Generalforsamling

Hou Fællesforum

   Lokalråd for Hou og omegn

Generalforsamling i Hou FællesforumGeneralforsamlingen 25. marts 2019 kl. 19.00 i Hou Hallens mødelokale


Se dagsorden her

Hou Fællesforum

Lokalråd for Hou og omegn

Ordinær generalforsamling

25.03.2019


Dagsorden for Generalforsamling


1. Valg af dirigent og referent


2. Bestyrelsens beretning om Fællesforums virke i den forløbne periode


3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse


4. Godkendelse af budget


5. Valg af bestyrelse - på valg er:


Formand Jon Jensen – modtager genvalg.

Næst formand Ryan Moric – stiller mandatet til rådighed.

Sekretær Flemming Roger Kristensen – modtager ikke genvalg.

Valg af suppleanter - på valg er:

Palle Kjær – modtager ikke genvalg.

Vagn Mørch Sørensen


6. Valg af revisorer - på valg er: Jørgen Hasselbalch og Keld Olsen.

Valg af revisorsuppleanter - på valg er: Nicolai Jensen og Knud Andersen.


7. Indkomne forslag


8. Eventuelt1.Valg af dirigent og referent.

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Her valgtes hhv. Jann Worm og Ryan Moric


2.Bestyrelsens beretning.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Her valgte formanden – Jon – at sige ”- det der står i beretningen, er faktisk det jeg fortalte indledningsvis på aftenen – ønsker I det læst op?                                                                                                                               


Efter kort pause blev det klappet, og dirigenten konstaterede at bestyrelsens beretning hermed var godkendt af forsamlingen.


3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab.                                     

Hou Fællesforums kasserer, Jan Schartau, fremlagde, på sin egen humoristiske måde, årets regnskab, og enkelte spørgsmål blev besvaret.                                                                                Herefter igen, efter kort pause, igen applaus, og dirigenten konstaterede at regnskabet hermed var godkendt.


4.Godkendelse af budget.                                                                                 

Her er fremlagte Jan så bestyrelsens bedste bud på næste års budget.                                                                                                  Med applaus blev også budgettet godkendt.


5.Valg af bestyrelse.                                                                                   

Her valgtes:           

Jon Jensen (genvalg),                                                                                   

Vagn Mørk Sørensen (nyvalg/tidligere suppleant) og                                            Henrik Thiesen (nyvalg)


Valg af Suppleanter.                                                                                   

Her valgtes: Eva Carlslund (nyvalg) og                                               

Birger Laursen (nyvalg)


6.Valg af revisorer.                                                                                      

Her genvalgtes:                                                                                              Jørgen Hasselbalch og                                                                             

Keld Olsen


Valg af revisorsuppleanter.                                                                       

Her valgtes:                                                                            

Nicolai Jensen og                                                                                                          Anna Marie Christensen


7.Indkomne forslag.                                                                                 

Ingen.


8.Eventuelt.                                                                                                   Intet

Kl.ca. 21.30 takkede dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen og gav ordet tilbage til Jon Jensen, som takkede af til aftenens fremmødte.

Efter mødet konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig således:

Formand –           fortsat Jon Jensen                                                                     Næstformand –    Dorthe Wittendorff (ny)                                               

Sekretær –          Vagn Mørch Sørensen (ny)                                                   

Kasserer –           fortsat Jan Schartau                                                                 

Menigt medlem – Henrik Thiesen


Referent: Ryan Moric


Hou Fællesforum

Lokalråd for Hou og omegn

Ordinær generalforsamling

20.03.2018
Mødested:    Hou Hallens Cafeteria

Referent:      Fl. Roger Kristensen

Til stede:      Den valgte bestyrelse

Til stede:      11 medlemmer

Dirigent:       Gunhild Hoe


Dagsorden:

          1.   Valg af dirigent og referent

          2.   Bestyrelsens beretning om den forløbne periode V/ formand Jon Jensen

          3.   Fremlæggelse af regnskab for 2017 v/Jan Schartau

          4.   Budget for 2018 v/ Jan Schartau

          5.   Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg Dorte Wissendorff og Jan Schartau

          6.   Valg af suppleanter. På valg Vagn Mørch og Palle Kjær

          7.   Valg af revisorer. På valg Jørgen Hasselbalch og Keld Olsen

          8.   Valg af Revisorsuppleanter. På valg Knud Andersen og Nicolaj Jensen

          9.   Indkomne forslag

         10.  Eventuelt


AD   1

Formand Jon Jensen bød velkommen og foreslog Gunhild Hoe som dirigent. Denne blev valgt og fik straks herefter ordet og takkede for tilliden.

Dirigenten kunne konstatere generalforsamlingen lovligt indvarslet efter vedtægterne.

Ordet blev herefter givet til formand Jon Jensen for beretningen:


AD   2

Formandens beretning: Se separat bilag

Beretningen blev godkendt


AD   3

Jan Schartau fremlagde regnskabet: Se separat bilag

Regnskabet blev godkendt


AD   4

Jan Schartau gennemgik budgettet for 2018: Se separat bilag

Budgettet blev godkendt


AD   5

Valg til bestyrelsens

Dorte Wissendorff og Jan Schartau blev genvalgt


AD   6

Valg af suppleanter

Vagn Mørch og Palle Kjær blev genvalgt


AD   7

Valg af revisorer

Jørgen Hasselbalch og Keld Olsen blev genvalgt

'

AD   8

Valg af Revisorsuppleanter

Knud Andersen og Nicolaj Jensen genvalgt in absentia


AD   9

Ingen forslag indkommet


AD  10

Intet under eventuelt


Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten for sin indsats.

Generalforsamlingen afsluttet.

Hou Fællesforum © 2007/2018         Mail:      Webmaster