Nyt fra Bestyrelsen

Hou Fællesforum

Lokalråd for Hou og Omegn

Nyt fra bestyrelsen

 

Hou Fællesforum

Lokalråd for Hou og Omegn

Meld dig ind her - det er gratis

 

 

Seneste referater

Bestyrelsesmøde

17.04.2018

 

 

Mødested: Hos Flemming

Til stede: Bestyrelsen med fravær af Palle Kjær

Referent: Fl. Roger Kristensen

 

Dagsorden:

 

1. Opfølgning på seneste møde

2. Siden sidst:

Forespørgsel om møde med skolebestyrelsen for drøftelse af muligheder

i ændring af negativ udvikling for Hou skole

 

Information om Hou Fællesforum og udviklingsplan på Daglig brugsens

generalforsamling

 

Orientering om mødet mellem de 12 lokalråd i kommunen

 

Miljø, Teknik og Klimaudvalget ønsker et dialogmøde med lokalrådene

03.05.2018

---emner til dagsorden

 

Møde med politikere og direktører den 23.05.2018 i Pakhuset

 

Opstart af hjertehjælper korps i Hou som fokusgruppe

 

Færdiggørelse af udviklingsplan for Hou og omegn.

 

3. Orientering fra fokusgrupper

Kyst/Sti

 

Havn

Trafik

www.oplevhou.dk

Velkomst til borgerne

 

Grønne områder

 

4. Kommende opgaver

5. Økonomi

6. Diverse

7. Næste møde

 

AD 1

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med samme funktioner som før generalforsamlingen

 

AD 2

Skolebestyrelsen v/ Mic. Kjær ønsker et møde med os for at generere forslag til, hvordan den negative udvikling for Hou skole kan vendes.

Vi foreslår Man. Tir. Ons som dage, hvor mødet kan holdes.

Ryan, Dorte, Vagn og Jon vil være idegeneratorerne fra os.

 

Daglig Brugsen har anmodet om et indslag på generalforsamlingen fra os omkring Udviklingsplanen den 15.05.2018

Vor fokusgruppe vil lade sig repræsentere ved Dorte, Vagn og Jon

 

Jon gav en kort orientering om mødet med kommunens 12 lokalråd

Der er udsendt et mødereferat herfra.

 

Miljø, Teknik og Klimaudvalget har ønsket et dialogmøde med lokalrådene den 03.05.2018

Deltagere fra Hou er Jon, Dorte og Jan

 

Emner til drøftelse:

Myndighedsoverdragelse vedr. kystbeskyttelse. Vi er i et Limbo lige nu!!

Cowi – Niras m.fl. dyre projekter, som ikke bliver til noget, da projekteringsomkostningerne sluger alle midlerne!!!

Bygennemfart i Odder kommune, især i Hou

Klimatilpasning, regnvands afledning, tang m.m.

 

Møde med politikere og direktører i OK den 23.05.2018 i Pakhuset

Fra Hou deltager: Jon, Ryan, Vagn og Flemming

 

Opstart af hjertehjælper korps som fokusgruppe

Ryan repræsenterer Fællesforum og kontakter Jens Henrik

 

Udviklingsplan for Hou og omegn.

Gruppen samles for at færdiggøre projektet.

 

AD 3

Kyst/sti

Dorte har deltaget i et møde med en repræsentant fra Nordea fonden. Har forelagt projektet for kulturskabende aktiviteter (out door fitness). Håbet er ydelse af støtte til den gode sag.

 

Havn:

Intet herunder

 

Trafik:

Intet herunder

 

www.oplevhou.dk

Kører planmæssigt

Vi vil prøve at forpligte alle de erhvervsdrivende, der udnytter links til www.oplevhou.dk til at yde et bidrag til økonomien. De profiterer jo af muligheden for kundekontakt

Det gælder eksempelvis ejendomsmæglere, bådmægler, Fru Møller, Kort sagt også erhvervsdrivende i periferien af Hou og omegn.

Jan S. følger op på initiativet

 

 

Velkomst til nye borgere

Jan er oppe på 84 besøg og har 3 nye på bedding.

