Vedtægter

Vedtægter for Hou Fællesforum

§ 1 Navn og hjemsted:

Sammenslutningens navn er Hou Fællesforum - Lokalråd for Hou og Omegn (i daglig tale ”Hou Fællesforum”) med hjemsted i Odder Kommune.

§ 2 Formål:

 • Hou Fællesforum har til formål at vedligeholde og udvikle lokalsamfundet i et åbent samarbejde mellem borgerne i Hou og Omegn.
 • At være lokalråd for Hou og Omegn og derigennem være talerør i forhold til Odder Kommune og andre offentlige instanser.
 • Via samarbejdet med Odder Kommune at blive inddraget i kommunale beslutninger der har bred interesse for lokalområdet.
 • At varetage driften af hjemmesiden www.oplevhou.dk – ved nyhedsformidling, link og aktivitetskalender – for at skabe et samlet overblik over hvad der skeri lokalområdet.
 • At styrke nærdemokrati og lokalt fællesskab ved at engagere borgerne til at tage aktivt del i udviklingen af Hou og Omegn.

§ 3 Medlemskab:

Enhver forening, institution, erhvervsvirksomhed eller privatperson over 18 år, som har hjemsted og/eller virke i Hou og Omegn (Hou, Gosmer og Halling m.fl.) kan gratis optages som registreret medlem af Hou Fællesforum.

§ 4 Generalforsamling:

Generalforsamling i Fællesforum afholdes hvert år i marts måned.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst 25 % af de registrerede medlemmer sender en skriftlig og begrundet anmodning herom til bestyrelsen.

Generalforsamling indvarsles af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel ved annoncering af dagsorden på www.oplevhou.dk, samt ved udsendelse af mail til de registrerede medlemmer, som har opgivet deres mailadresse.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 15. februar.

Alle er velkomne til at overvære generalforsamlingen.

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde flg. punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning om Fællesforum`s virke i den forløbne periode ved formanden.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Godkendelse af budget
 5. Valg af bestyrelse samt suppleanter
 6. Valg af revisorer samt suppleanter
 7. Indkomne forslag.
 8. Eventuelt.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, hvor 3 medlemmer vælges på ulige år, og de 2 øvrige vælges på lige år.

2 suppleanter vælges hvert år i prioriteret rækkefølge, og vil ved bestyrelsesmedlemmers udtræden i utide indgå for resten af perioden.

Hvert år vælges 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Referat fra generalforsamlingen offentliggøres på Hou Fællesforums hjemmeside hurtigst muligt efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 5 Afstemningsregler:

Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, uanset antal fremmødte.

Hver registreret medlem har en stemme. Medlemmer skal være til stede for at kunne afgive sin stemme.

Skriftlig afstemning skal ske, såfremt ét medlem kræver det - dog altid ved personvalg, hvor der er flere kandidater.

§ 6 Bestyrelse samt Fokusgrupper:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som konstituerer sig selv med formand,næstformand, kasserer, sekretær samt et menigt medlem.

Bestyrelsen kan nedsætte fokusgrupper efter behov.

Fokusgrupperne arbejder med konkrete emner i et begrænset tidsrum, afhængig af opgavens karakter.

I hver fokusgruppe skal der være mindst en repræsentant fra bestyrelsen. Antal deltagere i disse fokusgrupper afhænger af interessen for at deltage.

Bestyrelsen tegner og forestår det daglige arbejde under ansvar overfor Fællesforum i henhold til vedtægterne.

§ 7 Medlemsmøder:

Medlemsmøder indkaldes af bestyrelsen, når det skønnes relevant at orientere medlemmerne, eller at spørge medlemsskaren til råds, om stillingtagen til emner, af interesse for lokalområdet – dog mindst 1 gang årligt.

Mødeindkaldelsen skal annonceres senest 2 uger før mødets afholdelse på www.oplevhou.dk, samt ved udsendelse af mail til de registrerede medlemmer, som har opgivet deres mailadresse.

Medlemsmøder kan afholdes i tilknytning til en generalforsamling.

§ 8 Økonomi:

Medlemskab er gratis, og driften af Fællesforum baseres primært på indtægterne fra hjemmesiden www.oplevhou.dk.

Øvrige indtægter fremskaffes efter behov, blot de ikke modstrider vore medlemmers interesser.

Regnskabsåret løber fra 1.1. – 31.12.

§ 9 Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Opnår forslag til vedtægtsændringer ikke 2/3 af stemmerne, men kun simpelt flertal, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med samme forslag til dagsorden. Dette møde afholdes tidligst 3 og senest 5 uger efter det første, og på dette møde kan forslaget vedtages med simpelt stemmeflertal.

§ 10 Ophævelse:

Ophævelse af Hou Fællesforum kan kun ske efter samme regler som for vedtægtsændringer.

Ved ophævelse fordeles de økonomiske midler til ungdomsarbejdet i Hou og Omegn.

Vedtægter til Print

Disse sider redigeres af Hou Fællesforums sekretær.

Kontakt her!