Fokusgruppe: Havn

Hou Fællesforum

   Lokalråd for Hou og omegn

 Havnegruppen

Indsigelse over

Forslag til kommuneplantillæg

nr. 2 til Kommuneplan 2013–2025

Helhedsplan for Hov Havn

Indsigelsen kan læses her

Hou d. 29.10.2019

Borgerinddragelse i byudvikling i Hou


Hou Fællesforum har følgende betragtninger om borgerinddragelse i udviklingsprocesser.

Vi mener at borgerne skal høres og involveres før væsentlige beslutninger tages af Kommunalbestyrelsen.


Her er et kort overblik over de tiltag vi hidtil har taget:

  • Vi har i samarbejde med byens borgere formuleret en udviklingsplan, hvor vi sætter fokus på alle Hous kvaliteter og udviklingsmuligheder, herunder havnen.
  • Vi har på fællesmøder med kommunens øvrige lokalråd fremsat forslag om forbedrede retningslinjer for borgerinddragelse i samarbejdet med Odder Kommune.
  • Vi har holdt møde med Kommunaldirektøren vedrørende inddragelse i beslutningsprocessen om salg af arealet på Rallejet.
  • Vi inviterede Kommunalbestyrelsen, administrationen og interessenter med tilknytning til havnen til et temamøde på Egmont om konsekvenserne af arealsalg på havnen og Alexandra Plads særligt med fokus på byens parkeringsproblematik.

Kommunaldirektøren og Borgmesteren har klargjort for os, at udbuddet af Rallejet var et lukket bud, og at de to projekter derfor ikke må offentliggøres før beslutning, er taget af Kommunalbestyrelsen.


Vi håber at vores møde med Kommunalbestyrelsen, administrationen og interessenter med tilknytning til havnen har medvirket til at beslutninger kan tages på et oplyst grundlag.


Som resultat af vores anstrengelser har Kommunaldirektøren og Borgmesteren lovet, at der etableres en følgegruppe blandt Hous lokale foreninger og institutioner.


Det foreslås bl.a. at følgende deltager:

  • Hou Fællesforum
  • Hou Lystbådehavn
  • Egmont Højskolen
  • Hou Maritime Idrætsefterskole

Herudover har Køber og Odder Kommune plads i følgegruppen.


Odder Kommune er formand for følgegruppen og sørger for sekretariatsbistand til gruppen. Vi ser frem til arbejdet i denne følgegruppe.

Dette er status for nu!

 

Med venlig hilsen bestyrelsen for Hou Fællesforum/Lokalråd for Hou og Omegn.

31/3 2016 Nyt fra havnefokusgruppen: ”Mens vi venter”….


Med hjælp fra Vej og Park, der har fået grubet og kørt jord på foran cafehækken mod rallejet og leveret indhegningsbånd, er anden ”grønne oase” er blevet til med planter og frø fra byens borgere og en enkelt Apple Jack-rose fra økohaven.


Der plantet egetræer, røn og en enkelt birk og mellem dem smidt forskellige blomsterfrø fra de fremmødte folks gemmer.


Yderste stykke er forbeholdt små planter af ”østrigsk fyr”, som kommer om 14 dage fra Naturstyrelsen. Området er indhegnet ikke mindst takket været Ole, der straks lavede afmærkningspæle. Jette og Mikael bidrog med perikonplanter, der har fundet sin plads i græsset i det grønne område.


Der er plads til flere træer og vi glæder os til at se et alsidigt blomsterhav om ca. 2mdr. og til yderligere at forskønne området.


Tak til Jens, Ole, Jette og Mikael, og dejligt Odder Kommune rækker hånden frem, når vi finder på noget.


Mvh.

Bente og DorteReferat af havnefokusgruppens møde 7. 9. 2015


Til stede: Jon, Bente, Sten, Ryan, Martin, Jan, Thomas og Dorte

    Afbud:  Niels, Torleif, Søren, Peder


Vi blev enige om at vente med fliserne til foråret og var enige om placering dels ved gennemgang til havnekajen og dels langs nordvæg af.


Trafik og indretning af tilkørsler og P-pladser m.m.:


Vi vil arbejde for at bibeholde spærringen foran cafeen både foran og bagtil. Spærringen skal bestå at 2 pæle med kæder og karabinhage.

