Nyt fra Bestyrelsen

Hou Fællesforum

Lokalråd for Hou og Omegn

Nyt fra bestyrelsen

 

Hou Fællesforum

Lokalråd for Hou og Omegn

Meld dig ind her - det er gratis

 

 

Seneste referater

Bestyrelsesmøde

16.10.2017

 

Mødested: Hos Flemming

Til stede : Den valgte bestyrelse med fravær af Palle Kjær

Referent : Fl. Roger Kristensen

 

Dagsorden:

1. Opfølgning på seneste møde

2. Siden sidst:

Fællesmødet i Gylling

Ansøge om landsbypris

DR-fokus på frivilligt arbejde

Cafemødet vedr. udviklingsplan for Hou.

Det videre forløb, hvordan gør vi? Og hvem gør?

3. Orientering fra fokusgrupperne

4. Kommende opgaver:

Udviklingsplan

Søge penge i lokalrådspuljen

Vælgermøde vedr. kommunalvalget

5. Økonomi

6. Diverse

7. Næste møde

AD 1:

De manglende opslag af referater på www.oplevhou.dk er nu på plads

 

AD 2:

Lokalrådenes fællesmøde i Gylling den 27.09.2017 var med repræsentation fra Hou. Jon og Ryan deltog, og de kunne berette om et godt møde. Der er efterhånden oprettet 13 lokalråd i Odder Kommune

Se separat mødereferat fra dette møde.

På Odder kommunes budget for 2018 er der afsat kr. 250.000 til lokalrådsarbejdet, som disse selv kan fordele. Herudover er der budgetteret med kr.500.000 til forskønnelse af landsbyerne.

 

Skal vi ansøge om tildeling af ”landsbyprisen 20108”, som tildeles af region Midt?

Vi vedtog at vente med ansøgningen til senere, da vi endnu ikke har kunnet færdiggøre vort kyst/sti projekt pga. manglende tilladelser fra myndighederne.

Dette projekts helhed kunne være et af mange gode argumenter for at placere prisen i Hou.

 

DR-fokus på frivilligt arbejde – Vedtaget at udskyde henvendelsen til DR til senere, hvor vi ikke har så mange projekter kørende.

 

Cafemødet for generering af emner til udviklingsplan for Hou og omegn er afholdt på Egmont.

Det blev et godt og konstruktivt møde med stor deltagelse fra byens borgere; dog savnede vi den yngre generation.

Der er udfærdiget separate rapporter for de enkelte emner.

De mange forslag skal nu evalueres og sammenskrives til operationelle forslag, som kan indgå i udviklingsplanen.

 

Denne evalueringsgruppe, der skal redigere opgaven, er bestående af Jon Jensen, Dorte Wissendorff

og Vagn Mørch og der er allerede fastsat dato for arbejdet.

 

AD 3:

Kyst/sti

Dorte har fået tilladelse af kystdirektoratet til opstilling af outdoor fitness redskaber på Odder Kommunes grundstykke. Men da det er fredsskov, skal der yderligere tilladelse hjem fra fredningsmyndighederne.

Intet nyt om høfdeetableringstilladelserne.

 

Havn:

Intet at referere herfra

 

Trafik:

Kommunen har kun penge til beskedne trafiksikringer i Hou

Der etableres et hævet vejareal ved Vestergade/Nørreled vejgaflen

 

www.oplevhou.dk:

Der er tanker om at kolorere sitet i årstidernes farver og ikke køre med den brune farve hele året.

Dette skulle gøre den lidt mere attraktiv, ligesom der er kommet yngre mennesker til redaktionen.

Sofie Amalie etablerer en Facebook profil og et # for Hou

 

Velkomst til nye borgere:

Jan har nu besøgt 68 nye borgere siden opstart af aktiviteten for snart to år siden. Han tilkendegiver, at der nu bygges nye huse i Hou, så han træffer mange nye bekendtskaber. Godt initiativ!

 

Hou Søpark:

Den nye fokusgruppe har haft møde med borgmester Uffe Jensen og Elvin Hansen. Her er der forelagt et fint udarbejdet projekt for etableringen af Søparken.

Også Vej/Park er v/ Leo Christoffersen er præsenteret for projektet.

Det tegner lyst for anlæg af Søparken, idet kommunen skal oprense søen som et led i bufferkapacitet for overfladeafvanding. Der er velvillighed for at kunne koordinere de to projekter.

 

AD 4

Vi vedtog at udskyde ansøgning om midler fra lokalrådspuljen.

Begrundelsen var, at vi sidste år fik et pænt stort beløb til retablering af kyststien. Det er derfor andre, der står forrest i køen. Dersom det senere viser sig, at puljen ikke er bortdisponeret, skal vi nok vide at finde formål der er påtrængende i Hou

 

Vælgermøde i Hou vedrørende kommunalvalget 2017

Vi gør intet i denne anledning

 

AD 5

Cafemødet vedr. udviklingsplanen kostede kr. 4400.-. Vi finder disse penge velanvendt.

