Nyt fra Bestyrelsen

Hou Fællesforum

Lokalråd for Hou og Omegn

Nyt fra bestyrelsen

 

Hou Fællesforum

Lokalråd for Hou og Omegn

Meld dig ind her - det er gratis

 

 

Seneste referater

 

Bestyrelsesmøde

12.06.2018

 

 

Mødested: Hos Dorte

Til stede: Den valgte bestyrelse med fravær af Palle Kjær, samt Jann Worm

observatør.

Referent: Fl. Roger Kristensen

 

Dagsorden:

 

1 Opfølgning på seneste møde.

 

2 Siden sidst:

A

Orientering om vort møde med skolebestyrelsen, og drøftelse af hvordan vi kan bidrage til at vende den dårlige udvikling for Hou skole.

 

B

Besvarelse af spørgeskema om transport – indsendes til Odder kommune senest den 20.06.2018.

 

C

Orientering om vor deltagelse ved Dagli Brugsens generalforsamling.

 

D

Orientering om møde med Miljø, Teknik og Klimaudvalget, herunder præcisering af arbejdsgangene vedr. trafiksikkerhed.

 

E

Orientering fra mødet om den kommunale affaldsplan.

 

F

Tilbud om en udstilling fra Odder Kunstforening.

 

G

Orientering om mødet med byråd/lokalråd og direktion.

 

H

Færdiggørelse af arbejdet med udviklingsplan for Hou og omegn.

 

I

Lokalplanændring, der muliggør opførelse af rækkehusbyggeri i Hou Strandpark.

 

J

Ny legeplads ved Hou Skole

 

3 Orientering fra fokusgrupperne:

A

Kyst/sti

 

B

Havn

 

C

Trafik

 

D

www.oplevhou.dk

 

E

Velkomst til nye borgere

 

F

Grønne områder

 

 

4 Kommende opgaver

 

5 Økonomi

 

6 Diverse

 

7 Næste møde

 

AD 1:

Jon bød velkommen med særlig velkomst til Jann Worm, som deltager i egenskab af redaktør for www.oplevhou.dk med observatørstatus.

---ellers intet herunder

 

AD 2:

A:

Mødet med skolebestyrelsen klarlagde ret komplekse problemer med Hou Skole. Organisatoriske og strukturelle problemer, økonomiske og elevtals problemer, personale- og samarbejdsproblemer.

Frustration hos lærerkollegiet og forældrekredsen, kort sagt: Noget skal der gøres!

Vi enedes om, at da en velfungerende og vel estimeret skole er en landsbys væsentlige dynamo for at kunne fremstå attraktiv for tilflytning og det daglige kulturliv, må også lokalrådet gå i aktion.

Ryan Moric retter henvendelse til de relevante udvalg og forvaltninger i Odder kommune og påpeger det uheldige i en dysfunktionel skole i en landsby som Hou.

 

B:

Vi konstaterede at kommunens spørgeskema ikke kan besvares repræsentativt for byens 1600 indbyggere.

Dorte besvarer skemaet bedst muligt og vil understrege behov for brugbare forbindelser til Aarhus, Horsens og Skanderborg. Der er p.t. mangel på koordinerede forbindelser til især Horsens

I relation til temaet vedtog vi, at der på www.oplevhou.dk opslås forståelig information om de lidt ukendte muligheder: Flexbus og Teletaxa

 

C:

Dorte, Vagn og Jon havde deltaget i Daglig Brugsens generalforsamling og her fremlagt Fællesforums mange aktiviteter m.m. Man havde høstet anerkendelse herfor.

 

D:

Dorte berettede om mødets indhold. Referat herfra: Odder kommune

 

E:

Dorte og Vagn har deltaget i mødet med Reno syd og Odder kommune om ideer til en forbedret affaldsplan. Her var mange gode input at hente til fremtidens affaldshåndtering. Separat referat herom: Odder kommune

 

F:

Henvendelse fra Odder kunstforening om en temporær udstilling af kunst i Hou. Kan vi foreslå et velegnet sted? Forslag om Sognegården!

Jon retter henvendelse til formanden for menighedsrådet om muligheden.

 

G:

Kommunens lokalråd har været inviteret til det årlige møde om samarbejde med politiske og administrative ledere i kommunen.

