Fokusgruppe: Kyst

Hou Fællesforum

   Lokalråd for Hou og omegn

KystgruppenNuværende medlemmer fra

Hou Fællesforums bestyrelse:


Dorte Wissendorff 2181 2072

mail: dowila@hotmail.com


Kystsikring/stenkastning:

Reg. nr. 1944  Konto nr.: 6893251128


Status for kyst august 2019

 

Efter kyststien ødelæggelse sidste vinter, mødtes repræsentanter fra Egmont, Høfdeholderne og Fællesforums kystfokusgruppe sammen og fik kommunen i tale omkring sikring af stien.


Det stod helt klart, at kommunen vil bevare Kyststien, hvorfor de etablerede et nyt midlertidigt kørelag velvidende, at dette kunne skylle væk igen på Naturstyrelsens stykke. Derfor kontaktede kommunen Naturstyrelsen og miljøcenter Århus, hvor vi som interessenter kunne komme med forslag til, hvorledes stien kunne sikres, og hvor eksperterne påpegede vigtigheden af at etablere forland. Kørelaget vil blive repareret, når det er sket.


Høfdeholderne ansøgte igen om anstilling af yderligere 5 høfder langs Naturstyrelsens stykke, beliggende syd for høfderne. De anslås af høfdeholderne til at være 6 – 14 m. lange aftagende mod syd med ca. 55m i mellem.

Der er anbragt afmærkningspæle for høfdernes placering.


Høringsfristen udløb 2. aug. Lokalrådet og private har indgivet høringssvar og så der forventes et snarligt svar. Der kan ikke søges penge til projektet, før tilladelsen er givet. Skal man søge LAG-midler, tæller arbejdstimer 100 kr.


Niras havde i deres forslag berammet et betydeligt større og dyrere anlæg, hvilket kan ses under kystfokusgruppen.

Samtidig barsles der med en klimasikringsplan, som der er ansøgt støtte til hos Realdania i foråret. Når vi kender svaret, vil det komme her på hjemmesiden.

 

Fremtiden:


Vi vil gerne fortsætte drift aftalen mellem OK, Egmont og Fællesforum/Lokalråd, der udløber ved årets udgang.


Vi vil starte en ny Kyststigruppen i efteråret, der kan fortsætte tilsynet, sikre drift aftalen for fremtiden og udvide trampestien dels til Saxild og dels gennem Ravnskoven.

 

 

Hvis du har lyst til at medvirke i arbejdet, kan du kontakte:

Dorte Wissendorff Larsen

Villavej 16, Hou

Mobil 2181 2072 via sms eller dowila@hotmail.com

Kystsikringsgruppen


Består af medlemmer fra Høfdeholderne og Hou Fællesforums Kystfokusgruppe, som blev oprettet efter Borgermødet d. 20. sept. 2016. Gruppen er åben for interesserede.


Kystgruppens formål er at være medvirkende til at sikre kysten og stien langs Hou Nordstrand.


Arbejde vil foregå etapevis afhængig af økonomien, som er baseret på fundraising.

Vores virke og kassebeholdning vil blive oplyst på oplevhou.


1. etape omfatter renovering af skråningsbeskyttelsen, der skønnes at koste 250.000 kr.


Arbejdet forventes at gå i gang, når vi har omkring 50.000 + sten, så de største revner kan repareres.


Økonomi:


Vi siger tusind tak for den støtte, der allerede er vist!


Pt. Har vi 25.900 kr. indsamlet, hvor 10.000 kr. kommer fra Hou Søsportscenter og 5000 kr. fra Skjold Optik, resten er fra 45 borgere i Hou, og det synes vi er flot!!


Vi har fået lovning på yderligere 10.000 kr. fra Egmont Højskolen, 10.000 fra Egmonthøjskolen Kultur og Teknik samt 10.000 fra Lokalrådet/Hou Fællesforum.


Derudover har vi ansøgninger ind hos HMI og HOIF, samt lokalrådenes fordelingspulje.


Vi har gennem Odder Kommune søgt om hele beløbet Synergipuljen for klimatilpasning.


Evt. overskud vil blive brugt fremadrettet til løbende vedligeholdelse og sikring af

sti og kyst.


Konstituering:                      Opgaver


Formand:       

Dorte Wissendorff          Tovholder, sekretær, fundraiser


Næstformand:

Erik Hviid                       Bygmester- kontakt til John Kjær og Naturstyrelsen


Kasserer:        

Kirsten Bøgholm             Fundraising


Bente Haugaard              Fundraising, tilsyn

Ruth Munk                      Fundraising, tilsynHar du store sten så kontakt Erik på 20972912 eller Bente på 21917939


Vi afholder næste møde 7/12 kl. 10 Villavej 16.