Jan har en kassebeholdning på kr. 26.258, -så han ligger fortsat ret højt med hovedet!

 

AD 6

Skal vi optage erhvervsopslag fra områder udenfor ”Storhou” på www.oplevhou.dk?

Det kunne være Fru Møllers Mølleri, Bjerager, Karensminde, Eriksminde og lignende.

Vi enedes om, at der kunne være henvisninger til de pågældende lokalråds informationer, men ikke direkte på www.oplevhou.dk

 

AD 7

Næste møde afholdes: Onsdag den 15.11.2017 kl. 13.00 hos Jon Jensen, Lærkevej

 

OBS!

Bemærk venligst det fremrykkede tidspunkt!

 

Bestyrelsesmøde

06.09.2017

 

 

Mødested: Hos Vagn Mørch

Til stede : Den valgte bestyrelse

Referent : Fl. Roger Kristensen

 

Dagsorden:

1.Opfølgning på seneste møde

2.Siden sidst

3.Orientering fra fokusgrupperne

4.Velkomst til nye borgere

5.Udviklingsplan for Hou og omegn

6.Økonomi

7.Diverse

8.Næste møde

 

AD 1:

Referater fra seneste 2 møder er ikke opslået på vor hjemmeside under ”Oplev Hou”

Jon taler med Lars Ingemann om en aktiv indsats herfor.

 

AD 2:

Deltagelse i mødet i Saksild angående Regionens udmelding om reduktioner i busbetjeningen af

landområderne.

Mødet var meget konstruktiv med mange kreative forslag til en løsning, hvis reduktionerne bliver en realitet.

I mellemtiden har Regionen udmeldt, at nedskæringerne er sat i bero (der er jo valg i Nov.-- også til regionsrådet!!)

 

AD 3:

Ny fokusgruppe med projekt: Udvikling af engen/dammen ved Skolevænget.

Der er allerede lavet et stort forarbejde af Kirsten Moric og Mogens. De udarbejdede planer vil blive præsenteret for de primære interessenter, hvor der så vil blive indsamlet input til projektets videre forløb. Det gælder prisoverslag, konceptindhold, tidsplan og koordinering med kommunen.

Når dette ligger fast, slås det op på www.oplevhou.dk.

Ryan vil være tovholder for projektets sagsforløb overfor Odder kommune.

 

Kyst/sti:

Dorte med flere har ryddet stensætningen for uønsket vegetation.

Når endelige tilladelser til kystsikringen foreligger, vil der blive ansøgt om LAG midler til etablering af: ”Outdoor fitness” installationer langs stien.

 

Havn:

Dorte appellerer til at man vedligeholder og beskytter de nyplantede østrigske fyr på havnepladsen.

--ellers intet nyt herunder.

 

Trafik:

Nu er Cowi Consults trafikrapport for kommunens landsbyer offentliggjort.

For Hous vedkommende er vi ikke imponerede over rapportens indhold og konklusioner, idet der nærmest er tale om en opremsning af de samme problemer og risikoområder, som vi har påpeget gennem en årrække.

Rapporten prioriterer ikke opgaverne og påpeger kun få løsninger. Et par skilte og lidt ophøjet asfalt er hvad man svinger sig op til.

Rapporten forelægges på idémødet for udviklingsplan den 25.09.2017. Her kan man drøfte fremadrettet initiativer.

 

www.oplevhou.dk

Der skal foretages en intern præcisering af den redaktionelle proces, således at der ikke opstår kronologiske uhensigtsmæssigheder i opslagene på sitet.

Ryan tager det op med redaktionsgruppen.

 

AD 4:

Velkommen til nye borgere

Jan har travlt med opgaven, idet der er kommet gang i hussalget i Hou

61 nye tilflyttere har modtaget velkomsten og 5 byggegrunde konstateret solgt

 

AD 5:

Udviklingsplan for Hou og omegn

Jon, Dorte og Vagn har udarbejdet et koncept for generering af ideer til udviklingsplanen.

Ref.: Jons bilag for strategi og: ” Hvad er en udviklingsplan og formålet hermed”

Der indbydes til cafemøde på Egmont den 25.09.23017 kl. 18.30.

Der serveres sandwichs og øl/vand doneret af Fællesforum

Kaffe doneret af Egmont

Strukturen på mødet: i.h.t. Oplæg fra Jon

Styrmænd for emnerne:

Trafik: Ryan

Havn: Vagn

Unge familier: Jan

Grønne områder: Kirsten/Mogens

Foreninger: Jon

Handel, turisme, m.m.: Dorte

 

AD 6:

Jollelauget er tilmeldt som erhverv på websiden og fritidssejlerne er frameldt

Kassebeholdninger er pt. på kr. 33.391.-

 

AD 7:

Intet herunder at referere

(referent fraværende)

 

AD 8:

Næste møde:

Mandag den 16.10.2017 kl. 16.00

Sted: Fl. Roger Kristensen, Hou Strandpark 5

 

Bestyrelsesmøde

07.08.2017

 

Mødested: Hos Ryan Moric

Tilstede : Den valgte bestyrelse med fravær af Dorte Wissendorff

Referent : Fl. Roger Kristensen

 

Dagsorden:

1. Opfølgning på sidste møde.

2. Siden sidst

Møde i Saksild angående forringelser for bustrafikken.