Separat referat herfra: Odder Kommune

 

H:

Arbejdsgruppen mødes ofte for at færdiggøre udviklingsplanen og drøfte den videre strategi for implementering af planens emner-

 

I:

Lokalplan 5025b Hou Strandpark er bragt i spil, idet Odder kommune vil ændre planens oprindelige udformning. (som også er sket andre steder i kommunen)

Dette er principiel en uskik og svækker troværdigheden omkring kommunens ”lovgivning” Sagen en belyst i dagspressen.

Vi enedes om, at lokalrådet ikke intervenerer i sagen

 

J:

Der er gode kræfter i gang med at forbedre Hou skoles legeplads. Hou Hallens venner har doneret kr. 25.000 til projektet.

Der er kig på muligheden for at overtage Hou Campings legeredskaber, når campingpladsen er lukket.

 

AD 3

A: Kyst/sti

Møde 21.06.2018 med Bent Hodde og Elvin Hansen Odder kommune om tilladelse til etablering af 5 høfder. Disse skal medvirke til beskyttelse af skråningsbeskyttelsen på Hou Stien.

Der er sket en myndighedsoverdragelse fra Naturstyrelsen og Kystdirektoratet til kommunerne i de bynære områder.

 

B: Havn

Intet nyt herunder

 

C:Trafik

Intet nyt herunder

 

D: www.oplevhou.dk

Fungerer udmærket

 

E: Velkomst til nye borgere

Jan har nu besøgt 93 nye borgere. Han har nr. 99 på emnelisten og afventer det store velkomstbrag når nr. 100 skal besøges

 

F: Grønne områder

Vedr. Hou Søpark:

Ryan har fået garantitilsagn fra Odder kommune på kr. 200.000 og fra

lokalrådspuljen kr. 40.000

Der er søgt kr. 250.000 hos Frilufttrådes.

Hvis sidstnævnte bevilliges, kan projektet realiseres.

 

AD 4

Her henvises til den allerede uddelte opgaver

 

AD 5

Jan har kr. 35.736 i kassen og han fremtræder endnu rolig og afklaret, men han er tilbageholdende med at rutte med midlerne, som enhver god kasserer bør.

 

 

AD 6

Henvendelse fra Brian Bang om at autorisere stavemåden for HOU med U.

Vi støtter ideen og henviser til lokalarkivet for dokumentation af de historiske fakta overfor myndigheden.

 

Vi har fået en anonym henvendelse om Alexandra pladsens skæbne, men vi reagerer ikke på anonyme henvendelser.!

 

Vagn Mørch udtrykker sin bekymring over nedramning af piloterings pæle på Klitrosevej.

Pælene bør bores ned af hensyn til omkringliggende huse med ældre svag grundfundering. Disse tåler ikke vibrationerne

 

AD 7

Næste møde er: mandag den 27.08.2018 kl. 15.00 hos Jan Schartau

 

Bestyrelsesmøde

17.04.2018

 

 

Mødested: Hos Flemming

Til stede: Bestyrelsen med fravær af Palle Kjær

Referent: Fl. Roger Kristensen

 

Dagsorden:

 

1. Opfølgning på seneste møde

2. Siden sidst:

Forespørgsel om møde med skolebestyrelsen for drøftelse af muligheder

i ændring af negativ udvikling for Hou skole

 

Information om Hou Fællesforum og udviklingsplan på Daglig brugsens

generalforsamling

 

Orientering om mødet mellem de 12 lokalråd i kommunen

 

Miljø, Teknik og Klimaudvalget ønsker et dialogmøde med lokalrådene

03.05.2018

---emner til dagsorden

 

Møde med politikere og direktører den 23.05.2018 i Pakhuset

 

Opstart af hjertehjælper korps i Hou som fokusgruppe

 

Færdiggørelse af udviklingsplan for Hou og omegn.

 

3. Orientering fra fokusgrupper

Kyst/Sti

 

Havn

Trafik

www.oplevhou.dk

Velkomst til borgerne

 

Grønne områder

 

4. Kommende opgaver

5. Økonomi

6. Diverse

7. Næste møde

 

AD 1

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med samme funktioner som før generalforsamlingen

 

AD 2

Skolebestyrelsen v/ Mic. Kjær ønsker et møde med os for at generere forslag til, hvordan den negative udvikling for Hou skole kan vendes.

