Nyt fra Bestyrelsen

Hou Fællesforum

Lokalråd for Hou og Omegn

Nyt fra bestyrelsen

 

Hou Fællesforum

Lokalråd for Hou og Omegn

Meld dig ind her - det er gratis

 

 

Seneste referater

 

Bestyrelsesmøde 10.5.2017

 

Mødested: Hos Jon Jensen

Til stede: Den valgte bestyrelse med fravær af Dorte Wissendorff

Referent: Fl. Roger Kristensen

 

Dagsorden:

1. Opfølgning på sidste møde.

2. Siden sidst

Møde med byrådskandidater fra partiet Venstre.

Fælles lokalrådsmøde afholdt i Hou Hallen.

3. Orientering fra fokusgrupper

Kyst/sti:

Arbejdet med renovering af kyststien.

Havne:

Møde om eventuelt byggeri på Rallejet.

Lokalplan for strandgrunde i høring.

Trafik:

Møde med kommunen og Cowi ang. trafik på Houvejen.

Oplevhou.dk:

Velkomst til nye borgere:

4. Kommende opgaver

Udviklingsplan laves

Møde i Pakhuset med byråd og direktion. ( vi sender emner til drøftelse på mødet)

5. Økonomi

6. Diverse

7. Næste møde

 

AD 1

Er på dagsorden som punkter

 

AD 2

Møde med Venstres byrådskandidater:

Jon og Vagn har været til møde med byrådskandidater fra Venstre i Odder. Her var 8 deltagere, som modtog en mængde inspiration til kommende opgaver fra vore repræsentanter.

Jon tilkendegav stor interesse hos modtagerne, som blev informeret om, at vi vil tages alvorlige når der kommer forslag og oplæg fra Hou.

Tag os med i en tidlig fase, når der f.eks. skal laves lokalplaner og andre tiltag, der griber ind i området.

Der blev også debatteret skoledistrikter med kandidaterne.

Fællesmøde i Hou med lokalrådene:

Hou var vært for det årlige fællesmøde med kommunens lokalråd. Der var stor repræsentation:

9 råd mødte ud af 10 mulige. Der var en god, konstruktiv stemning og seriøs disciplin under Ryan Moric's direktion.

Se separat referat fra mødet

 

AD 3

Kyst/sti:

Odder kommune har givet tilsagn om at forestå og etablere en retablerende topbelægning af kyststien. Udgiften deles mellem Naturstyrelsen og OK.

Der er afsendt ansøgning til Kystdirektoratet og Naturstyrelsen om tilladelse til etablering af de 5 korte høfder: 10 – 6 m, som skal beskytte stenkastningen på stien.

Høfderne er anbefalet i NIRAS' projekt for totalrenovering af stibeskyttelse. Høfderne skal dels tage kraften af indgående bølger, samt medvirke til sandudfældning omkring stenkastningen.

Jollelauget på sydstranden har etableret et slæbested, som letter ophal af bådene.

Havn:

Der er ”Havnens dag” den 28.05.2017, hvor bl.a. kulturby 2017 vil være repræsenteret med

”Life boats”.

Der har været afholdt møde om eventuelt byggeri på, og anvendelse af området ”Rallejet”

Der var repræsentation fra Odder Kommune, HMI, Investorerne fra Klitroseprojektet og havn.

HMI gav udtryk for en ide om et: ”Center for maritim forskning for unge”. Det kunne måske være en ny faglinie på HMI.

Der blev også luftet en række andre ideer for området.

Lokalplanen 5036 for Klitrosevej er ude i høringsfasen ( 2 mdr.) som vil være tilendebragt omkring 01.07.2017

Trafik:

Møde med COWI og Kommunen omkring trafikkritiske punkter i byen. Mødet var blot på ½ time, men der blev fremlagt et veldokumenteret materiale, som Vagn Mørch har udarbejdet.

Heri beskrives 10 spots, som vi ønsker sikret.

WWW.oplevhou.dk

Jann Worm har overtaget chefredaktørposten fra Ryan. Der har været nogle naturlige småjusteringer i overgangsfasen, men nu kører det velsmurt. Der er 70-80 daglige besøg, hvilket er meget fint. Redaktionsgruppen arbejder godt og meget dedikeret.

Velkomst til Hou:

Jan har nu budt 57 nye borgere velkommen i vort område siden starten af initiativet 18.12.2015

Dette gør så samtidig, at Jan også er velorienteret omkring byens til/fra flytninger . Han gør et stort arbejde med at holde styr på hvem og hvad –og måske også hvorfor.