Møde i Pakhuset med byråd og direktion.

Præsentation af vort lokalområde på kommunens hjemmeside.

3. Orientering fra fokusgrupper

Kyst/sti:

Kyststien fuldt renoveret.

Havne:

Møde om eventuelt byggeri på Rallejet.

Lokalplan for strandgrunde.

Trafik:

Oplevhou.dk:

Velkomst til nye borgere:

 

4. Kommende opgaver

Udviklingsplan laves

Evt. ny fokusgruppe til udvikling af engen ved Skolevænget.

5. Økonomi

6. Diverse

 

7. Næste møde

 

AD 1

Intet herunder

 

AD 2

Lokalråd Saxild har indkaldt til protestmøde i forbindelse med Region Midt's udmelding om reduktion af antal busforbindelser i området.

Jon Jensen og Ryan Moric deltager fra Hou.

 

Vi vil påpege vigtigheden i opretholdelse af relevante busforbindelser, især i morgentimerne, hvor behovet for tilgang til Odder –og videre derfra er af vital betydning for lokalsamfundene.

 

Odder Kommune har haft kommunens lokalråd samlede til det årlige dialogmøde med byråd og kommunaldirektion.

 

Det var et godt møde uden udefra kommende foredragsholdere, men med god repræsentation fra byråd og kommunaldirektion.

Temaet var: ”Hvordan går det i lokalrådene” ”Hvad har man af problemer og ønsker”

Der er nu etableret 12 lokalråd i kommunen, som kommunens beslutningstagere kan læne sig op ad, når der skal træffes afgørelser, der påvirker lokale betingelser for et acceptabelt liv udenfor Odder by.

 

Odder Kommune udtrykte ønske om tilsendelse af materiale som kunne visualisere de lokale fortrin og attraktioner. Dette bl.a. til brug for markedsføringen af kommunen på OK's hjemmeside Claus Buur er modtager af materialet.

Materialet vil hos os være koordineret med vor kommende udviklingsplan for Hou og omegn senere på året.

 

AD 3

Kyst/sti:

Kyststien er nu retableret med en seriøs topbelægning; såvel materialevalg, som udførelse

Derved her kommunen og Naturstyrelsen opfyldt sine forpligtelser i.h.t.den driftskontrakt, som blev indgået ved stiens etablering.

 

Høfdeholderne har indsendt ansøgning om tilladelse til etablering af 5 små høfder til sikring af stenkastningen ind mod stien. Der foreligger endnu ikke svar fra Kystdirektoratet.

 

Havn:

Der har været afholdt et orienteringsmøde omkring muligt byggeri på havneområdet/(rallejet) m.m.

 

Deltagelse af områdets interessenter og den mulige byggeinvestor, som er den samme som på lokalplan Klitrosevej.

 

Mødet var af gensidig orienterende art og uden besluttende konklusion.

Vedrørende lokalplan Klitrosevej: Der er indgivet indsigelse fra nogle berørte parter mod udvidelse af boligantallet set i forhold til det oprindelige projekt.

Lokalplanen forventes afgjort af byrådet aug/sep 2017.

 

Trafik:

Ryan har atter i år kunnet fotodokumentere trafikophobning ad Hovvej i forbindelse med intens færgetrafik.

Ligeledes har han optalt og fotodokumenteret massiv og anarkistisk parkering af >700 biler i forbindelse med Samsø og Tunø festivalerne.

Disse dokumentationer videregives kommunen til videre sagsbehandling og opfølgning af Cowi's trafikrapport og løsningsforslag Hou.

 

www.oplevhou.dk

Redaktionsgruppen kører nu fint med Jann Worm som redaktør og samme redaktionsgruppe, som tidligere. Dog er et enkelt redaktionsmedlen fratrådt (frivilligt)

 

Velkommen til Hou:

Der er nu besøgt 61 nye borgere siden aktiviteten startede og Jan bliver meget venligt modtaget, alle synes det er et godt initiativ.

Brugsen har valgt at droppe donationen: en flaske vin. Vil udelukkende yde 15% velkomstrabat på et limiteret køb.

AD 4

Kommende opgaver:

Til efteråret vil vi forsøge at udarbejde en udviklingsplan for Hou og omegn

Dorte, Vagn og Jon er tovholdere i den proces. Der sigtes mod afholdelse af Cafemøder og inddragelse af flest mulige borgere.

 

Fokusgruppernes temaer behandles, men herudover også nye emner så som :frivilligt arbejde, grønne områder m.m.

Eksempel: Kirsten Moric og Mogens Stærk arbejder på etablering af en rekreativ oase i søområdet ved det tidligere vandværk.