Der er opstået en ny tilkørsel til rallejet, hvor vi oprindelig har tænkt grønt fra caféhækken og op til indkørslen fra ”færgevejen”. Vi var bordet rundt for synspunkter, og der var argumenter for og imod.

Vi blev enige om, at den endelige udformning skulle ske i samarbejde med Odder Kommune og Leo, hvorfor vi først aftaler arbejdsdage efter Jon, Martin, Jan, Dorte, Bente +? har haft møde med Leo og Vej og Park. Jon koordinerer. Om områderne skal hænge sammen på en eller anden måde, eller om vi får lov til at lukke hele vejen, vil vise sig.

Vi vil arbejde for, at der kommer et ordentligt lag stabilgrus de første 15-20 meter efter fællesindkørslen fra ”færgevejen” og, at der laves to synlige afgrænsede indkørsler både til det nye P-område og til rallejet, der indtil nu har været blokeret af parkerede biler.


Vi talte meget om trafikafvikling og udkørsel, og det blev oplyst, at kommunen overvejer nye måder mht. til- og frakørsel i hele trafikhavnen pga. de kaotiske tilstande visse perioder, vi så i sommer.


De grønne oaser:


Planteområdet/borgerlunden afgrænses med store sten, grubes og gøres klar til plantning til okt./nov. med eg, røn og birk fra borgerne samt østrigske fyr, som vi gerne vil have kommunen til at hjælpe os med at indkøbe.

Der ligger en del kompostjord bag Caféen, der kan bruges til jordforbedring.

Vi tænker at plante buske på de grønne områder dels bag cafeen og dels foran det hvide hus under hensyntagen til de maskiner, der anvendes til at slå græs. Økohaven vil gerne donere AppleJack-roser til området ved mirabelletræet. De udgåede grene beskæres.


Bente og Dorte vil derefter anvise, hvor hvad kan plantes.

Vi forestiller os i fremtiden beplantning omkring Tunø-P og mod syd bag ved Tunø færgepladsen, men dette skal ske i samarbejde med de parter, der bruger og skal bruge områderne dagligt (lystbådehavne m.fl.)     

Vi vil arbejde for en smuk Skyline i samarbejde med alle parter!
Referat af havnefokusgruppens møde 19 05 2015


Forretningsorden:


Jon er koordinator og kontaktled for gruppen.

Jon indkalder til møde, Dorte indsamler punkter til - og laver dagsorden og referat. Informationer gives løbende pr. mail om aftaler i dele af og ud af gruppen, således møderne bliver forbeholdt debat og beslutninger.

Martin og Jon tager kontakt til Leo Kristoffersen med flg. pkt.:


Græsstykket:

•Afspærring af græsområdet inden såning. Helst store sten evt. fra Højmarken? men ellers pæle og reb som ved lystbådehavnen.


•Tromling af græsområdet inden udjævning, rivning og såning. Kan vi købe græsfrø af kommunen?


•Eftertromling


•Hvad gør vi? - hvad gør Vej og Park?


•Vedligehold? Forventningsafklaring.


Det grønne område:

•Affaldshåndtering - Er det sammen med flygtningene - Kan vi få ekstra beholdere?


•Har Vej og Park bord/bænkesæt eller bænke?


•Vedligehold


Arbejdsdage:


Torsdag d. 28. maj fra kl. 14 og

lørdag formiddag d. 30. maj fra klokken?


Formål:

At klargøre græsarealet og yderligere flise- og stenoptagning, oprydning og beskæring af det grønne område.

Jon har skaffet en såmaskine samt jord til udjævning af det grønne område. Det skal "bare" køres derned. Medbring gerne rive, sækkevogn, trillebør, greb og beskærersakse.


Generelt er der stor tilfredshed med Vej og Parks indsats på området.


Bente og Dortes skitseforslag blev fremlagt ud fra devisen: Hellere fotosyntese end mere stabilgrus, hvorfor det grønne græsområde, hvor bl.a. Samsø har en del ting liggende, ønskes bevaret. Se vedhæftede skitser.