Jan melder, at DagligBrugsen ikke fremover vil donere den flaske vin, som hidtil har været i velkomstpakken.

 

AD 4

Der holdes møde i Aug.2017 om den planlagte udviklingsplan for Hou og Omegn.

06.06.2017 er der møde i Pakhuset i Odder med kommunen og lokalrådene. Herfra deltager fra Hou: Jon, Jan og Ryan

 

AD 5

Der mangler indbetaling fra 5 erhvervsdrivende til WWW.oplevhou.dk Jan rykker dem.

Kassebeholdningen er p.t. kr. 37.145

 

AD 6

Kulturby 2017 projektet omfatter også Odder Kommune. Projektet Life Boats kommer til Hou på Havnens dag.

Fællesforum har p.t. ikke initiativer i dette arrangement

 

AD 7

Næste møde: 09.08.2017 kl. 15.00 hos Ryan Moric

 

 

Bestyrelsesmøde 20.02.2017

 

 

Mødested: Hos Dorte

Til Stede: Den valgte bestyrelse

Referent: Fl. Roger Kristensen

 

 

Dagsorden:

 

1. Opfølgning på sidste møde.

2. Siden sidst

Vedtagelse af ny skolestruktur.

Anmodning fra kommunen om spisevenner i Hou.

Eventuel forbedring af Marguritruten.

3. Orientering fra fokusgrupper

Kyst/sti:

Arbejdet med renovering af kyststien.

Havne:

Drøftelser om eventuel byggeri på Rallejet.

Trafik:

Oplevhou.dk:

Velkomst til nye borgere:

 

4. Kommende opgaver

Generalforsamling

Udarbejdelse af udviklingsplan.

5. Økonomi

6. Diverse

7. Næste møde

 

AD 1:

Intet herunder

 

AD 2:

Efter en 3 timer lang debat i byrådet, blev en ”ny” skolestruktur vedtaget

Procesforløbet efterlader dog det indtryk, at de lokale fingeraftryk på resultatet er minimale.

Vi kunne godt ønske os, at konklusionerne kom sidst, og ikke var draget på forhånd.

 

Jon har modtaget en henvendelse via Odder Kommune - fra Seniorrådet om etablering af en spisevenneordning for ældre. Man har en ordning i Odder, men kunne også ønske sig en tidsvarende i Hou.

Vi vedtog, at poste oplægget på WWW.oplevhou.dk til inspiration for interesserede

Ryan taler med Leif, Hou Hallen for undersøgelse af eventuelle madtilbud.

 

Der er ønsker fra Lokalrådet i Gylling om samarbejde i forbindelse med ”Margurit Ruten”

Der ønskes angivet flere ”attraktionspunkter” på infomaterialet f.eks. Gylling Mølle og lignende.

Vi afventer nærmere udspil før vi foretager os noget.

 

AD 3:

Kyst/sti

Dorte beretter, at der er en restsaldo på kr.4000,00 som vi skylder entreprenør John Kjær for stenarbejdet ved stirestaureringen.

Vi vedtog, at Hou Fællesforum vil donere dette beløb, så vi har betalt, hvad der er igangsat.

Nu resterer der retableringen af topbelægning på det berørte område, samt sandkastning og plantning af marehalm på stenkanten.

 

Flemming kunne meddele, at Høfdeholderne ansøger Naturstyrelsen om tilladelse til etablering af 5 høfder af varierende længde fra 10 m til 6 m (kortest mod syd)

Høfderne vil medvirke til at aflaste presset på kysten og fremme udfældning af sand.

 

Havn:

Jon meddeler, at der er taget initiativ til et gruppesamarbejde med Klitrosevej investorerne og den øvrige havn.

Her skal genereres ideer til positive tiltag for områderne. Vagn er Lokalrådets tovholder og han forventer en henvendelse om det nærmere forløb.

 

Trafik:

Der foreligger endnu ingen tilbagemelding fra Odder Kommune om spørgsmålet: Må der sættes lystbåde i vandet fra færgehavnsområdet?

Dette har afgørende betydning for trafikafviklingsformen på havnearealet og videre udi det almene trafikbillede..

Ryan rykker for svar til os på Odder Kommune

 

www.oplevhou.dk:

Der vil komme en større føljeton omkring havnebyggeriet, som snart går i gang.