Kommunen skal oprense søen i efteråret da denne fungerer som bufferbassin for overfladevand.

Disse tiltag kan følges på www.oplevhou.dk

 

AD 5

Økonomien er fortsat acceptabel med en kassebeholdning på kr. 33141,-

Der mangler indbetaling af bidrag fra et par erhvervsdrivende – Disse rykkes og hvis der ikke foreligger indbetaling, må de slettes fra www.oplevhou.dk

 

AD 6

Procedure vedrørende referat til optagelse under www.oplevhou.dk ændres

Fl. Roger Kristensen sender materialet til Lars - Ingemann Jensen efter en indsigelsesperiode på 10 dage. L.I.P- foretager optaget på websitet.

 

AD 7

Næste møde afholdes: Onsdag den 06.09. kl. 14.30 hos: Vagn Mørch.

Havnegade 14

 

 

Bestyrelsesmøde 10.5.2017

 

Mødested: Hos Jon Jensen

Til stede: Den valgte bestyrelse med fravær af Dorte Wissendorff

Referent: Fl. Roger Kristensen

 

Dagsorden:

1. Opfølgning på sidste møde.

2. Siden sidst

Møde med byrådskandidater fra partiet Venstre.

Fælles lokalrådsmøde afholdt i Hou Hallen.

3. Orientering fra fokusgrupper

Kyst/sti:

Arbejdet med renovering af kyststien.

Havne:

Møde om eventuelt byggeri på Rallejet.

Lokalplan for strandgrunde i høring.

Trafik:

Møde med kommunen og Cowi ang. trafik på Houvejen.

Oplevhou.dk:

Velkomst til nye borgere:

4. Kommende opgaver

Udviklingsplan laves

Møde i Pakhuset med byråd og direktion. ( vi sender emner til drøftelse på mødet)

5. Økonomi

6. Diverse

7. Næste møde

 

AD 1

Er på dagsorden som punkter

 

AD 2

Møde med Venstres byrådskandidater:

Jon og Vagn har været til møde med byrådskandidater fra Venstre i Odder. Her var 8 deltagere, som modtog en mængde inspiration til kommende opgaver fra vore repræsentanter.

Jon tilkendegav stor interesse hos modtagerne, som blev informeret om, at vi vil tages alvorlige når der kommer forslag og oplæg fra Hou.

Tag os med i en tidlig fase, når der f.eks. skal laves lokalplaner og andre tiltag, der griber ind i området.

Der blev også debatteret skoledistrikter med kandidaterne.

Fællesmøde i Hou med lokalrådene:

Hou var vært for det årlige fællesmøde med kommunens lokalråd. Der var stor repræsentation:

9 råd mødte ud af 10 mulige. Der var en god, konstruktiv stemning og seriøs disciplin under Ryan Moric's direktion.

Se separat referat fra mødet

 

AD 3

Kyst/sti:

Odder kommune har givet tilsagn om at forestå og etablere en retablerende topbelægning af kyststien. Udgiften deles mellem Naturstyrelsen og OK.

Der er afsendt ansøgning til Kystdirektoratet og Naturstyrelsen om tilladelse til etablering af de 5 korte høfder: 10 – 6 m, som skal beskytte stenkastningen på stien.

Høfderne er anbefalet i NIRAS' projekt for totalrenovering af stibeskyttelse. Høfderne skal dels tage kraften af indgående bølger, samt medvirke til sandudfældning omkring stenkastningen.

Jollelauget på sydstranden har etableret et slæbested, som letter ophal af bådene.

Havn:

Der er ”Havnens dag” den 28.05.2017, hvor bl.a. kulturby 2017 vil være repræsenteret med

”Life boats”.

Der har været afholdt møde om eventuelt byggeri på, og anvendelse af området ”Rallejet”

Der var repræsentation fra Odder Kommune, HMI, Investorerne fra Klitroseprojektet og havn.

HMI gav udtryk for en ide om et: ”Center for maritim forskning for unge”. Det kunne måske være en ny faglinie på HMI.

Der blev også luftet en række andre ideer for området.

Lokalplanen 5036 for Klitrosevej er ude i høringsfasen ( 2 mdr.) som vil være tilendebragt omkring 01.07.2017

Trafik:

Møde med COWI og Kommunen omkring trafikkritiske punkter i byen. Mødet var blot på ½ time, men der blev fremlagt et veldokumenteret materiale, som Vagn Mørch har udarbejdet.

Heri beskrives 10 spots, som vi ønsker sikret.

WWW.oplevhou.dk

Jann Worm har overtaget chefredaktørposten fra Ryan. Der har været nogle naturlige småjusteringer i overgangsfasen, men nu kører det velsmurt. Der er 70-80 daglige besøg, hvilket er meget fint. Redaktionsgruppen arbejder godt og meget dedikeret.

Velkomst til Hou:

Jan har nu budt 57 nye borgere velkommen i vort område siden starten af initiativet 18.12.2015

Dette gør så samtidig, at Jan også er velorienteret omkring byens til/fra flytninger . Han gør et stort arbejde med at holde styr på hvem og hvad –og måske også hvorfor.