Vi foreslår Man. Tir. Ons som dage, hvor mødet kan holdes.

Ryan, Dorte, Vagn og Jon vil være idegeneratorerne fra os.

 

Daglig Brugsen har anmodet om et indslag på generalforsamlingen fra os omkring Udviklingsplanen den 15.05.2018

Vor fokusgruppe vil lade sig repræsentere ved Dorte, Vagn og Jon

 

Jon gav en kort orientering om mødet med kommunens 12 lokalråd

Der er udsendt et mødereferat herfra.

 

Miljø, Teknik og Klimaudvalget har ønsket et dialogmøde med lokalrådene den 03.05.2018

Deltagere fra Hou er Jon, Dorte og Jan

 

Emner til drøftelse:

Myndighedsoverdragelse vedr. kystbeskyttelse. Vi er i et Limbo lige nu!!

Cowi – Niras m.fl. dyre projekter, som ikke bliver til noget, da projekteringsomkostningerne sluger alle midlerne!!!

Bygennemfart i Odder kommune, især i Hou

Klimatilpasning, regnvands afledning, tang m.m.

 

Møde med politikere og direktører i OK den 23.05.2018 i Pakhuset

Fra Hou deltager: Jon, Ryan, Vagn og Flemming

 

Opstart af hjertehjælper korps som fokusgruppe

Ryan repræsenterer Fællesforum og kontakter Jens Henrik

 

Udviklingsplan for Hou og omegn.

Gruppen samles for at færdiggøre projektet.

 

AD 3

Kyst/sti

Dorte har deltaget i et møde med en repræsentant fra Nordea fonden. Har forelagt projektet for kulturskabende aktiviteter (out door fitness). Håbet er ydelse af støtte til den gode sag.

 

Havn:

Intet herunder

 

Trafik:

Intet herunder

 

www.oplevhou.dk

Kører planmæssigt

Vi vil prøve at forpligte alle de erhvervsdrivende, der udnytter links til www.oplevhou.dk til at yde et bidrag til økonomien. De profiterer jo af muligheden for kundekontakt

Det gælder eksempelvis ejendomsmæglere, bådmægler, Fru Møller, Kort sagt også erhvervsdrivende i periferien af Hou og omegn.

Jan S. følger op på initiativet

 

 

Velkomst til nye borgere

Jan er oppe på 84 besøg og har 3 nye på bedding.

 

Grønne områder:

Ryan kunne berette, at der nu er ved at være skabt økonomisk grundlag for projektet.

Hou Søpark kan være en realitet i løbet af 2018.

Der skal dog sikres midler fra Friluftrådet.

Kommunen har oprømmet regnvandsbassinet, men vi er ikke helt tilfredse med kvaliteten, idet vandspejlsarealet synes indskrænket.

 

AD 4

se under AD 2

 

AD 5

Jan kan finde kr. 34.101.- i kassen pr. d.d.

56 links til erhverv i Hou og omegn

Restancer udgør kr. 2500.-, men inkassatoren er ubønhørlig i sin forfølgelse af fordringerne

 

AD 6

Vagn Mørch er udtrådt af LAG lokalfondens bestyrelse

 

AD 7

Næste bestyrelsesmøde afholdes: 18.06.2018 kl. 15.00 hos Dorte

 

 

Bestyrelsesmøde

14.03.2018

 

Mødested: Hos Jon

Til stede: Bestyrelsen med fravær af Vagn Mørch og Palle Kjær

Referent: Fl. Roger Kristensen

 

 

Dagsorden:

1. Opfølgning på sidste møde.

2. Siden sidst

Redningsaktion for at beholde kommunens redningsbåd.

Minikonference for lokalråd angående fremskaffelse af fondsmidler.

Kultur ringens fokusering på cykelturismen.

Opstart af et hjertehjælperkorps i Hou.

Uddeling af midler fra lokalrådspuljen.

Udviklingsplan for Hou og omegn.

3. Orientering fra fokusgrupper

Kyst/sti:

Havn:

Trafik:

Oplevhou.dk:

Velkomst til nye borgere:

Grønne områder:

4. Kommende opgaver

Planlægning af medlemsmøde og generalforsamling.