Redaktionsgruppen savner mere aktivitet fra annoncørernes side. Flere cases og portrætter

 

Velkomst:

Jan når nu tallet 48 for velkomstbesøg. Han har et veletableret netværk, som overvåger ind/udflytningerne, -så pas på derude!: Jan ved, hvor I bor!!!

 

AD 4:

Vedrørende generalforsamling:

Jon udarbejder dagsorden i.h.t. Vedtægterne

Dorte udarbejder indkaldelser og sender til Ryan, som indrykker på WWW.oplevhou.dk

Jan informerer medlemmerne via mail

Energistyrelsen er engageret til indlæg Ansvarlig her; Vagn

Indlæg fra fokusgrupperne:

Kyst/sti: Dorte

Havn: Vagn

Velkomst: Jan

Trafik: Ryan

 

Referent: Flemming

Dirigent: Gundhil Hoe

Jan aftaler arrangement med Leif Hou Hallen.

 

Udviklingsplan:

Der sigtes mod et ”Cafe møde” i Hou Hallen til efteråret, hvor der skal være gruppearbejde om idegenerering ud fra en skabelon udarbejdet af Dorte og Vagn.

 

AD 5:

Der er p.t. 35090.00 i kassen.

Jan modtager i øjeblikket indbetalinger fra annoncørerne

Økonomien betragtes som tilfredsstillende

 

AD 6:

Jan beretter om stigende omkostninger fra SparNord's side. F.eks. kræver man nu en kontoafgift på kr. 200, samt en transaktionsafgift pr. postering ved kontobevægelser.

 

AD 7:

Generalforsamling 13.03.2017 kl. 19.00

 

 

Bestyrelsesmøde 23.01.2017

 

 

Mødested: Hos Dorte

Til stede : Den valgte bestyrelse

Referent : Fl. Roger Kristensen

 

 

Dagsorden:

 

1. Opfølgning på sidste møde.

2. Siden sidst

Udtalelse ang. ny skolestruktur.

Møde med kommunen ang. trafikprojekt for havnen.

3. Orientering fra fokusgrupper

Kyst/sti:

Stormens ødelæggelser på kyststien.

Arbejdet med renovering af kyststien.

Havne:

Udarbejdelse af lokalplan for strandvillaer på havnen.

Trafik:

Supplerende udtalelser vedrørende trafikprojekt sendt til kommunen.

Oplevhou.dk:

Ny chefredaktør tiltrådt på oplevhou.

Velkomst til nye borgere:

4. Kommende opgaver

Generalforsamling

Udarbejdelse af udviklingsplan.

5. Økonomi

Jan orienterer om økonomien

6. Diverse

 

7. Næste møde

 

AD 1:

 

Intet herunder

 

AD 2:

 

Ang. ny skolestruktur

Ryan har haft dialog med 2 repræsentanter fra skolebestyrelsen for at koordinere høringssvar til Odder Kommune. Svaret rummer bl.a. konklusionen at forandringsprocesserne forekommer for hurtige og for ofte. Man savner så at sige en normalperiode, hvor tingene kan nå at fungere.

Odder kommune har endnu ikke udmeldt nogen beslutning.

 

Trafikprojekt

Hou Fællesforum m. flere har været indkaldt til et møde med plangruppen fra Odder kommune omkring trafikprojekt på havneområdet.

Mødet mundede ud i et ønske fra plangruppen om en udtalelse fra os, som så skulle indgå i det videre planlægningsforløb.

Fællesforum har udarbejdet en udtalelse som omfatter en helhedsplan for trafik fra Varmeværket til havneområdet. (se denne på WWW.oplevhou.dk -”nyt fra bestyrelsen”

 

Energirådgivning

Vi har modtaget henvendelse fra energirådet med tilbud om energirådgivning i lokalområdet.-

Vagn tager kontakt hertil for nærmere opklaring af indhold og struktur og eventuel booking af deltagelse i forbindelse med vor kommende generalforsamling.

 

AD 3:

 

Sti.

Dorte melder om et succesfuldt redningsprojekt af den stormbeskadigede sti.

Der er indsamlet ca. kr. 90.000 af donerede midler. Der er doneret sten fra Jens Gammelgaard og indkøbt supplerende stenmængde fra Søby.

Stenene er udlagt af entreprenør John Kjær og resultatet af alle disse bestræbelser er en langt bedre sikring af stenskråningen end tidligere.