Jan melder, at DagligBrugsen ikke fremover vil donere den flaske vin, som hidtil har været i velkomstpakken.

 

AD 4

Der holdes møde i Aug.2017 om den planlagte udviklingsplan for Hou og Omegn.

06.06.2017 er der møde i Pakhuset i Odder med kommunen og lokalrådene. Herfra deltager fra Hou: Jon, Jan og Ryan

 

AD 5

Der mangler indbetaling fra 5 erhvervsdrivende til WWW.oplevhou.dk Jan rykker dem.

Kassebeholdningen er p.t. kr. 37.145

 

AD 6

Kulturby 2017 projektet omfatter også Odder Kommune. Projektet Life Boats kommer til Hou på Havnens dag.

Fællesforum har p.t. ikke initiativer i dette arrangement

 

AD 7

Næste møde: 09.08.2017 kl. 15.00 hos Ryan Moric

 

Lokalrådene i Odder Kommune

Fælles lokalrådsmøde

25.04.2017

 

 

Sted: Hou Hallen, Hou

Dirigent: Ryan Moric

Referent: Fl. Roger Kristensen

 

Følgende lokalråd var repræsenteret:

 

Gylling

Ørting

Alrø

Hundslund

Torrild

Dyngby

Boulstrup

Saksild

Hou

 

Dagsorden:

1.Velkomst samt valg af referent og ordstyrer

2.Orientering fra lokalrådene om aktuelle opgaver

3.Trafiksikkerhed

4.Uddeling af penge fra Lokalrådspuljen, herunder driftstilskud til Bjerager lokalråd.

5.Cykelruter – Margueritruten – og Kulturring 2017 cykelruter

6.Udarbejdelse af udviklingsplaner

7.Kan vi blive bedre til at lære af hinanden, og i givet fald hvordan?

8.Det kommende møde med byrådet

9.Eventuelt

 

Jon Jensen, Hou bød velkommen og udtrykte glæde ved det massive fremmøde, hvor 9 af kommunens 10 lokalråd var tilstede.

Ryan Moric blev valgt til dirigent og Fl. Roger Kristensen til referent. Begge uden modkandidater og med sporadiske tilløb til akklamation.

 

AD 1:

Gylling:

Har rettet skrivelse til Odder Kommune om behovet for cykelsti mellem Gylling og Ørting.

Den nye skolestruktur har også været højt på dagsordenen.

De lokale afløbsforhold for regnvand i ekstreme situationer LAR.

Separation af sortvand og overfladevand har præget Gylling i en lang periode, men nærmer sig sin afslutning – 30.05.2017

Der arbejdes på stiprojekt mod Splidholm

Byen lider under manglende frekvente busforbindelser til omverdenen

 

Ørting:

Amstrup hat fået udlagt fibernetforbindelse (AURA)

Har haft generalforsamling 30.03.2017

Har også haft møde med de forskellige foreninger for in put angående udarbejdelse af en udviklingsplan for området.

Der er etableret en online avis: Ørting-Falling Lokalpost, hvor der kan hentes relevante og aktuelle informationer om områdets begivenheder

 

Alrø:

Her er der kommet 2 nye personer i lokalrådet og man har fået en ny hjemmeside for øen

Man har takket nej til Venstres invitation til møde, men er åben for alle invitationer. Tilstræber at holde sig neutrale rent politisk.

Har et renoveringsprojekt i gang for molen

Vil også udarbejde udviklingsplan for Alrø

 

Hundslund:

Her har der været ”Nytårskur” for alle foreninger i området. Man vil tilvejebringe strategier for byens og områdets udvikling.

Der er lavet en fundraiser gruppe for at skaffe midler til aktiviteter

Man er meget aktive i skolestrukturdebatten og frygter udfaldet af den nye skolestruktur.

Den lokale købmand har problemer med såvel økonomi, som omsætning generelt.

Opfordrer alle lokale om at slutte op om den lokale købmand –ellers forsvinder handelsmuligheden

Har som alle lokalråd modtaget opfordring om sam-spisning med de ældre. Denne er bragt videre i lokalsamfundet til rette ildsjæle.

Hundslund Kro? Skal den saneres? - eller er der en fremtid for den i en eller anden form?

Har oprettet en Facebook side, der fungerer som lokal infocenter.

 

Torrild:

Har udarbejdet en færdig udviklingsplan. Færdig skal ikke forstås statisk, men tværtimod særdeles dynamisk, idet man er meget åben overfor de løbende behov for aktuelle tilpasninger.

Denne blev omdelt på mødet, og alle var ret imponerede over den professionalisme som planen udtrykker.

Man ser frem til den trafikbesigtigelse Odder kommune og COWI skal ud på. Der kan påpeges en del behov og ønsker for forbedringer.

Vil forsøge at rejse penge til forskønnelse af fællesarealer vha. Forskellige aktiviteter.