Dorte Wissendorff

2181 2072 – dowila@hotmail.comKystgruppen ved Hou Fællesforum og Høfdeholderne

er gået sammen om at genoprette

skråningsbeskyttelsen ved kyststien på det

beskadigede stiforløb af kyststien ud for Musmannsvej.


Og hvorfor nu det?


Jo, Odder Kommune har vist god vilje, men har ikke midler eller mulighed for at foretage de nødvendige reparationer. Vi har derfor fået lov til at overtage opgaven.


Der er allerede nu givet tilsagn om 40.000 fra fire steder.  Egmont Højskolen, Hou Søsport center og Egmont Højskolens Teknologi og Kultur Forening vil hver give 10.000. Desuden er vi ret sikre på også at kunne få 10.000 fra Lokalrådet.


Hvis vi kan skaffe bare 10.000 ved indsamling fra øvrige her i byen, så kan vi i det mindste gå i gang. Samlet skal der bruges over 200.000, så der søges også fonde.

Vi beder jer derfor om at indbetale et bidrag på donationskontoen til sikring af kyststien:


Reg. nr. 1944  Konto nr. 6893251128


Evt. spørgsmål kan rettes til Dorte Wissendorff2181 2072

eller Erik Hviid2097 2912Vis store billeder
klik på billeder - viser store billeder


Beretning fra kystfokusgruppen marts 2016


Det har været en sand fornøjelse at se, hvor mange, der bruger stien. Det allerbedste er, at også handicappede i kørestol får sig en tur langs vandet.


Vi lavede et stisyn i foråret sammen med Høfdeholderne, hvor vi gennemgik sårbarheder og mangler med kommunens mand i det grønne partnerskab

Christian Kristensen.


Tidlig i efteråret kontaktede vi kystdirektoratet om råd og vejledning for stykket syd for høfderne, da projektet var for småt. For små sten og for kort stenkastning, der evt. skal forlænges og forstærkes med småhøfder og større sten.


Vi blev enige om at vente med udbedringer, da det allerede dengang stod klart, at der skulle mere til, hvilket efterårsstormen fra NØ senere og meget tydeligt viste. Vi indsendte med det samme billeder og straks opsatte kommunen spærring og markeringspæle.


Det er for dyrt at vedligeholde noget, der ikke holder.


Vi gik sammen med Høfdeholderne til forberedende møder med Christian Kristensen. Han har holdt møder med kystdirektoratet, og det foreløbige resultat

er, at vi nu får en rådgivende ingeniør fra Niras med ind over. Det bliver spændende at høre, hvad han har af løsningsmodeller.


Derefter skal der søges penge, så umiddelbart ser der ikke ud til at der sker noget i 2016.

Og så er der tangen, som beskytter kysten om vinteren. Kommunen fjerner det én gang årligt inden Grundlovsdag, men som bekendt kender tangen ikke den regel og lægger sig, hvornår det passer den!


Det er efterhånden generende for mange, hvorfor vi er åbne over for løsningsforslag? Det koster 1200 i timen at have sådan en rensning i gang. 

Nyhedsbrev d. 9. maj 2014 – Kyststien ved Hov. Arbejdsplan 10. maj.

 

Partnerskabet bag Kyststien ved Hov holdt d. 8. maj møde, hvor hovedformålet var den kommende frivilligdag d. 10. maj, samt planlægning af indvielsen på grundlovsdag.

Mødet blev indledt med en kort beretning om løst og fast i partnerskabet, hvorefter tovholderne Bendt og Christian berettede om arbejdet bag kulisserne de seneste måneder. Status på myndighedsbehandlingen er, at næsten alle tilladelser er i hus. Den eneste tilladelse, som ikke kan tages i brug endnu er landzonetilladelsen til grillhytten ved Hølken. Denne har klagefrist d. 21. maj, og såfremt der ikke indkommer klager, kan tilladelsen tages i brug d. 22. maj. Dette burde være tids nok, til at håndværkerne kan nå at færdiggøre grillhytten til grundlovsdag. Stenkastningen og anlæggelsen af den kørefaste sti ved Hov har opstart i starten af næste uge.

Dernæst gik snakken om den frivillige arbejdsdag, hvor det nedenstående program er fremkommet. Det blev aftalt, at der ikke bliver arbejdsdag om søndagen. Såfremt vi ikke bliver færdige, vil deltagere fra arbejdsdagen på en efterfølgende hverdagsaften kunne udføre de resterende opgaver, eller videregive deres viden til andre frivillige. Dette koordineres efter arbejdsdagens afslutning.


Program for lørdag d. 10. maj:

Kl. 09.00 Vi mødes ved centrallageret på p-pladsen ved Egmont Højskolen. Der vil være kaffe/te og rundstykker.