 

Grønne områder:

Ryan kunne berette, at der nu er ved at være skabt økonomisk grundlag for projektet.

Hou Søpark kan være en realitet i løbet af 2018.

Der skal dog sikres midler fra Friluftrådet.

Kommunen har oprømmet regnvandsbassinet, men vi er ikke helt tilfredse med kvaliteten, idet vandspejlsarealet synes indskrænket.

 

AD 4

se under AD 2

 

AD 5

Jan kan finde kr. 34.101.- i kassen pr. d.d.

56 links til erhverv i Hou og omegn

Restancer udgør kr. 2500.-, men inkassatoren er ubønhørlig i sin forfølgelse af fordringerne

 

AD 6

Vagn Mørch er udtrådt af LAG lokalfondens bestyrelse

 

AD 7

Næste bestyrelsesmøde afholdes: 18.06.2018 kl. 15.00 hos Dorte

 

 

Bestyrelsesmøde

14.03.2018

 

Mødested: Hos Jon

Til stede: Bestyrelsen med fravær af Vagn Mørch og Palle Kjær

Referent: Fl. Roger Kristensen

 

 

Dagsorden:

1. Opfølgning på sidste møde.

2. Siden sidst

Redningsaktion for at beholde kommunens redningsbåd.

Minikonference for lokalråd angående fremskaffelse af fondsmidler.

Kultur ringens fokusering på cykelturismen.

Opstart af et hjertehjælperkorps i Hou.

Uddeling af midler fra lokalrådspuljen.

Udviklingsplan for Hou og omegn.

3. Orientering fra fokusgrupper

Kyst/sti:

Havn:

Trafik:

Oplevhou.dk:

Velkomst til nye borgere:

Grønne områder:

4. Kommende opgaver

Planlægning af medlemsmøde og generalforsamling.

5. Økonomi

 

6. Diverse

 

7. Næste møde

 

AD 1

Intet herunder

 

AD 2

Redningsbåd:

Sammen med Saksild Lokalråd har Ryan haft møder med bl.a. Odder Kommune (Henning Haar) og andre interessenter i projektet omkring bevarelse af kystredningsbåden. Odder kommune vil ikke involvere sig, da man kun har redningsansvar for land og søområder i kommunen. Til havs er det staten.

Konklusionen blev, at vi ikke vil involvere os yderligere, men måske kunne Egmont eller HMI købe sig en god og billig båd her.

 

Minikonference:

Jon til møde i Ørting om fremskaffelse af EU-midler.

Der afholdes et seminar til efteråret om emnet. Der skal generelt foreligge tilladelser til gennemførelse af projekter, før man kan søge midlerne.

 

Cykelturisme:

Kultur ringens fokus på cykelturisme og møde herom er så umiddelbart forestående, at vi ikke kan nå det. Vi valgte derfor at skyde dette til ”hjørne”

 

Opstart af lokalt hjertehjælpekorps:

Konceptet er genialt og fungerer fint, hvor der er etableret et sådan korps af lokale hjælpere. Vi besluttede at tage emnet op på medlemsmødet 20.03.2018 som et selvstændigt punkt.

 

Uddeling af penge fra lokalrådspuljen:

Lokalrådene i kommunen tildeles hver forlods kr. 5.000 til driftsdækning

Herefter er der kr. 159.000 til at dække en ansøgnings pulje på kr. 206.000-

Hou har fået kr. 40.000 til vort ”Hou Søpark” projekt

 

Udviklingsplan:

Arbejdsgruppen har arbejdet særdeles intens for at finpudse og færdiggøre udviklingsplanen til fremlæggelse på medlemsmødet 20.03

Det har været nødvendigt at forstærke gruppen med Jann Worm, som beredvillig har ydet nødhjælp.

Der ser ud til at blive muligt at fremlægge planen på www.oplevhou.dk inden medlemsmødet. Man kan her i god ro og orden gennemgå planen og på medlemsmødet stille uddybende spørgsmål til emnerne.

På medlemsmødet vil der være fysiske emnepunkter, hvor en repræsentant for de enkelte fokusgrupper vil være informativ guide og besvare spørgsmål.