 

Dyngby:

Underafdelinger laver ”livshjul” i keramiker Buller Hermansens have.

Der laves Bådelaug, bryglaug, bypark og en masse andre nyttige ting

Kontakt med sommerhusområdet for et samarbejde og hjælp i spørgsmål med fælles interesser i lokalrådet

 

Boulstrup:

Møde med ejer af gammel kro og købmand for at afklare mulighederne for sanering. Man vil gerne lave et bytorv og har søgt LAG midler.

Der afholdes fællesspisning med musik for at stimulere byens sammenhængskraft

Har deltaget i det inviterede møde med Venstre.

Har oprettet en Facebook-gruppe til lokal information

 

Saksild:

Generalforsamling 26.04.2017

Tema: ”Hvad skal vi bruge lokalrådet til?” I et åbent forum håber man på svar og ideer

Der skal etableres et erhvervsnetværk på et møde 20.05.2017

Tema: ”Hvad kan vi?”

 

Hou:

Kyststigruppen har rejst kr. ca. 100.000 til retablering af den nedbrudte kyststi.

Midlerne er kommet fra Lokalrådenes fordelingspulje, lokalt indsamlede penge og donationer fra Egmont skolen, HMI og andre erhvervsdrivende.

Der er således skabt mulighed for at genskabe kyststien med ny skråningsbeskyttelse.

Der er indkøbt sten og entreret med entreprenør.

Odder kommune har givet tilsagn om at sørge for en topbelægning.

Høfdeholderne hat søgt Kystdirektoratet og Naturstyrelsen om tilladelse til etablering af 5 høfder, som skal sikre stenskråningen mod nye nedbrud.

 

I trafikbesigtigelsen med OK og COWI vil vi rejse behovet for en rundkørsel v/ varmeværket/Spøttrup Strandvej. Har tillige en række ønsker for en smidigere afvikling af færgetrafikken.

Klitrosevej arealet er solgt til en investor, som vil bygge 14 huse.

Lokalplanforsalg vedtaget i byrådet og skal nu ud i offentlighedsfasen (2 mdr.)

Vor hjemmeside WWW.oplevhou.dk er velbesøgt, 70-80 besøg pr dag ,. Den er nu linked op til Facebook

Vi har udviklingsplanen på bedding og vil intensivere arbejdet ultimo 2017 med workshops for at generere ideer til indholdet.

 

AD 3

Der er møde med Odder Kommune og COW den 04.05.2017 flere steder. Møderne er tildelt ½ time

pr. sted, hvilket ikke er meget.

Ørting Lokalråd har indsendt ønsker om også at inddrage vejstrækninger udenfor byen.

Denne skrivelse er omdelt på mødet

På mødet konkluderede man: At der er så mange trafikale ønsker fra lokaliteterne, at kommunens budget på ingen måde kan imødekomme disse. Derfor må vi forvente og acceptere en prioritering af indsatserne.

 

AD 4

Lokalrådspuljen:

Vedtaget at driftstilskud til Bjerager Lokalråd udsættes til senere

 

AD 5

Der blev konkluderet, at der allerede er iværksat en række initiativer fra kommunal side og fra Kulturby 2017 side og fra andre gode kræfter omkring cykelruter og Margueritruter i området.

Derfor vil lokalrådene ikke her og nu foretage sig yderligere. Der er ca. 20 cykelruter i vort område allerede.

Hundslund arrangerer 29.04.2017 fælles cykeltur: Hundslund-Alrø retur m/ tilmelding: www.kulturringen.dk

 

AD 6

Torrild har som tidligere nævnt udarbejdet en udviklingsplan, som blev omdelt på mødet. Den ligger ligeledes på nettet.

De øvrige lokalråd er endnu ikke så langt i processen, men der er en del, som har en på bedding.

 

AD 7

Der kan drages megen god erfaring ud fra Torrilds udviklingsplan.

Den skal være kortfattet og enkel, så man ikke går død i tilblivelsesprocesserne

Den skal udarbejdes, så den muliggør dynamik. Tiderne forandres jo!

I Hou vil vi til efteråret afholde cafemøder, hvor der være idegeneratorer for, hvad udviklingsplanen bør indeholde.

Gylling vil holde studiekredse med byens skoler og andre

På Odder Kommunes hjemmeside findes link til hjemmesider for de lokalråd der har en sådan.

Medlemskabet af Landdistrikternes Fællesråd:

Odder Kommune har et medlemskab, hvor man må sende 3 delegater herfra til diverse møder i LF's regie.

Derfor behøver vi lokalråd ikke nødvendigvis tegne et separat medlemskab for at få vor stemme frem.

Vi kan således spare nogle penge ved at optræde under Kommunens paraply!

Det blev vedtaget, at Ryan Moric indhenter specifikke informationer hos Odder Kommune om, hvad vi kan/må trække på

 

AD 8

På det kommende møde med Kommunen var der ønske om at foreslå en opdeling af tildelte midler i Drift og Aktiviteter. Forudsat naturligvis at vi får midler.!