Kl. 09.30 Inddeling i arbejdshold og arbejdet indledes.

Kl. 12:45 Frokost på Egmont Højskolen.

Kl. 13:30 Vi arbejder videre.

Kl. 15:30 Kaffe og kage ved Hov Maritime Efterskole.


Arbejdsopgaver inden selve arbejdsdagen, og de ansvarlige:

Kaffe og te – Morten Dam, Egmont Højskolen

Rundstykker, pålæg og service – Dorthe Wissendorff, Hov Fællesforum

Kaffe og kage til om eftermiddag – Peter Gordon, Hov Maritime Efterskole

Øl og sodavand – Christian Kristensen, Odder Kommune

Frokost – Egmont Højskolen

Ladvogn og traktor – Egmont Højskolen

Topnøglesæt – Egmont Højskolen og Bendt Nielsen

Sorte affaldssække til oprydning – Bendt Nielsen


Tilmeldte på nuværende tidspunkt:

Jon Markfoged (formand for Fællesforum) + 2 mænd

Mikael Vesterlund

Tove Nielsen og mand

Dorte W.

Bendt Nielsen

Christian K + 1

Ole Sørensen

Jørgen Hasselbach

Bente Hougaard

I alt (indtil videre): 13 mand.


Hvad skal de frivillige medbringe?

Følgende ting kan de frivillige med fordel medbringe i det omfang det er muligt.

Skovle/spader

Arbejdshandsker

Trillebøre

Kloakrenser

Praktisk tøj (Dmi lover nogenlunde tørt vejr, men der kan komme lidt regn om eftermiddagen)

Arbejdsopgaver på lørdag:

Udbringning af effekter fra centralt lager. Til denne opgave skal bruges 2 mand inkl. ladvogn og traktor.

Nedgravning af 5 bord/bænke-sæt – instruks af Jette Nielsen og mand (Naturstyrelsen). Til denne opgave skal bruges 2 x 3 mand.

Nedgravning af 6 A2-kortborde - instruks af Jette Nielsen og mand (Naturstyrelsen). Til denne opgave skal bruges 2 x 2 mand.

Nedgravning af 30 ruteafmærkningspæle

Nedgravning af 30 piktogrampæle

Almindelig oprydning og renholdelse.

Der udleveres kort, instrukser, materialer til alle frivillige. Opgavernes sværhedsgrad varierer, men der vil være rigelige udfoldelsesmuligheder til alle fremmødte. Så tag gerne din nabo elign. med. Vi skulle gerne op på 20 deltagere lørdag.Frivilligindsatsen til Kyststien ved Hov


Foreløbigt oversigt over opgaver - notat pr. 8. april 20141.Nedgravning af 5 bord/bænke-sæt – leveres af Højmarken

2.Nedgravning af 6 A2-kortborde – leveres af Højmarken

3.Placering af beton-bænke – leveres af Lajers

4.Nedgravning af 30 ruteafmærkningspæle – leveres af Naturstyrelsen

5.Nedgravning af 30 piktogrampæle – leveres af Naturstyrelsen

6.Opskruning af piktogrammer – ca.  120 stk. – leveres af Bendt Nielsens Tegnestue

7.Opskruning af QR-koder – ca. 20 stk. leveres af Bendt Nielsens Tegnestue

8.Udbringning af effekter fra centralt lager

9.Almindelig oprydning og renholdelse

10.Forplejning


Udover disse opgaver er der frivillig-opgaver for høfteholdere og skolerne ved f.eks.


•Indretning af mini-økobase

•Indretning af grejbank

•Bidrag ved forkortelse af høfter

•Evt. hjælp til etablering af grillhytteAd 1.

Normalt ved vi, hvordan vi gør, når det er Naturstyrelsen, der leverer. Der laves arbejdshold med 3 frivillige og en snedker fra Naturstyrelsen, og det tager ca. 1,5 time at opstille 1 bord/bænke-sæt.


Udestående: Kan Højmarken stille ekspertise til rådighed?


Frivilligtimer i alt: 22,5 timer

Ad 2.


Det tager 2 mand ca. 1 time at nedgrave et A2-skiltebord.


Frivilligtimer i alt: 12 timer

Ad 3.


Der skal planeres areal og måske lægges en flise. Naturstyrelsen har kun tilladt 2 bænke. Det tager 2 mand ca. 2 timer.


Frivilligtimer i alt: 4 timer

Ad 4.


Det tager 2 mand ca. 0,5 time at nedgrave en pæl, når den er bragt ud til nedgravningsstedet på forhånd.


Frivilligtimer i alt: 30 timer

Ad 5.