Det er ikke sigtet, at mødet skal være en ny brainstorming på emner, som vi har nok af allerede, medmindre der dukker noget virkeligt genialt op.

Denne præsentation søges afviklet på 45 min. idet der er ordinær generalforsamling bagefter

 

AD 3

Kyst /sti

Dorte forestår ansøgning hos Nordea fonden om midler til outdoor fitness projektet.

 

Havn

Intet herunder

 

Trafik

Intet herunder

 

www.oplevhou.dk

De fire årstider med hensyn til farveopsætning virker fint.

Velkommen til Hou Jan arbejder ihærdigt på opgaven, og er nu oppe på¨82 nye velkomster siden start for godt 2 år siden. Han har også flere emner på bedding. Disse flytter ind i kommende måneder.

 

Grønne områder

Hou Søpark projektet lever og har det godt, beretter Ryan. Der er en god dialog med Odder kommune om det praktiske og prissætning på udførelsen.

Der søges midler fra Friluftsrådet og anden side, og der som tidligere nævnt er kr. 40.000 fra lokalrådspuljen.

Der sigtes mod ibrugtagning i løbet af 2018, men realistisk er 2019 nok det rigtige.

 

AD 4

Kommende opgaver

Medlemsmøde og generalforsamling den 20.03.2018

På valg er: Dorte Wissendorff og Jan Schartau

 

AD 5

Kassereren Jan har talt kassen op, og kunne finde kr. 31.066 heri.

Der resterer ca. kr. 6.000 i skyldige indbetalinger, men Jan har en rolig hånd i det spørgsmål.!

 

AD 6

Intet herunder

 

AD 7

Næste møde er tirsdag den 20. marts 2018 kl. 18:00 for bestyrelsen

og kl. 19:00 for medlemmer

Bestyrelsesmøde

31.01.2018

 

Mødested: Hos Ryan

Til stede: Den valgte bestyrelse uden fravær

Referent: Fl. Roger Kristensen

 

 

Dagsorden:

 

1. Opfølgning på sidste møde.

2. Siden sidst

Minikonference for lokalråd.

Udviklingsplan for Hou og Omegn – det videre forløb.

Samarbejde mellem kommunen og lokalrådene.

3. Orientering fra fokusgrupper

Kyst/sti:

Havn:

Trafik:

Oplevhou.dk:

Velkomst til nye borgere:

Grønne områder:

4. Kommende opgaver

Planlægning af generalforsamling og medlemsmøde

Der arbejdes videre med at lave en udviklingsplan for Hou og Omegn.

5. Økonomi

6. Diverse

7. Næste møde

 

 

AD 1

Intet herunder

 

 

AD 2

Henvendelse om konference om søgning af penge fra tilgængelige fonde og tilskudsmuligheder.

Der er ikke sat nogen dato eller nærmere struktur på konferencen

Vi besluttede at tilkendegive interesse for ideen, og samtidig søge uddybning af indholdet, Jon besvarer henvendelsen.

I samarbejde med Jan fra Ørting lokalråd har Jon Jensen rettet henvendelse til Odder Kommune for at få formaliseret samarbejdsformen mellem kommunen og lokalrådene. Der er kommet et foreløbigt svar fra kommunen, der anfører, at der skal holdes møde herom i marts 2018.

Vi vil så få svar på resultatet.

 

Arbejdet med udviklingsplanen skrider planmæssigt frem og udviklingsplanen begynder at tage form. Arbejdsgruppen har allerede gjort et fremragende stykke arbejde.

U-planen er foreløbig en struktureret opsummering af alle de ideer, der blev genereret på Cafe-mødet. Næste trin vil være opgaven med at prioritere, hvad der er muligt at gennemføre m.m..

Borgerne vil blive præsenteret for det foreløbige udkast indenmedlemsmødet / generalforsamling således man kan være forberedt med konstruktive kommentarer. Dette vil ske omkring primo marts. (Generalforsamling den 19.03.2018)

Der er indhentet pris på trykning af 1000 ex af U-planen: kr. 8000,-

 

AD 3

Kyst/Sti:

Kommunen er nu myndighed for lokal kystadministration. Dette kan muliggøre en noget smidigere sagsbehandling, når det organisatoriske i omlægningen er på plads.

