Nyt fra Bestyrelsen

Hou Fællesforum

   Lokalråd for Hou og omegn

Nyt fra bestyrelsen

Seneste referater

                             

                             Bestyrelsesmøde

                                19.08.2019


Tilstede: Jon, Jan, Eva, Dorte, Birger, Henrik, Vagn (ref.) Afbud: Jan W (redaktør)


Referat:
1. Opfølgning på referat fra sidste møde. IAB!


Siden sidst
• Kommunikation mellem gruppe af borgere og OK om fremtidig udvikling i Hou Havn og omegn.
o Hou Fællesforum (Jon) arrangerer hurtigt møde med gruppen og siden interessenter samt OK.


• Hvordan får vi Hou filmen udbredt mest muligt.
o Filmen er færdig og godkendt af Hou Fællesforum. Jan orienterer Kresten.


Ny fokusgruppe
’Synlighed’ mødes og udvikler nye former for kommunikation om byen.


• Præsentation af forslag til bebyggelse på Hou Havn.
o Jane Sand og Jesper Jensen fremlagde deres udkast til bud på byggeri på Rallejet Hou Havn.
o Dorte anmoder Henning Hahr om mulighed for orientering om andet bud på byggeri på Hou Havn.


• Afstemning og afgørelse om Hov/Hou.
o Stednavneudvalget behandler ansøgning om stavemåden: HOU


• Dialogmøde med kommunen.
o Se selvstændigt referat.


• Mødet med Miljø og Teknik udvalget.
o Se selvstændigt referat.


• Møde afholdt med de øvrige lokalråd.
o Se selvstændigt referat.


• Bemanding af fokusgrupper / evt. oprettelse af nye fokusgrupper.
o Evt. nye medlemmer til fokusgruppen ’Synlighed’. Eva taler med Stine om hun vil være med i gruppe.


2. Nyt fra fokusgrupperne
Kyst/sti:
• Høfteholderne har ansøgt om nye høfter, hvilket støttes af Fællesforum. Fællesforum har indgivet høringssvar om, at der anvendes færrest mulige sten.


Havn:
• HFE er snart klar til præsentation af projekt på Søndergade.


Trafik:
• Der ønskes bedre afmærkning af kørselsretninger fra færgehavnens P-plads.
• Henrik indhenter OK-tal for prioriteringen af indsatser i trafiksikring.


Oplevhou.dk:
• Redaktøren var fraværende til dette møde. 59 annoncører. 6 Hjerteløbere var hurtige ved nyligt hjerteanfald – episoden kan med fordel beskrives af redaktionen.

Velkomst til nye borgere:
• 133 budt velkommen.


Grønne områder:
• 152.600 kr. investeret til dato.


3. Økonomi
• Kassebeholdning 41.942 kr. dd. Forudseelige udgifter i resten af året

ca. 10.000 kr.


4. Diverse
• Intet


5. Næste møde
Næste møde 07. 10. 2019 kl. 16-18 hos Forstanderkontoret, Egmont Højskolen, 8300 Odder


Bestyrelsesmøde

20.05.2019


Tilstede: Jon, Jan, Eva, Dorte, Birger, Henrik, Vagn (ref.) Afbud: Jan W (redaktør)


Referat:
1. Opfølgning fra sidste møde.


2. Siden sidst
• Optagelse af Hou Film 22. maj fra kl. 9:00 start på Gersdorffslund.
• Afstemning om Hov/Hou den 26. maj. Vagtplan:

• Fælles lokalrådsmøde onsdag den 8. maj 2019 Kl. 19.00 til kl. 22.00 på Randlevskolen, deltagerkreds: 2 fra hvert lokalråd. Referat forefindes.


• Dialogmøde med kommunen 28. maj kl. 19 i Hou Hallen. Dorte, Birger, Jon og Vagn deltager.


• Møde med Miljø og Teknik udvalget 3. juni 2019. Indkaldelse fremsendes.
o Temaerne: Trafik og Kyst er meldt ind tidligere. Derudover ønskes:
o Hvordan fremmes ”Den Grønne Profil”


• Bemanding af fokusgrupper / evt. oprettelse af ny fokusgruppe.
o Henrik ønsker at være med i Trafikgruppen.
o Eva ønsker at være med i Kystgruppen og en nyetableret gruppe om Bosætning/Synlighed.
o Birger går med i nyetableret gruppe om Bosætning/Synlighed.
o Jon går med i den nyetablerede gruppe om Bosætning/Synlighed.
o Henrik og Dorte etablere gruppe med ”Grøn Profil”. De formulere oplæg til gruppensindhold.


3. Nyt fra fokusgrupperne


• Kyst/sti: Høfdeholderne har fået tilladelse til etablering af nye høfder. Skal tilpasses kommende Klimasikring for OK.


• Havn: Netop nu er der kommet to nye budgivere til bebyggelse af Rallejet. Intet eksakt fremlagt.


• Trafik: Intet nyt! Temaet tages med til mødet med Miljø og Teknik udvalget 3. juni 2019


• Oplevhou.dk: Det går godt!