Der resterer endnu en del opgaver med restaureringsprocessen. F.eks. etablering af 4-5 høfder og en topbelægning af stien.

Det ville være rigtig fint med endnu flere donationer, idet pengekassen med ovennævnte aktiviteter er drænet.

 

Havn

Lokalplan for klitrosevej området afventes. Høringsfasen på 2 måneder kommer sandsynligvis omkring maj 2017

 

Oplev Hou

Har nu 4 års fødselsdag. Ryan er trådt et skridt tilbage til posten som ”menig-redaktør”, mens chefredaktørkasketten nu sidder på Jann Worm pr. 01.01.2017

 

Velkomst til nye borgere

Jan meddeler, at han nu har sagt goddag til 48 nye borgere i vort område siden projektstart.

Han har et godt overblik over til/afgange via et godt netværk og stor ihærdighed.

 

 

AD 4:

 

Generalforsamling

Vi sigter mod generalforsamling 13. eller 14. marts'

Dagsorden og tema m.m. fastsættes på næste bestyrelsesmøde 20.02.2017

 

Udviklingsplan for Hou og omegn

Jon, Dorte og Vagn vil udarbejde rammerne for et ”fremtidsværksted” som skal fylde indhold i denne ramme.

 

AD 5:

 

Jan afleverede 2016 regnskab og 2017 budget.

Dette vil naturligvis blive fremlagt på kommende generalforsamling

 

AD 6:

Intet herunder

 

AD 7:

Næste møde: Mandag den 20.02.2017 kl. 16.00 hos Jon Jensen

 

 

Bestyrelsesmøde 30.11.2016

 

Mødested: Hos Jan

Til stede : Den valgte bestyrelse

Referent : Fl. Roger Kristensen

 

 

Dagsorden:

1. Opfølgning på sidste møde.

Fokusgrupperne fremlægger punkter og forslag til en udviklingsplan indenfor netop deres områder. Havn – Jon, Kyst – Dorte, Trafik og oplevhou – Ryan, Velkomst til nye borgere – Jan.

Hvordan sælger vi Hou

2. Siden sidst

Udtalelse ang. ny skolestruktur.

Møde i lokalrådenes fordelingsråd.

Invitation til orienteringsmøde om byfornyelsesselskab.

3. Orientering fra fokusgrupper

Kyst/sti:

Tilsagn om penge fra lokalrådspuljen og fra andre sponsorer.

Arbejdet med genopbygning af skråningsbeskyttelsen.

Havne:

Plan for opførelse af strandvillaer på havnen.

Trafik:

Møde med kommunen ang. trafikprojekt for havnen.

Oplevhou.dk:

Ny chefredaktør på oplevhou.

Husstandsomdeling af information om oplevhou.

Velkomst til nye borgere:

4. Kommende opgaver

Møde med kommunen ang. trafikprojekt for havnen.

Udtalelse ang. ny skolestruktur.

Udarbejdelse af udviklingsplan. ”Hvordan sælger vi Hou”

5. Økonomi

Jan orienterer om økonomien

6. Diverse

 

7. Næste møde

 

AD 1:

Jon meddelte at Odder kommune havde udtrykt ønske om, at vi udarbejder en udviklingsplan for vort område.

 

Dette afstedkom en intern drøftelse omkring om hvad en sådan udviklingsplan skal rumme og udformningen heraf. Jon havde et par eksempler fra andre steder, hvor man havde lagt skitserne for deres bud på en udviklingsplan.

 

Vi enedes om, at arbejde videre med sagen. På generalforsamlingen vil vi fremlægge opgaven og vore tanker går i retning af etableringen af et ”Fremtidsværksted”, hvor kompetente og interesserede Hou-borgere skal deltage i processerne

 

Det vil ligeledes være naturligt, at lade vore fokusgrupper være rygraden i input til udviklingsplanen for Hou.

 

AD 2:

Ny skolestruktur: Ryan tager kontakt til skolebestyrelsen for at samstemme vore og deres udtalelser herom.

Dorte og Vagn deltager ligeledes i kontakten med skolebestyrelsen ved et eventuelt møde.

 

Møde i lokalrådenes fordelingsråd: Jon har deltaget i fordelingsmødet og det er lykkedes at opnå en tildeling på kr. 50.000 til kyststiens renovering.