5. Økonomi

 

6. Diverse

 

7. Næste møde

 

AD 1

Intet herunder

 

AD 2

Redningsbåd:

Sammen med Saksild Lokalråd har Ryan haft møder med bl.a. Odder Kommune (Henning Haar) og andre interessenter i projektet omkring bevarelse af kystredningsbåden. Odder kommune vil ikke involvere sig, da man kun har redningsansvar for land og søområder i kommunen. Til havs er det staten.

Konklusionen blev, at vi ikke vil involvere os yderligere, men måske kunne Egmont eller HMI købe sig en god og billig båd her.

 

Minikonference:

Jon til møde i Ørting om fremskaffelse af EU-midler.

Der afholdes et seminar til efteråret om emnet. Der skal generelt foreligge tilladelser til gennemførelse af projekter, før man kan søge midlerne.

 

Cykelturisme:

Kultur ringens fokus på cykelturisme og møde herom er så umiddelbart forestående, at vi ikke kan nå det. Vi valgte derfor at skyde dette til ”hjørne”

 

Opstart af lokalt hjertehjælpekorps:

Konceptet er genialt og fungerer fint, hvor der er etableret et sådan korps af lokale hjælpere. Vi besluttede at tage emnet op på medlemsmødet 20.03.2018 som et selvstændigt punkt.

 

Uddeling af penge fra lokalrådspuljen:

Lokalrådene i kommunen tildeles hver forlods kr. 5.000 til driftsdækning

Herefter er der kr. 159.000 til at dække en ansøgnings pulje på kr. 206.000-

Hou har fået kr. 40.000 til vort ”Hou Søpark” projekt

 

Udviklingsplan:

Arbejdsgruppen har arbejdet særdeles intens for at finpudse og færdiggøre udviklingsplanen til fremlæggelse på medlemsmødet 20.03

Det har været nødvendigt at forstærke gruppen med Jann Worm, som beredvillig har ydet nødhjælp.

Der ser ud til at blive muligt at fremlægge planen på www.oplevhou.dk inden medlemsmødet. Man kan her i god ro og orden gennemgå planen og på medlemsmødet stille uddybende spørgsmål til emnerne.

På medlemsmødet vil der være fysiske emnepunkter, hvor en repræsentant for de enkelte fokusgrupper vil være informativ guide og besvare spørgsmål.

Det er ikke sigtet, at mødet skal være en ny brainstorming på emner, som vi har nok af allerede, medmindre der dukker noget virkeligt genialt op.

Denne præsentation søges afviklet på 45 min. idet der er ordinær generalforsamling bagefter

 

AD 3

Kyst /sti

Dorte forestår ansøgning hos Nordea fonden om midler til outdoor fitness projektet.

 

Havn

Intet herunder

 

Trafik

Intet herunder

 

www.oplevhou.dk

De fire årstider med hensyn til farveopsætning virker fint.

Velkommen til Hou Jan arbejder ihærdigt på opgaven, og er nu oppe på¨82 nye velkomster siden start for godt 2 år siden. Han har også flere emner på bedding. Disse flytter ind i kommende måneder.

 

Grønne områder

Hou Søpark projektet lever og har det godt, beretter Ryan. Der er en god dialog med Odder kommune om det praktiske og prissætning på udførelsen.

Der søges midler fra Friluftsrådet og anden side, og der som tidligere nævnt er kr. 40.000 fra lokalrådspuljen.

Der sigtes mod ibrugtagning i løbet af 2018, men realistisk er 2019 nok det rigtige.

 

AD 4

Kommende opgaver

Medlemsmøde og generalforsamling den 20.03.2018

På valg er: Dorte Wissendorff og Jan Schartau

 

AD 5

Kassereren Jan har talt kassen op, og kunne finde kr. 31.066 heri.

Der resterer ca. kr. 6.000 i skyldige indbetalinger, men Jan har en rolig hånd i det spørgsmål.!

 

AD 6

Intet herunder

 

AD 7

Næste møde er tirsdag den 20. marts 2018 kl. 18:00 for bestyrelsen

og kl. 19:00 for medlemmer

Bestyrelsesmøde

31.01.2018

 

Mødested: Hos Ryan

Til stede: Den valgte bestyrelse uden fravær

Referent: Fl. Roger Kristensen

 

 

Dagsorden:

 

1. Opfølgning på sidste møde.

2. Siden sidst

Minikonference for lokalråd.