• Velkomst til nye borgere: 122 besøgt til dato! Nye kommer til i Hou Strandpark.


• Grønne områder: Hou Søpark. Pæle til bro etableres snart.


4. Økonomi
• 42.052,90 kr. står der på kontoen. Bank ønsker at afklare kassererens kompetencer for udbetalinger. Formuleres til vedtægterne inden kommende GF.


5. Eventuelt IAB!


6. Næste møde

Næste møde 19. aug. 2019 kl. 16-18 hos Jon Jensen, Lærkevej 48, 8300 Odder

Kl. 8:30 - 12:00

Kl. 12:00 - 1600

Kl. 16:00 - 20:00

Dorte

Jon

Birger

Jan

Bente

Henrik

                           

                            Bestyrelsesmøde

                                02.05.2019

Tilstede: Jon, Jan, Eva og Jan W (redaktør), Vagn (ref.) Afbud: Dorte, Birger og Henrik


Referat:


1. Borgertilkendegivelse vedr. stavemåden Hou eller Hov i forbindelse med
Europaparlamentsvalget den 26. maj 2019.


• Juridisk konsulent Hanne P Olsen fra OK kontaktet. Hun sendte henvendelsen videre til valgbestyrelsen, som udtaler at underskriftindsamlingen ikke må genere valghandlingen.


• Borgertilkende foregår i 1. omklædningsrums dør med et bord på tværs.


• Eva spørger Stevie om de kan lave en stander med stort tryk med Hou Fællesforum/Lokalråd.


• Ryan udsender pressemeddelelse; Vagn laver lister til tilkendegivelser > 18 år; Eva printer.


2. Ryan fortæller om status for Hou Søpark.


• 11.12.17 fremsendt ansøgning om bevilling fra OK. Bevilget 2. maj 2018.


• Naturbeskyttelsesloven sætter talrige krav. Dispensation bevilget.


• Landzonetilladelse bevilget 29.04.2019 fra OK. Klagefase indtil 27.05.2019.


• Uklarhed om ejerskab af bro ud i søen. Kommunaldirektøren fastslår, at broen ejes af OK med


vedligeholdelsesansvar, og at arbejdet kan gå i gang trods klagefase. Bropiller opsættes 20.05.2019.


3. Jan/Jon orientere om arbejdet med at lave en Hou Film


• Firmaet AD-medier kontaktet. Filmoptagelse 22.5.2019 i dagtimerne kl. 9 - 15.


• Speak formuleret af Jon og Jan; fremsendes til bestyrelsen for korrektion af indhold.


• Alle opfordres til at være med på dagen, så meget som muligt.


4. Evt.


• Møde med Miljø og Teknikudvalget d. 3.juni 19. Indkaldelse fremsendes senere.


5. Næste møde


Næste møde 20. maj 2019 kl. 16-18 hos Jan, Grønnevej 11, 8300 Odder


 

Bestyrelsesmøde

01.04.2019
Tilstede: Jon, Dorte, Jan, Vagn (ref.), Birger, Eva og Jan W (redaktør) Afbud: Henrik


Referat:

Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer.


1. Opfølgning på sidste møde.

• IAB!


2. Siden sidst

• Den netop afholdte generalforsamling.

Godt møde med ledere fra Hou skole og Egmont.


• Byrådsmøde i Boulstrup.

Borgmester og Kommunaldirektør har borgerkontakt mandag 8.4 og tirsdag 9.4 i Boulstrup.


• Kommende møde i Miljø og Teknik udvalget (dato for møde kommer senere).

Opmærksomhed sendt rundt til bestyrelsen. Jan minder om: Kyststi og Trafik-problemer.


• Borgermøde om affaldsplan.

Renosyd og Odder Kommune inviterer til borgermøde på Skovbakkeskolen tirsdag den 2. april 2019 kl. 19-21.


• Byggeri på Søndergade.

Bestyrelsen var til møde med HFE, hvor udkast til bebyggelse blev præsenteret. Lejeboliger

til udlejning. HFE var åbne for at holde borgerorientering om projektet.


• Fælles lokalrådsmøde 8. maj på Randlev Skole. Jon og Dorte deltager.


• Dialogmøde med kommunen 28. maj kl. 19. Jon, Dorte, Birger og Vagn kommer.


• Reduktion af afstemningssteder i forbindelse med valg. Skrivelse fra Hou

Fællesforum/Lokalråd med protest fremsendt.


3. Nyt fra fokusgrupperne

• Kyst/sti:

Dorte: Naturstyrelsen (NS) har lang sagsbehandlingstid på ansøgning om hårde anlæg. Sagen siden overgivet til OK. Naturstyrelsen er lodsejere, hvorfor sagen stadigt ikke er afgjort. Afventer OK og NS plan for sikring af sti. Derudover arbejder OK med plan om klimasikring af Hou.


• Havn:

Vagn: Rallejet sat i udbud igen.


• Trafik:


• Oplevhou.dk:


• Velkomst til nye borgere:

Jan: 118 borgere er besøgt til dato. Nye handler på vej.