 

Byfornyelsesselskab i Odder: Vi har modtaget orientering om, at der i Odder er et byfornyelsesselskab under etablering. Vi er inviteret til et møde herom, men eneders om, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for vor deltagelse.

 

AD 3:

Kyst/sti: Dorte udtrykker glæde over tildelingen af kr. 50.000 udover de donationer, man allerede har tilsagn om. Så snart pengene er på kontoen, vil entreprenøren påbegynde genopretningen af den mest kritiske lokation af stiskråningen.

 

Stigruppen har dannet sin egen styrelse til varetagelse af såvel administrative, som praktiske opgaver.

 

Havne: Der foreligger endnu intet nyt omkring Klitrosevej projektet. Lokalrådet er inviteret til et møde omkring trafikafviklingen på havnen. Se under ”Trafik”

 

Trafik : Lokalrådet er inviteret til et møde med Odder Kommune omkring trafikafviklingen på havneområdet. Mødet er den 14.12.2016

Ryans kontakt med kommunaldirektør Henning Haar om sagen munder ud i, at vi til mødet vi medtage HELE trafikafviklingen fra Varmeværket til havnen.

Ryan udarbejder en dagsorden til mødet.

 

www.oplevhou.dk: Sitet har nu fungeret fint i 3 år takket være gode medarbejdere i redaktionsgruppen. Der har været et fint samarbejde med erhvervsområdet. Ryan har fundet tidspunktet rigtigt til at gå et skridt tilbage. Han vil dog fortsat være at finde i radaktionsgruppen, men der er fundet en kompetent afløser for Ryan,

nemlig Jann Worm.

 

Det er besluttet at husstandsomdele en flyer med information om www.oplevhou.dk.

 

Velkomst til nye borgere: Jan har introduceret Hou's fortræffentligheder til 45 nye borgere over en periode på ca 1 år. Godt gået! Det er lidt af en detektivopgave at få oplysninger fra kommunen, mens det går fint fra ejendomsmæglerne

Han bliver pænt modtaget alle steder (forståeligt!) og vi vurderer, at aktiviteten gavner integrationen i Hou.

 

 

AD 4:

Møde med kommunen om trafikprojekt på havnen. (se under ad3) ansvarlig: Ryan

Udtalelse om ny skolestruktur (se under ad2) ansvarlig: Ryan

Udviklingsplan: Næste dagsorden

 

AD 5:

Jan kan på nuværende tidspunkt finde kr. 40.498 i kassen

 

AD 6

Intet herunder

 

AD 7:

Næste møde: Mandag den 23. januar 2017 kl. 15.00 hos Dorte

 

 

Bestyrelsesmøde 26.09.2016

 

Mødested: Hos Ryan

Til stede: Den valgte bestyrelse med fravær af Vagn Mørch og Susanne

Gammelgaard

Referent: Fl. Roger Kristensen

Dagsorden:

1. Opfølgning på sidste møde.

2. Siden sidst

To møder afholdt med repræsentanter for de øvrige lokalråd i kommunen.

Skal vi lave ansøgning om tilskud fra de kommunale penge, og til

hvilket formål.

Vores deltagelse ved landsbytræf i Hornsyld.

3. Orientering fra fokusgrupper

Kyst/sti:

Møde med myndigheder og interessenter.

Borgermøde i hallen.

Havne:

Indkomne bud på køb af havnearealer.

Trafik:

Oplevhou.dk:

Velkomst til nye borgere:

4. Kommende opgaver

Deltagelse ved møde i Egtved.

Udarbejdelse af udviklingsplan.

”Hvordan sælger vi Hou”

5. Økonomi

Jan orienterer om økonomien

6. Diverse

7. Næste møde

 

AD 1

Ingen bemærkninger

 

AD 2

Ryan havde erhvervet et ganske fint kortmateriale på Rådhuset over Hou.

Kortet skal bl.a. anvendes til opsætning i infostanderen på havnen.

Der er nedsat et puljefordelingsråd, som skal behandle indkomne ansøgninger til de midler, som er tilbage i tilskudspuljen efter tildelingen af de faste administrationsbidrag som lokalrådene får.

Der er udarbejdet nogle kriterier for opfyldelse af tildeling af midler fra puljen, ligesom der også er lavet et ansøgningsskema. Kriterierne der er opsat for tildeling af midler dækker meget bredt

Der kan søges i to terminer: 01.03 og 01.11

Udvalget har trukket på erfaringer med en lignende ordning fra Hedensted Kommune.