Udviklingsplan for Hou og Omegn – det videre forløb.

Samarbejde mellem kommunen og lokalrådene.

3. Orientering fra fokusgrupper

Kyst/sti:

Havn:

Trafik:

Oplevhou.dk:

Velkomst til nye borgere:

Grønne områder:

4. Kommende opgaver

Planlægning af generalforsamling og medlemsmøde

Der arbejdes videre med at lave en udviklingsplan for Hou og Omegn.

5. Økonomi

6. Diverse

7. Næste møde

 

 

AD 1

Intet herunder

 

 

AD 2

Henvendelse om konference om søgning af penge fra tilgængelige fonde og tilskudsmuligheder.

Der er ikke sat nogen dato eller nærmere struktur på konferencen

Vi besluttede at tilkendegive interesse for ideen, og samtidig søge uddybning af indholdet, Jon besvarer henvendelsen.

I samarbejde med Jan fra Ørting lokalråd har Jon Jensen rettet henvendelse til Odder Kommune for at få formaliseret samarbejdsformen mellem kommunen og lokalrådene. Der er kommet et foreløbigt svar fra kommunen, der anfører, at der skal holdes møde herom i marts 2018.

Vi vil så få svar på resultatet.

 

Arbejdet med udviklingsplanen skrider planmæssigt frem og udviklingsplanen begynder at tage form. Arbejdsgruppen har allerede gjort et fremragende stykke arbejde.

U-planen er foreløbig en struktureret opsummering af alle de ideer, der blev genereret på Cafe-mødet. Næste trin vil være opgaven med at prioritere, hvad der er muligt at gennemføre m.m..

Borgerne vil blive præsenteret for det foreløbige udkast indenmedlemsmødet / generalforsamling således man kan være forberedt med konstruktive kommentarer. Dette vil ske omkring primo marts. (Generalforsamling den 19.03.2018)

Der er indhentet pris på trykning af 1000 ex af U-planen: kr. 8000,-

 

AD 3

Kyst/Sti:

Kommunen er nu myndighed for lokal kystadministration. Dette kan muliggøre en noget smidigere sagsbehandling, når det organisatoriske i omlægningen er på plads.

Dorte følger sine ansøgninger meget tæt gennem Byg og Miljø.

 

Havn:

Intet nyt herunder

 

Trafik:

Odder Kommune har trafikinvestering på dagsordenen primo feb.2018. Ryan følger op.

Der er ikke nogen større optimisme for, at vi får ret meget gennemført i Hou ud fra Cowi rapportens oplæg og kommunens trafikbudget.

 

Www.oplevhou.dk

Sitet er stadig meget godt besøgt. Der er en god strøm af nye artikler, som den dedikerede redaktion genererer.

 

Velkommen til Hou:

Jan er oppe på 82 velkomstbesøg siden start for 2 år siden. Der er 3 nye i marts2018

 

 

Grønne områder:

Hou Søpark ansøgning til Frilufttrådes har givet et svar, som er positivt. Der kan være muligheder i 2018 men er betinget af krone til krone.

Vi skal derfor også have andre penge med og her kommer Odder Kommune ind i billedet.

Arbejdsgruppen har via Ryan en god dialog med Henning Haar om projektet. Der tilkendegives en positiv indstilling fra HH. Man har møde med kommunaldirektøren 18.01.2018

Der skal tilvejebringes konsistente prisberegninger og entreprise fordeling m.v.

Gruppen er optimistisk og håber på realisering af projektet ultimo 2018.

 

AD 4

Kommende opgaver:

Generalforsamlingen er fastsat til: 19. marts 2018 kl. 19.00 i Hou Hallens mødelokale

Der indvarsles på www.oplevhou.dk senest 01.03.2018 Jon reserverer lokale

U-plangruppen arbejder videre på klargøring af planen til borgerpræsentation

 

AD 5

Økonomi:

Jan har udarbejdet årsregnskab for 2017 og budget fore 2018. Dette er behørigt revideret.