Også ønsket om, at man på Kommunen tager forslagene fra lokalrådene seriøse og handler ud fra princippet: buttom up og ikke top down! Det sidste oplever vi for ofte.

Lokalrådene savner også en kvittering og tilbagemelding på indsendte forslag og ønsker.

Dette tillige med en forventet sagsbehandlingstid og eventuel sagsbehandler

 

AD 9

Intet herunder

 

AD 10

Næste møde: I Gylling 2.halvdel af september 2017

nærmere tidspunkt følger fra Gylling.

 

 

Bestyrelsesmøde 20.02.2017

 

 

Mødested: Hos Dorte

Til Stede: Den valgte bestyrelse

Referent: Fl. Roger Kristensen

 

 

Dagsorden:

 

1. Opfølgning på sidste møde.

2. Siden sidst

Vedtagelse af ny skolestruktur.

Anmodning fra kommunen om spisevenner i Hou.

Eventuel forbedring af Marguritruten.

3. Orientering fra fokusgrupper

Kyst/sti:

Arbejdet med renovering af kyststien.

Havne:

Drøftelser om eventuel byggeri på Rallejet.

Trafik:

Oplevhou.dk:

Velkomst til nye borgere:

 

4. Kommende opgaver

Generalforsamling

Udarbejdelse af udviklingsplan.

5. Økonomi

6. Diverse

7. Næste møde

 

AD 1:

Intet herunder

 

AD 2:

Efter en 3 timer lang debat i byrådet, blev en ”ny” skolestruktur vedtaget

Procesforløbet efterlader dog det indtryk, at de lokale fingeraftryk på resultatet er minimale.

Vi kunne godt ønske os, at konklusionerne kom sidst, og ikke var draget på forhånd.

 

Jon har modtaget en henvendelse via Odder Kommune - fra Seniorrådet om etablering af en spisevenneordning for ældre. Man har en ordning i Odder, men kunne også ønske sig en tidsvarende i Hou.

Vi vedtog, at poste oplægget på WWW.oplevhou.dk til inspiration for interesserede

Ryan taler med Leif, Hou Hallen for undersøgelse af eventuelle madtilbud.

 

Der er ønsker fra Lokalrådet i Gylling om samarbejde i forbindelse med ”Margurit Ruten”

Der ønskes angivet flere ”attraktionspunkter” på infomaterialet f.eks. Gylling Mølle og lignende.

Vi afventer nærmere udspil før vi foretager os noget.

 

AD 3:

Kyst/sti

Dorte beretter, at der er en restsaldo på kr.4000,00 som vi skylder entreprenør John Kjær for stenarbejdet ved stirestaureringen.

Vi vedtog, at Hou Fællesforum vil donere dette beløb, så vi har betalt, hvad der er igangsat.

Nu resterer der retableringen af topbelægning på det berørte område, samt sandkastning og plantning af marehalm på stenkanten.

 

Flemming kunne meddele, at Høfdeholderne ansøger Naturstyrelsen om tilladelse til etablering af 5 høfder af varierende længde fra 10 m til 6 m (kortest mod syd)

Høfderne vil medvirke til at aflaste presset på kysten og fremme udfældning af sand.

 

Havn:

Jon meddeler, at der er taget initiativ til et gruppesamarbejde med Klitrosevej investorerne og den øvrige havn.

Her skal genereres ideer til positive tiltag for områderne. Vagn er Lokalrådets tovholder og han forventer en henvendelse om det nærmere forløb.

 

Trafik:

Der foreligger endnu ingen tilbagemelding fra Odder Kommune om spørgsmålet: Må der sættes lystbåde i vandet fra færgehavnsområdet?

Dette har afgørende betydning for trafikafviklingsformen på havnearealet og videre udi det almene trafikbillede..

Ryan rykker for svar til os på Odder Kommune

 

www.oplevhou.dk:

Der vil komme en større føljeton omkring havnebyggeriet, som snart går i gang.

Redaktionsgruppen savner mere aktivitet fra annoncørernes side. Flere cases og portrætter

 

Velkomst:

Jan når nu tallet 48 for velkomstbesøg. Han har et veletableret netværk, som overvåger ind/udflytningerne, -så pas på derude!: Jan ved, hvor I bor!!!

 

AD 4:

Vedrørende generalforsamling:

Jon udarbejder dagsorden i.h.t. Vedtægterne

Dorte udarbejder indkaldelser og sender til Ryan, som indrykker på WWW.oplevhou.dk

Jan informerer medlemmerne via mail

Energistyrelsen er engageret til indlæg Ansvarlig her; Vagn

Indlæg fra fokusgrupperne:

Kyst/sti: Dorte

Havn: Vagn

Velkomst: Jan

Trafik: Ryan

 

Referent: Flemming

Dirigent: Gundhil Hoe

Jan aftaler arrangement med Leif Hou Hallen.

