Generalforsamling

Generalforsamling i Hou Fællesforum

Næste Generalforsamling -


afholdes i Hou Hallens mødelokale

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning om Fællesforum's virke i den forløbne periode - ved formanden.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Godkendelse af budget
  5. Valg til bestyrelsen, samt suppleanter
  6. Valg af revisorer, samt suppleanter
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

Disse sider redigeres af Hou Fællesforums sekretær.

Kontakt her!