Det tager 2 mand ca. 0,5 time at nedgrave en pæl, når den er bragt ud til nedgravningsstedet på forhånd.


Frivilligtimer i alt: 30 timer

Ad. 6.


Det tager 1 mand ca. 0,5 time at opskrue piktogrammer på en pæl, og der er 60 pæle i alt.


Frivilligtimer i alt: 30 timer

Ad 7.


Det tager 1 mand ca. 0,5 time at opskrue piktogrammer på en pæl, og der er 20 historier i alt.


Frivilligtimer i alt: 10 timer

Ad 8.


Det vil være oplagt at placere bord/bænke-sæt, skilte og pæle i et centralt lager – f.eks. på Egmonthøjskolen? 3 hold af frivillige på hver 2 mand med bil og trailer kan køre effekter ud efter en fastlagt plan.


Frivilligtimer i alt: 24 timer

Ad 9.


Der stilles sække og indsamlingsgrej til rådighed.


Frivilligtimer i alt: 16 timer

Ad 10.


Der skal serveres morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. I løbet af dagen skal der stilles vand og frugt til rådighed.


Frivilligtimer i alt: 12 timerOpsamling


Til de nævnte opgaver, skal der leveres ca. 190,5 frivilligtimer.


En frivilligdag planlægges ofte i weekender og varer normalt i tidsrummet 9-15 eller 10-16 og rummer 4,5 effektive timer pr. deltager. Der kan også indkaldes til arbejdsdage på hverdagsaftener, men så lægges der normalt færre timer – f.eks. i tidsrummet 17-21.


Det vil sige, at der ved etablering af 2 arbejdsdage i en weekend skal skaffes ca. 20-22 frivillige pr dag.  Hvis man vælger hverdage, skal der som udgangspunkt nok afsættes 3 aftener.


Arbejdet skal tilrettelægges, så de frivillige fra arbejdsdagenes begyndelse er fordelt på opgaver. Der skal være tilmeldinger, så man ikke står og ”mangler” hænder.Der skal bruges ca. 25 personer8. april 2014

Bendt NielsenFokusgruppen tog sin begyndelse, da Hou Fællesforum gik i luften for 6 år siden i forbindelse med udvidelse af trafikhavnen. På det tidspunkt havde vi oplevet stien langs kysten blive ødelagt udsatte steder flere gange..


Hou Stien


En initiativgruppe af foreninger og institutioner i Hov blev sammen med Hou Fællesforum enige om, at Hov skulle bevare og genetablere en vandresti langs kysten.

Gruppen dannede et grønt partnerskab – et frivilligt initiativ, hvor aktive borgere sammen med myndigheder og institutioner afprøver, om en ideen er realistisk.


Deltagere i det grønne partnerskab:


Danmarks Naturfredningsforening v. Dorte Birkemose, Hou Fællesforum v. Dorte Wissendorff, Høfdeholderne v. Bente Haugaard, Friluftsrådet Odder v. Mette Poulsen, Egmont højskolen v. Ole Lauth, Hou Maritime Idrætsefterskole v. Peter Gordon, Lodsejerne v. Jens Gammelgaard, Odder Museum v. Ole Sørensen, Hov Skole v. Esben Jensen, Udvikling Odder v. Karin Mehl, Odder Kommune v. Bent Hodde Mortensen og Naturstyrelsen v. Knud Erik Hesselbjerg


Fakta om kyststien ved Hou: 


Hvis hele rundturen realiseres, vil stien være 10 km lang med et par afstikkere til Hølken og til Bjørnkær Voldsted. Nærmere projektbeskrivelse: se under Hou Stien til venstre. Ønsket var, at beboere og gæster kunne nyde de smukke omgivelser samtidig med, at de kunne få en god historie.


Det er hensigten at afkorte Høfdeholdernes høfder, når stenkastningen langs Musmannsvej skal ombygges.


Stien kræver opbakning fra både lokale og myndigheder, og pt. (sept. -13) ligger til behandling i Kystinspektoratet og Naturstyrelsen.


De fleste af pengene er kommet hjem til projektet fra diverse fonde og midler.


Projektkoordinator er Bendt Nielsen, Ry..


Fremtidige projekter for kystgruppen:


Kystsikring fra Høfdeholdernes høfder til Trafikhavnen.


Fakta om kyste morfologien:


Sandtilstrømningen kommer fra nord.


Skal vi have flere høfder?


Vil det forhindre sandsuget og den kraftige erosion af kysten, der er sket mellem Høfdeholdernes høfder og havnen?


Det er synligt, at korte høfder hjælper, hvilket især kan ses syd for Hou Camping og Egmontbroen, hvor de er anbragt med ca. 55 m. mellemrum.

Hou Fællesforum © 2007/2018         Mail:      Webmaster