Dorte følger sine ansøgninger meget tæt gennem Byg og Miljø.

 

Havn:

Intet nyt herunder

 

Trafik:

Odder Kommune har trafikinvestering på dagsordenen primo feb.2018. Ryan følger op.

Der er ikke nogen større optimisme for, at vi får ret meget gennemført i Hou ud fra Cowi rapportens oplæg og kommunens trafikbudget.

 

Www.oplevhou.dk

Sitet er stadig meget godt besøgt. Der er en god strøm af nye artikler, som den dedikerede redaktion genererer.

 

Velkommen til Hou:

Jan er oppe på 82 velkomstbesøg siden start for 2 år siden. Der er 3 nye i marts2018

 

 

Grønne områder:

Hou Søpark ansøgning til Frilufttrådes har givet et svar, som er positivt. Der kan være muligheder i 2018 men er betinget af krone til krone.

Vi skal derfor også have andre penge med og her kommer Odder Kommune ind i billedet.

Arbejdsgruppen har via Ryan en god dialog med Henning Haar om projektet. Der tilkendegives en positiv indstilling fra HH. Man har møde med kommunaldirektøren 18.01.2018

Der skal tilvejebringes konsistente prisberegninger og entreprise fordeling m.v.

Gruppen er optimistisk og håber på realisering af projektet ultimo 2018.

 

AD 4

Kommende opgaver:

Generalforsamlingen er fastsat til: 19. marts 2018 kl. 19.00 i Hou Hallens mødelokale

Der indvarsles på www.oplevhou.dk senest 01.03.2018 Jon reserverer lokale

U-plangruppen arbejder videre på klargøring af planen til borgerpræsentation

 

AD 5

Økonomi:

Jan har udarbejdet årsregnskab for 2017 og budget fore 2018. Dette er behørigt revideret.

Regnskabet præsenteres naturligvis på generalforsamlingen

 

AD 6

Intet herunder

 

AD 7

Næste bestyrelsesmøde: 14. marts 2018 kl. 14.00 hos Jon

 

Bestyrelsesmøde

13.12.2017

 

Mødested: Skuden, Hou

Til stede: Den valgte bestyrelse

Referent: Fl. Roger Kristensen

 

Dagsorden:

 

1. Opfølgning på sidste møde.

2. Siden sidst

Aftenbusser til Hou – skal vi skrive til Midttrafik.

Udviklingsplan for Hou og Omegn – status på hvor langt vi er nået.

Samarbejde mellem kommunen og lokalrådene.

3. Orientering fra fokusgrupper

Kyst/sti:

Havn:

Trafik:

Oplevhou.dk:

Velkomst til nye borgere:

 

Grønne områder:

 

4. Kommende opgaver

Der arbejdes videre med at lave en udviklingsplan for Hou og Omegn.

5. Økonomi

6. Diverse

 

7. Næste møde

 

AD 1

Intet herunder

 

AD 2

Fået henvendelse fra borger om forbedring af aften/natbus forbindelse fra Odder til Hou. Dorte vil undersøge de faktiske forhold omkring problemet, men også samtidig påpege den manglende koordinering mellem rute 103 Hou og videre forbindelse mod Horsens overfor Midttrafik.

 

Projektgruppens arbejde med udviklingsplan for Hou og OPLAND har resulteret i en sammenskrivning af de ideer, der blev genereret på Cafemødet på Egmont.

Efter mindre justeringer sigtes der mod en præsentation overfor borgerne af det færdige resultat, sandsynligvis i forbindelse med generalforsamlingen 2018.

 

Henvendelse om en marine-økologisk feltstation i Hou til sommer2018.

Vagn takker for henvendelsen og tilkendegiver, at vi støtter op omkring ideen.

 

Vedr. samarbejdet med den nye kommunalbestyrelse: Vi kan endnu ikke finde lokalrådene i udvalgskonstruktionerne på rådhuset. Jon kontakter kommunens øvrige lokalråd for en samordnet indsats i indsatsen overfor kommunen.