• Grønne områder:

Jon: Hou Søpark;


4. Økonomi

• Jan: 279.000 kr. før betaling af bro og andet. Rest 39.316 kr. er kassebeholdning.


5. Evt.

• Jon: Talt med filmmager om Hou film. 36 sponsorer har støttet filmprojektet med i alt ca. 72.000 kr. AD-medier. Se: https://www.ad-media.dk/film/


• Dorte: Mangler stadepladser på havnen: Røgeri, Isbod, Lokale grøntsager, Lopper, Tøj o.l.


• Dorte: Medlemmerne har afgivet deres mailadresser, så dette kan bruges til kontakt med beboerne i Hou. Evt. mail om referat fra møder og materiale på oplevhou.dk.


6. Næste møde

Næste møde 20. maj 2019 kl. 16-18 hos Jan, Grønnevej 11, 8300 OdderBestyrelsesmøde

11.03.2019Mødested:     Hos Flemming

Til stede:       Den valgte bestyrelse med fravær af Vagn Mørch

Referent:       Fl. Roger Kristensen


Dagsorden:


1.Opfølgning på sidste møde


2.Siden sidst

A: Fællesmøde mellem repræsentanter for kommunens lokalråd

B: Invitation til møde om landdistrikts forskning

C: Reduktion af afstemningssteder i forbindelse med valg

D: Rapport fra vejdirektoratet

E: Borgerforslag på Oddernettet

F: Sundhedscafe i lokalområdet

G: Generalforsamling og medlemsmøde – nye emner til bestyrelsen


3.Orientering fra fokusgrupper

Kyst/sti

Havn

Trafik

www oplevhou.dk

Velkomst til nye borgere

Grønne områder


4.Økonomi


5.Diverse


6.Næste møde


Referat:


AD  1

Intet herunder


AD  2

A:  Se separat referat fra fællesmødet.

      Fællespuljemidler er bevilliget til Gylling kr. 40.000 og Ørting kr. 6.000

      Der kan indgives ønsker til den resterende pulje, som udloddes til efteråret


B:  Invitation til møde om landdistrikts forskning i Middelfart 10.04.2019 (deltagerpris kr. 600)


C:  Odder kommune inviterer til møde 21.03.2019 for drøftelse af kommunens    ønsker om reduktion af antal valgsteder i kommunen til 3! Jon og Ryan deltager. Vi finder forslaget uacceptabel og negativ influerende på stemme procenten.


D:  Der foreligger en rapport fra Vejdirektoratet udarbejdet af ING. Firma NIRAS omhandlende broforbindelse over Kattegat. Denne kan downloades, hvis man ønsker det.


E:  På Odder- nettet kan der indgives borgerforslag og ønsker og afstemning.

Hou Fællesforum opfordrer til at flest mulige benytter lejligheden til at ytre sig her.

      F.eks. kunne trafikforhold ved bygrænsen m.m. være emne for borger         tilkendegivelse og dermed lægge pres på beslutningstagerne.


F:  Odder kommune har tilbudt begrebet ”sundhedscafe” hvor der medvirker en sundhedsperson fra OK. Denne vil komme ud på lokalområdet og undervise i ca. en time om, hvordan man kan forbedre sin personlige sundhed og livsvilkår.


G:  Der er udarbejdet invitation til generalforsamling og medlemsmøde.

      Flyers omdeles af bestyrelsen. Mere info på www.oplevhou.dk

      Jon og Ryan finder emner til bestyrelsesposter.

      Palle Kjær og Fl. Roger Kristensen genopstiller ikke


AD 3 

Kyst/Sti

Retablering af stien efter nedbrud påhviler Odder kommune i.h.t. Driftskontrakt.

Udførelse heraf mangler stadig. Dorte presser OK for handling Vedr. etablering af høfder: Odder kommune har endnu ikke givet tilladelse på trods af tilsendelse af

diverse ansøgninger, skemaer, formularer og flere møder!


Havn:

Området ved ”Rallejet” udbydes atter.


Trafik:

Ryan retter henvendelse til OK for opfølgning på vore krav om forbedring af trafikforholdene ved byens indkørsel.


www.oplevhou.dk

Kører godt med meget stof. Der produceres ca. 8 artikler pr. uge

Der er meget stof at berette om, idet der har været tilfælde, hvor aktuelt stof ikke nåede med. 2 annoncører har frameldt


Velkomst til nye borgere:

Der er budt velkommen til i alt 116 nye borgere og 3 er på bedding.


Grønne områder:

Søen er oprenset. Der sås græs på bredderne. I uge 14 vil der blive rammet 12 pæle ned til broanlæg. Projektgruppen har søgt Nordea fonden om kr. 100.000 til fitness udstyr.


AD  4

Økonomien er sund og livskraftig


AD  5

Den gamle ”redacteur” takker sine trofaste og tålmodige læsere gennem årene, og tiltræder sit otium med ønsket om, at efterfølgeren må nyde samme tillid, som er blevet mig tildelt.


AD  6    Næste møde aftales efter generalforsamlingen


Hou Fællesforum © 2007/2018         Mail:      Webmaster