i Kystdirektoratet)

 

21.11.2018 blev Høfdeholderne inviteret til møde på rådhuset med forvaltningen og den pågældende Aarhus medarbejder.

Konklusionen på mødet var noget rystende for os, idet vi fik at vide af ”konsulenten fra Aarhus”, at vi skulle indsende supplerende ansøgning med angivelse af sandfodrings tiltag omfattende mængde, placering og kornstørrelser.

Det ligner kystsikringen langs Jyllands vestkyst.

Erik Hviid har efterfølgende indsendt VVM-skema m.m.

Det, der er mest rystende er, at Odder kommune har spildt en lang tid, uden at vi er kommet længere.

Man har ikke kunnet påtage sig den bemyndigelse, der er blevet pådraget.

Vi må håbe, at vejrguderne ikke nedbryder stien, for Odder kommune står nok ikke klar med lappegrej hvis det sker.

 

Havn:

Klitrosevej er under opbygning. Det bliver Storslået

Der forventes udarbejdet lokalplan for Alexandraplads projekt meget snart. Jordbundsundersøgelse er foretaget.

 

Trafik:

Påtrængende opgaver præsenteres for kommende møder med Teknisk udvalg og Casper Grønborg.

Her påpeges sikkerheds mangler

 

www.oplevhou.dk

Kører fint, men der mangler 3 nye redaktører til aflastning af de allerede engagerede.

 

Velkomst:

Jan har nu besøgt 108 nye borgere siden oprettelsen af funktionen.

 

Grønne områder:

Intet herunder

 

AD 4:

Møder med teknisk udvalg og Casper Grønborg

Iværksættelse af udviklingsplanens væsentligste punkter

 

AD 5:

Økonomien er ok

 

AD 6:

Intet herunder

 

AD 7:

Næste møde er: 04.02.2019 kl. 16.00 hos: Rita og Palle

Hou Fællesforum © 2007/2018 Mail: Webmaster