Vi finder i øvrigt termen: ”Byråd” uheldig og distancerende i forhold til os på ”landet” Vi vil foreslå: ”Kommunalbestyrelse” som jo omfatter hele kommunen.

 

 

AD 3

Kyst/sti

Vi kan konstatere en svag nedbrydning på stenbeskyttelsen i forbinde4lse med seneste ekstrem højvande. Dette skyldes især to faktorer. Der mangler en korrekt udført membran under stenene til at holde på sandet (pga. beskeden økonomi) -og fravær af bølgereducerende høfder.

 

Havn:

Intet nyt herunder

 

Trafik:

Afventer udførelse af påpegede behov og opgaver.

 

Www.oplevhou.dk

Mindre udskiftning i redaktionsgruppen, og ny baggrundslayout.

Redaktionen består nu af 12 redaktører og en redaktionschef tillige med et ad hoc hold af specialister udi it.

 

Velkommen i Hou

Jan er oppe på 79 velkomstbesøg i de ca. 2 år ordningen har fungeret. Der er 9 nye i pipelinen så vi kan konkludere, at Hou vokser.

 

Grønne områder:

Der er sendt ansøgning til Friluftsrådet om støtte til projekt Hou Søpark. Herfra kan der tidligst forventes svar inde i 2018.

Ryan har også sendt en ansøgning til Odder kommune, såvel kommunalbestyrelsen, som Vej og Park i håb om, at der skulle være et par oversete kroner i bunden af 2017 budgettet.

 

AD 4

Udviklingsplanen har høj prioritering og projektgruppen arbejder seriøst med fintuningen, så den kan præsenteres primo 2018

 

AD 5

Økonomien er tilfredsstillende, og Jan har kr. 24.483.- i kassen. Fællespuljemidlerne fra Odder kommune er endnu ikke modtaget fra fordeleren: Gylling Lokalråd. Der rykkes!

Modtaget ansøgning om støtte til spiseven-servicen til ”De gamle”.

Vedtaget at støtte med kr. 2000.- og anbefaling om at hæve egenbetalingen fra kr. 50.- til kr. 60.-

 

AD 6

Intet herunder

 

AD 7

Næste møde er: Onsdag den 31.01.2018 kl. 16.00 hos Ryan

 

 

Bestyrelsesmøde

15.11.2017

 

 

Mødested: Hos Jon

Til stede: Den valgte bestyrelse med fravær af Dorte

Referent: Fl. Roger Kristensen

 

Dagsorden:

1. Opfølgning på sidste møde.

2. Siden sidst

Fordeling af dette års kommunale tilskud.

Forslag til modtagere af kommunens bygningspriser.

Retningslinjer for vores formidling af politiske partiers aktiviteter.

Udviklingsplan for Hou og Omegn – det udsendte materiale - det videre forløb.

Stor politisk bevågenhed om lokalråd hvad kan det føre med sig på sigt.

3. Orientering fra fokusgrupper

Kyst/sti:

Havn:

Trafik:

Oplevhou.dk:

Velkomst til nye borgere:

Hou Søpark:

4. Kommende opgaver

Der arbejdes videre med at lave en udviklingsplan for Hou og Omegn.

5. Økonomi

6. Diverse

7. Næste møde

 

AD 1

Intet herunder

 

AD 2

Tilskudsmidler

Der har været afholdt møde med de øvrige lokalråd omkring fordeling af kommunens tilskudspulje

Da vi sidste år fik et pænt stort tilskud til retablering af kyststien, har vi valgt at undlade at søge andel i fordelingen i år. Det burde så åbne mulighed for at opnå en støtteandel til Hou Søpark projektet i 2018.

På mødet enedes man om, at det faste driftstilskud til de etablerede lokalråd skal være på kr. 5000.-og på kr.10.000.- det første år til de 3 nyetablerede. lokalråd

Der var ganske mange seriøse og gode initiativer fra de forskellige lokalråd, så det skal nok lykkes, at få anvendt den samlede tilskudspulje.

 

Kommunal bygningspris

Vi fandt ingen oplagte emner i Hou området –men hvis der var en

”Nedrivnings pris ” så--!!!