Jon understregede, at procedurerne og præmisserne endnu ikke ligger så faste, at de ikke kan justeres fremadrettet.

Det blev vedtaget, at kystgruppen ansøger puljen om tilskud på kr. 50.000 med den bevidsthed at også et mindre beløb er velkommen.

Ryan og Jon havde deltaget i ”Landsbytræf” i Hornsyld for at ”vise flaget” fra Hou

Udbyttet heraf forekommer tvivlsomt, idet oplevelsen nærmest er, at den deltagende lille kreds fortæller hinanden, hvor gode man er. Der mangler vinduet udadtil.

Midlerne til Landsbytræf tilvejebringes fra Kulturby 2017

 

AD 3

Kyst /Sti

Dorte beskrev oplæg til- og formål med borgermødet den 20.09 2016 omkring nødhjælp til kystsikringen

Der henvises til separat referat herfra

Der er nedsat en gruppe, som er i gang med at søge fondsmidler og donationer til sikringsopgaven.

Det må konstateres, at den driftsaftale der er indgået med partnerne Odder Kommune, Naturstyrelsen og Egmont skolen ikke overholdes.

Ifølge denne kontrakt, påhviler det Odder Kommune og Naturstyrelsen at retablere større opståede skader på stien så længe kontrakten løber (til 2019), mens Egmont skolen har påtaget sig, at klare den løbende vedligeholdelse så som: snerydning, fjernelse af opskyl.

Egmont varetager sin forpligtelse – Kommunen har betalt en problem- udredning og retableringsforslag fra Niras. Projektpris for at sikre stien varigt: kr. 2.4 mil

Kommunen og Naturstyrelsen er p.t. ikke villig til at stille midler til rådighed.

 

Havnearealer

Vi afventer spændt på at kommunen afslører resultatet af udbuddet på grundene. Fristen for afgivelse af tilbud var 12.09.2016

Henning Haar har meddelt ganske kort, at der var kvalificerede bud, men ikke nærmere.

Ryan følger op på sagen

 

Trafik:

Ryan talt med Gitte Rasmussen på rådhuset om vore trafikønsker. Der er ingen penge til noget som helst lige nu, var meldingen.

Der ligger en stor bunke ønsker fra mange sider i kommunen, så der kan spores en vis frustration.

 

WWW.oplevhou.dk

Intet herunder

Nye borgere:

Jan skal nu besøge ny borger nr. 36 i Hou siden 01.11.2015.

 

AD 4

Deltagelse i det kommende møde i Egtved er taget ud af vort besøgsprogram. Der er ringe kommunikation omkring arrangementet og vi skønner ikke udbyttet står mål med indsatsen.

Udviklingsplan for Hou:

Vi vedtog, at fokusgrupperne hver især udarbejder punkter og forslag til en udviklingsplan indenfor netop deres områder. Skal være klar til næste møde i november2016

Udviklingsplanen tilstræbes fremlagt på generalforsamlingen 2017

 

AD 5

Fællespuljens driftstilskud på kr. 10.000 er modtaget fra Ørting, som administrerer puljen

Vi vedtog en donation fra Fællesforum på kr. 10.000 til Kystbeskyttelsen. Hertil besluttet, at såfremt vi opnår accept på tilskud fra fonden , modregnes vort tilsagn op til de kr. 10.000

Fjernvarmeværket og Hou Vandforsyning benytter WWW.oplevhou.dk som meddelelseskanal, -og det er meget fornuftigt, men så mener vi også, at værkerne skal tegne det erhvervsmedlemskab, som andre lignende har tegnet.

Jan følger op på det.

 

AD 6

Evaluering på vort medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd

Vi anser medlemskabet for kostbart i forhold til værdien for os

 

AD 7

Næste møde:

Onsdag den 30.11.2016 kl. 16.00 hos Jan

 

 

Bestyrelsesmøde 22.08.2016

 

 

Mødested: Hos Dorte

Referent : Fl. Roger Kristensen

Til stede : Den valgte bestyrelse med fravær af Susanne Gammelgaard

 

 

Dagsorden:

1. Opfølgning på sidste møde:

2. Siden sidst:

Møde i Ørting ang. fordeling af kommunale penge.

Forslag til årsplan.

3. Orientering fra fokusgrupper

Kyst/sti:

Havne:

Boligbyggeri på Hou Havn i udbud.

Ændrede vilkår for byggeri på strandgrundene på Klitrosevej.