 

Udviklingsplan:

Der sigtes mod et ”Cafe møde” i Hou Hallen til efteråret, hvor der skal være gruppearbejde om idegenerering ud fra en skabelon udarbejdet af Dorte og Vagn.

 

AD 5:

Der er p.t. 35090.00 i kassen.

Jan modtager i øjeblikket indbetalinger fra annoncørerne

Økonomien betragtes som tilfredsstillende

 

AD 6:

Jan beretter om stigende omkostninger fra SparNord's side. F.eks. kræver man nu en kontoafgift på kr. 200, samt en transaktionsafgift pr. postering ved kontobevægelser.

 

AD 7:

Generalforsamling 13.03.2017 kl. 19.00

 

 

Bestyrelsesmøde 23.01.2017

 

 

Mødested: Hos Dorte

Til stede : Den valgte bestyrelse

Referent : Fl. Roger Kristensen

 

 

Dagsorden:

 

1. Opfølgning på sidste møde.

2. Siden sidst

Udtalelse ang. ny skolestruktur.

Møde med kommunen ang. trafikprojekt for havnen.

3. Orientering fra fokusgrupper

Kyst/sti:

Stormens ødelæggelser på kyststien.

Arbejdet med renovering af kyststien.

Havne:

Udarbejdelse af lokalplan for strandvillaer på havnen.

Trafik:

Supplerende udtalelser vedrørende trafikprojekt sendt til kommunen.

Oplevhou.dk:

Ny chefredaktør tiltrådt på oplevhou.

Velkomst til nye borgere:

4. Kommende opgaver

Generalforsamling

Udarbejdelse af udviklingsplan.

5. Økonomi

Jan orienterer om økonomien

6. Diverse

 

7. Næste møde

 

AD 1:

 

Intet herunder

 

AD 2:

 

Ang. ny skolestruktur

Ryan har haft dialog med 2 repræsentanter fra skolebestyrelsen for at koordinere høringssvar til Odder Kommune. Svaret rummer bl.a. konklusionen at forandringsprocesserne forekommer for hurtige og for ofte. Man savner så at sige en normalperiode, hvor tingene kan nå at fungere.

Odder kommune har endnu ikke udmeldt nogen beslutning.

 

Trafikprojekt

Hou Fællesforum m. flere har været indkaldt til et møde med plangruppen fra Odder kommune omkring trafikprojekt på havneområdet.

Mødet mundede ud i et ønske fra plangruppen om en udtalelse fra os, som så skulle indgå i det videre planlægningsforløb.

Fællesforum har udarbejdet en udtalelse som omfatter en helhedsplan for trafik fra Varmeværket til havneområdet. (se denne på WWW.oplevhou.dk -”nyt fra bestyrelsen”

 

Energirådgivning

Vi har modtaget henvendelse fra energirådet med tilbud om energirådgivning i lokalområdet.-

Vagn tager kontakt hertil for nærmere opklaring af indhold og struktur og eventuel booking af deltagelse i forbindelse med vor kommende generalforsamling.

 

AD 3:

 

Sti.

Dorte melder om et succesfuldt redningsprojekt af den stormbeskadigede sti.

Der er indsamlet ca. kr. 90.000 af donerede midler. Der er doneret sten fra Jens Gammelgaard og indkøbt supplerende stenmængde fra Søby.

Stenene er udlagt af entreprenør John Kjær og resultatet af alle disse bestræbelser er en langt bedre sikring af stenskråningen end tidligere.

Der resterer endnu en del opgaver med restaureringsprocessen. F.eks. etablering af 4-5 høfder og en topbelægning af stien.

Det ville være rigtig fint med endnu flere donationer, idet pengekassen med ovennævnte aktiviteter er drænet.

 

Havn

Lokalplan for klitrosevej området afventes. Høringsfasen på 2 måneder kommer sandsynligvis omkring maj 2017

 

Oplev Hou

Har nu 4 års fødselsdag. Ryan er trådt et skridt tilbage til posten som ”menig-redaktør”, mens chefredaktørkasketten nu sidder på Jann Worm pr. 01.01.2017

 

Velkomst til nye borgere

Jan meddeler, at han nu har sagt goddag til 48 nye borgere i vort område siden projektstart.

Han har et godt overblik over til/afgange via et godt netværk og stor ihærdighed.

 

 

AD 4:

 

Generalforsamling

Vi sigter mod generalforsamling 13. eller 14. marts'

Dagsorden og tema m.m. fastsættes på næste bestyrelsesmøde 20.02.2017

 

Udviklingsplan for Hou og omegn

Jon, Dorte og Vagn vil udarbejde rammerne for et ”fremtidsværksted” som skal fylde indhold i denne ramme.

 

AD 5:

 

Jan afleverede 2016 regnskab og 2017 budget.

Dette vil naturligvis blive fremlagt på kommende generalforsamling

 

AD 6:

Intet herunder

 

AD 7:

Næste møde: Mandag den 20.02.2017 kl. 16.00 hos Jon Jensen

 

Hou Fællesforum © 2007/2015 Mail: Webmaster