 

Politiske partiers formidling

Emnet er nok mest relevant i en valgperiode. Vi enedes om, at en ”begivenhed” kan sættes på kalenderen i www.oplevhou.dk hvis vi får en henvendelse, men vi foretager ikke opsøgende virksomhed for at spotte begivenheden.

 

Udviklingsplan for Hou og omegn

Arbejdsgruppen Dorte Wissendorff, Jon Jensen og Vagn Mørch har nu sammenstykket de mange forslag fra Cafemødet.

Det har resulteret i 1. kapitel på 14 sider, hvor der er foretaget en emneopdeling. Man kan således let finde frem til sit eget interesseområde. Her er der er en ”status” på som situationen er nu, og et felt hvor mulighederne fremadrettet er beskrevet.

Der er tanken, at der vil blive opsat en emne- og forslagskasse i DagligBrugsen, hvori der gerne skulle komme nye forslag.

Der vil blive arbejdet videre på opgaven med eventuelt flere møder primo 2018 a' la' cafemødet.

Også www.oplevhou.dk vil være platform for input og ideer.

Det er intentionen, at den færdige udviklingsplan skal forelægges for byen på Fællesforums generalforsamling foråret 2018.

 

AD 3

Kyst/sti:

Stibeskyttelsen modstod højvandet her i nov.18-- men? Det kan konstateres, at der er behov for de 5 høfder til at reducere bølgetrykket og dermed sprøjt og returvand.

Stenbeskyttelsen er afhængig af, at det underliggende materiale ikke flytter sig når returvandet trækker sig.

Høfdeholderne afventer fortsat afklaring af de søgte tilladelser

 

Havn:

Intet herunder

 

Trafik: Intet nyt herunder

 

www.oplevhou.dk

Styregruppen arbejder med en ny grafisk farvesætning som relaterer til de fire årstider.

Hensigten er at levendegøre siden og derved gøre den endnu mere attraktiv.

 

Velkommen til Houområdet

Jan er oppe på 73 velkomstbesøg hos nye borgere i den 2-års periodeideen har fungeret. Han har 3 nye på sin opgaveliste. Ret flot!

 

Hou Søpark

Et seriøst projekt er udarbejdet med prisestimat og illustrationer.

Ryan søger midler hos Odder kommune og Friluftsrådet, han har dog endnu ikke fået svar herpå.

Projektet vil fremover være at finde under ”Grønne områder” i udviklingsplanen

 

AD 4

Der arbejdes videre med udviklingsplanen for Hou og omegn

 

AD 5

Der er p.t. en kassebeholdning på kr. 24.483,- Hertil kommer kr. 5.000,- fra fællespuljen

 

AD 6

Intet at referere herfra

 

AD 7

Næste møde er: onsdag den 13.12.2017 kl. 16.30 på Skuden i Hou

Jan reserverer lokale

 

 

Bestyrelsesmøde

16.10.2017

 

Mødested: Hos Flemming

Til stede : Den valgte bestyrelse med fravær af Palle Kjær

Referent : Fl. Roger Kristensen

 

Dagsorden:

1. Opfølgning på seneste møde

2. Siden sidst:

Fællesmødet i Gylling

Ansøge om landsbypris

DR-fokus på frivilligt arbejde

Cafemødet vedr. udviklingsplan for Hou.

Det videre forløb, hvordan gør vi? Og hvem gør?

3. Orientering fra fokusgrupperne

4. Kommende opgaver:

Udviklingsplan

Søge penge i lokalrådspuljen

Vælgermøde vedr. kommunalvalget

5. Økonomi

6. Diverse

7. Næste møde

AD 1:

De manglende opslag af referater på www.oplevhou.dk er nu på plads

 

AD 2:

Lokalrådenes fællesmøde i Gylling den 27.09.2017 var med repræsentation fra Hou. Jon og Ryan deltog, og de kunne berette om et godt møde. Der er efterhånden oprettet 13 lokalråd i Odder Kommune

Se separat mødereferat fra dette møde.

På Odder kommunes budget for 2018 er der afsat kr. 250.000 til lokalrådsarbejdet, som disse selv kan fordele. Herudover er der budgetteret med kr.500.000 til forskønnelse af landsbyerne.