Trafik:

Oplevhou.dk:

Velkomst til nye borgere:

4. Kommende opgaver:

Deltagelse ved landsbytræf i Hornsyld.

Evt. deltagelse ved møde i Egtved.

5. Økonomi:

Jan orienterer om økonomien.

6. Diverse:

7. Næste møde:

AD 1:

Ryan har foto-dokumenteret den ophobning af biler, der sker til check-in på Samsøfærgen ad Hovvejen i spidsbelastningsperioder. Vi har tidligere påpeget problemet overfor Odder kommune. Ryan sendte billederne til borgmesteren som tilkendegav, at det skulle der gøres noget ved efter sommerferien

 

AD 2:

Beslutning truffet på lokalrådenes fællesmøde om principperne for fordeling af den kommunale tilskudspulje. Der henvises til referatet fra mødet den 22.06.2016 i Ørting

Der skal efterfølgende holdes et møde den 08.09.2016 med repræsentation fra lokalrådene om detaljerne i fordelingen af midlerne.

Fra Hou deltager Jon og Ryan.

Der er udarbejdet en årsplan for bestyrelsesarbejdet i Hou Fællesforum og tillige en aktivitetsplan for den resterende del af året.

Begge planer lægges ud på WWW.oplevhou.dk under Hou Fællesforum. Aktivitetsplanen vil få sin egen direkte rubrik.

For at kunne servicere de henvendelser, der måtte komme udefra omkring vor måde at bedrive lokalrådsarbejde på, vil Ryan udarbejde et idekatalog med paradigmerne for hvordan vi prioriterer fokusgrupper, arbejdsopgaver, markedsføring, nye opgaveemner m.m.

Vi enedes om, at det skulle udarbejdes i en form, så det ikke fremstår som bedrevidende overfor eksterne henvendelser.

 

AD 3:

Kyst/sti

Den 30.08.2016 skal Dorte mødes med stigruppens myndigheder og interessenter for at forsøge udarbejdet en plan for restaurering af den misserable tilstand, samt evt. opnå tilladelse fra Kystdirektoratet til etablering af høfder.

Dorte meddeler senere resultatet fra mødet

 

Havn:

Odder kommune udbyder på ny havnearealerne til salg med fornyede præmisser. Ny prissætning og tilbud om en elastisk lokalplan. Sidste frist for indkomne bud er 12.09.2016

Vi venter spændt på resultatet og vil følge op på, hvad der vil influere på vort lokalmiljø

Ryan eller Jon vil kontakte borgmesteren for at høre nyt og tilkendegive vor interesse for medindflydelse.

 

Trafik:

Store parkeringsproblemer på havneområdet under Samsø/Tunø festivalerne. Foto dokumentation indsendes til Odder Kommune. Trafikophobning: se under AD 1

 

www.oplevhou.dk :

Kører nu på 3.år med 11 redaktører og en chefredaktør. Der produceres 5-8 artikler pr. uge

Ryan vil gerne afløses som chefredaktør. Kandidater opfordres til at melde sig.

Teknisk support varetages af Lars - Ingemann.

Det understreges at alle gør det fremragende og www.oplevhou.dk er en succes

Velkomst til nye borgere:

Jan meddeler, at man har budt 31 nye beboere velkommen med velkomstpakken. Meget populær aktivitet.

 

AD 4:

Jon og Ryan deltager i Hornsyld, hvor der afholdes ”Landsbytræf”

Der er ”Landdistrikternes årsmøde” i Egtved. Her vil Ryan deltage.

Han vil rejse spørgsmålet omkring kriterierne for udvælgelse af Årets landsby”

Disse kriterier synes ikke helt belyste og valgene af de præmierede forekommer lidt specielle.

 

AD 5:

Jan har endnu ikke modtaget det kommunale bidrag på. 10.000 kr. som skal fordeles fra Ørting Vort kontonummer er afgivet.

Vi har en kassebeholdning på kr. 30.526 og er således solvente

 

AD 6:

Der bør luges blandt de nyplantede vækster på havnen. Dorte inviterer til en ”lugetime” hvor botanikinteresserede kan separere ”krudt fra ukrudt”.

Vi vil senere på året forsøge at finde ideer til: ”Hvordan sælger vi Hou?”

 

AD 7:

Næste møde holdes: mandag den 26.09.2016 kl. 15.00 hos Ryan

 

Hou Fællesforum © 2007/2015 Mail: Webmaster