Der fremkom ønsker om, at det grønne område vedbliver at være åbent og indbydende til ophold, og at der bliver etableret et grillsted. Men ingen beplantning før til efteråret, så der er masser af tid til planlægning og justering i forhold til vilkår og muligheder.


DMI's vejrstation kan ikke flyttes - kan måske udvides med regnmåler, vejrhane og kompas.


Planteforslag:

Østrigske fyr, som vi køber for de i sin tid indsamlede penge (4200 kr. for 10 3-4 grenede i 1,50 - 1,75 m. højde). De tåler alt, bare ikke at stå for tæt sammen med andet. Derudover har vi fået lovning på overskud fra økohaven i Odder (Apple Jack roser +).


Dorte foreslog endvidere at omkranse Tunøparkeringen og huse med Østrigsk fyr, så fremtidig skyline er sikret?! Og fylde op med planter i "hjørnerne" af P-områderne på rallejet og det nye stykke evt. med træer og buske fra borgernes overskud i haven. Har f.eks røn og birk. Bente har eg.


Vedligehold:

Aftales løbende. Det forventes ikke, at det nye græs skal slås før til augustMøde med Odder kommune ved Leo Kristoffersen 15. 12 2014.


Vi mødtes på en kold dag foran det hvide hus med kunstshoppen på havnen og talte om vores planer for, hvad vi gerne vil  "Mens vi venter..."


Kommunen var enige med gruppen i at planere og plante græs på foran huset og bag ved toiletbygningen, samt at plante træer langs tilkørselsvejen ud mod Tunøfærgen. Kommunen vil grube, så græs, lave p-plads bag ved det hvide hus og ønsker nok ”Man-Power” til plantning af træer langs vejen.


Endvidere så vi på toiletbygningen og var enige om, at dette ikke kan undværes, hvorfor istandsættelse sker snarest….


Vi talte også om at renovere ”det grønne område” bag Cafeen, hvor skure og hegn skal nedrives og buske og træer beskæres.Referat 04.11 2014

 Havnefokusgruppen - Mens vi venter...


Der var mange ideer og visioner i spil, men det lykkedes os til sidst at nå frem til nogle tiltag under kasketten ”Mens vi venter….”


Ideer til opgaver i foreløbig prioriteret rækkefølge:


1. Området ved indkørslen til ”Folkemolen”.

 

Begge sider af vejen tænkes ind og laves til grønne oaser, græs, træer og buske, borde og bænke.


Træer – energipil m.m. plantes langs tilkørselsvejen til trafikhavnen.


Gavlen af ”Færgemanns hus” kunne få et halvtag og indrettes til salg af Tunø/Samsø grønt.


Oprydning ved bagsiden af Færgemanns hus og den tilhørende have.


Den lille toiletbygning er svær at undvære og bør fuges og tætnes.


2. Beplantning til afskærmning af bådvinterpladsen


3.Udpegning af P-plads områder og udjævning af disse – Flere grønne oaser  med læ og skygge.


4. Multiscene med hus/halvtag yderst til tilskuere og dommer under afvikling af   f.eks. matchrace og andre søsportsaktiviteter, musik og andet godt.


5. Bålplads i nærheden


6. Legeplads


7 .Beachvolleybane - Tænke mødested for unge ind


8. Gennembryde muren mellem Cafeen og ”Kunstbygningen” og lave udeservering på terrassen ved kunstbutikken. ”Kulturcafe”


9. Vandski ”platform” for enden af ”Folkemolen”


Opgaver:


Stor tegning til fælles forståelse (Sten).

Kontakt til Odder Kommune (Jon). Et møde aftales, hvor fællestegningen og planerne drøftes.

Jord, murbrokker m.m. via driftcenteret til stabilisering af områder.

Hvad kan vi få af hjælp fra Odder Kommune?

Klargøring og grubning af planteområder?

Frivillige sponsorer til tømmer o.l.?

Frivillige til beplantning (plantedag til foråret?)

Træer fra folks haver?

Puljer, vi kan søge til arbejdet?


Næste møde:


Sten medbringer et stort kort til indtegning i fællesskab under besigtigelse af området søndag 9/11 kl. 10 ved havnekiosken.


Hou Fællesforum © 2007/2018         Mail:      Webmaster