 

Skal vi ansøge om tildeling af ”landsbyprisen 20108”, som tildeles af region Midt?

Vi vedtog at vente med ansøgningen til senere, da vi endnu ikke har kunnet færdiggøre vort kyst/sti projekt pga. manglende tilladelser fra myndighederne.

Dette projekts helhed kunne være et af mange gode argumenter for at placere prisen i Hou.

 

DR-fokus på frivilligt arbejde – Vedtaget at udskyde henvendelsen til DR til senere, hvor vi ikke har så mange projekter kørende.

 

Cafemødet for generering af emner til udviklingsplan for Hou og omegn er afholdt på Egmont.

Det blev et godt og konstruktivt møde med stor deltagelse fra byens borgere; dog savnede vi den yngre generation.

Der er udfærdiget separate rapporter for de enkelte emner.

De mange forslag skal nu evalueres og sammenskrives til operationelle forslag, som kan indgå i udviklingsplanen.

 

Denne evalueringsgruppe, der skal redigere opgaven, er bestående af Jon Jensen, Dorte Wissendorff

og Vagn Mørch og der er allerede fastsat dato for arbejdet.

 

AD 3:

Kyst/sti

Dorte har fået tilladelse af kystdirektoratet til opstilling af outdoor fitness redskaber på Odder Kommunes grundstykke. Men da det er fredsskov, skal der yderligere tilladelse hjem fra fredningsmyndighederne.

Intet nyt om høfdeetableringstilladelserne.

 

Havn:

Intet at referere herfra

 

Trafik:

Kommunen har kun penge til beskedne trafiksikringer i Hou

Der etableres et hævet vejareal ved Vestergade/Nørreled vejgaflen

 

www.oplevhou.dk:

Der er tanker om at kolorere sitet i årstidernes farver og ikke køre med den brune farve hele året.

Dette skulle gøre den lidt mere attraktiv, ligesom der er kommet yngre mennesker til redaktionen.

Sofie Amalie etablerer en Facebook profil og et # for Hou

 

Velkomst til nye borgere:

Jan har nu besøgt 68 nye borgere siden opstart af aktiviteten for snart to år siden. Han tilkendegiver, at der nu bygges nye huse i Hou, så han træffer mange nye bekendtskaber. Godt initiativ!

 

Hou Søpark:

Den nye fokusgruppe har haft møde med borgmester Uffe Jensen og Elvin Hansen. Her er der forelagt et fint udarbejdet projekt for etableringen af Søparken.

Også Vej/Park er v/ Leo Christoffersen er præsenteret for projektet.

Det tegner lyst for anlæg af Søparken, idet kommunen skal oprense søen som et led i bufferkapacitet for overfladeafvanding. Der er velvillighed for at kunne koordinere de to projekter.

 

AD 4

Vi vedtog at udskyde ansøgning om midler fra lokalrådspuljen.

Begrundelsen var, at vi sidste år fik et pænt stort beløb til retablering af kyststien. Det er derfor andre, der står forrest i køen. Dersom det senere viser sig, at puljen ikke er bortdisponeret, skal vi nok vide at finde formål der er påtrængende i Hou

 

Vælgermøde i Hou vedrørende kommunalvalget 2017

Vi gør intet i denne anledning

 

AD 5

Cafemødet vedr. udviklingsplanen kostede kr. 4400.-. Vi finder disse penge velanvendt.

Jan har en kassebeholdning på kr. 26.258, -så han ligger fortsat ret højt med hovedet!

 

AD 6

Skal vi optage erhvervsopslag fra områder udenfor ”Storhou” på www.oplevhou.dk?

Det kunne være Fru Møllers Mølleri, Bjerager, Karensminde, Eriksminde og lignende.

Vi enedes om, at der kunne være henvisninger til de pågældende lokalråds informationer, men ikke direkte på www.oplevhou.dk

 

AD 7

Næste møde afholdes: Onsdag den 15.11.2017 kl. 13.00 hos Jon Jensen, Lærkevej

 

OBS!

Bemærk venligst det fremrykkede tidspunkt!

 

Hou Fællesforum © 2007/2018 Mail: Webmaster