Regnskabet præsenteres naturligvis på generalforsamlingen

 

AD 6

Intet herunder

 

AD 7

Næste bestyrelsesmøde: 14. marts 2018 kl. 14.00 hos Jon

 

Bestyrelsesmøde

13.12.2017

 

Mødested: Skuden, Hou

Til stede: Den valgte bestyrelse

Referent: Fl. Roger Kristensen

 

Dagsorden:

 

1. Opfølgning på sidste møde.

2. Siden sidst

Aftenbusser til Hou – skal vi skrive til Midttrafik.

Udviklingsplan for Hou og Omegn – status på hvor langt vi er nået.

Samarbejde mellem kommunen og lokalrådene.

3. Orientering fra fokusgrupper

Kyst/sti:

Havn:

Trafik:

Oplevhou.dk:

Velkomst til nye borgere:

 

Grønne områder:

 

4. Kommende opgaver

Der arbejdes videre med at lave en udviklingsplan for Hou og Omegn.

5. Økonomi

6. Diverse

 

7. Næste møde

 

AD 1

Intet herunder

 

AD 2

Fået henvendelse fra borger om forbedring af aften/natbus forbindelse fra Odder til Hou. Dorte vil undersøge de faktiske forhold omkring problemet, men også samtidig påpege den manglende koordinering mellem rute 103 Hou og videre forbindelse mod Horsens overfor Midttrafik.

 

Projektgruppens arbejde med udviklingsplan for Hou og OPLAND har resulteret i en sammenskrivning af de ideer, der blev genereret på Cafemødet på Egmont.

Efter mindre justeringer sigtes der mod en præsentation overfor borgerne af det færdige resultat, sandsynligvis i forbindelse med generalforsamlingen 2018.

 

Henvendelse om en marine-økologisk feltstation i Hou til sommer2018.

Vagn takker for henvendelsen og tilkendegiver, at vi støtter op omkring ideen.

 

Vedr. samarbejdet med den nye kommunalbestyrelse: Vi kan endnu ikke finde lokalrådene i udvalgskonstruktionerne på rådhuset. Jon kontakter kommunens øvrige lokalråd for en samordnet indsats i indsatsen overfor kommunen.

Vi finder i øvrigt termen: ”Byråd” uheldig og distancerende i forhold til os på ”landet” Vi vil foreslå: ”Kommunalbestyrelse” som jo omfatter hele kommunen.

 

 

AD 3

Kyst/sti

Vi kan konstatere en svag nedbrydning på stenbeskyttelsen i forbinde4lse med seneste ekstrem højvande. Dette skyldes især to faktorer. Der mangler en korrekt udført membran under stenene til at holde på sandet (pga. beskeden økonomi) -og fravær af bølgereducerende høfder.

 

Havn:

Intet nyt herunder

 

Trafik:

Afventer udførelse af påpegede behov og opgaver.

 

Www.oplevhou.dk

Mindre udskiftning i redaktionsgruppen, og ny baggrundslayout.

Redaktionen består nu af 12 redaktører og en redaktionschef tillige med et ad hoc hold af specialister udi it.

 

Velkommen i Hou

Jan er oppe på 79 velkomstbesøg i de ca. 2 år ordningen har fungeret. Der er 9 nye i pipelinen så vi kan konkludere, at Hou vokser.

 

Grønne områder:

Der er sendt ansøgning til Friluftsrådet om støtte til projekt Hou Søpark. Herfra kan der tidligst forventes svar inde i 2018.

Ryan har også sendt en ansøgning til Odder kommune, såvel kommunalbestyrelsen, som Vej og Park i håb om, at der skulle være et par oversete kroner i bunden af 2017 budgettet.

 

AD 4

Udviklingsplanen har høj prioritering og projektgruppen arbejder seriøst med fintuningen, så den kan præsenteres primo 2018

 

AD 5

Økonomien er tilfredsstillende, og Jan har kr. 24.483.- i kassen. Fællespuljemidlerne fra Odder kommune er endnu ikke modtaget fra fordeleren: Gylling Lokalråd. Der rykkes!

Modtaget ansøgning om støtte til spiseven-servicen til ”De gamle”.

Vedtaget at støtte med kr. 2000.- og anbefaling om at hæve egenbetalingen fra kr. 50.- til kr. 60.-

 

AD 6

Intet herunder

 

AD 7

Næste møde er: Onsdag den 31.01.2018 kl. 16.00 hos Ryan

 

Hou Fællesforum © 2007/2018 Mail: Webmaster